Kredyt technologiczny - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jakie jest oprocentowanie kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej?

  • Zgodnie z art.3 ust.6 i 7 ustawy (Dz.U.z 2008r Nr 116, poz.730 z póź. zm.):

   • oprocentowanie Kredytu Technologicznego nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez mBank
   • warunki udzielania Kredytu Technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez mBank innych kredytów inwestycyjnych
 •  

  Kto może ubiegać się o kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej?

  • O kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z sektora MSP. MŚP, czyli mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.

   Do kategorii MŚP należą przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników. Dodatkowo ich roczny obrót nie może przekraczać 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa 43 milionów EUR.

 •  

  Na co można przeznaczyć kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej?

  • Kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej może finansować wsparcie inwestycji polegającej na:

   • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo
   • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

    

   Nowa technologia w myśl przepisów art.2 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 z póź. zm.) oznacza technologię w postaci:

   • prawa własności przemysłowej,
   • wyników prac rozwojowych,
   • wyników badań aplikacyjnych,
   • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

   która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

   Bank Gospodarstwa Krajowego może dokonać częściowej spłaty kredytu technologicznego w formie premii technologicznej. BGK wypłaca premię po zakończeniu lub w trakcie realizacji inwestycji.

 •  

  Jakie są koszty kwalifikowane?

  • 1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego;

   2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (innych niż nieruchomości),

   z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

   3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych (innych niż nieruchomości). Nie dotyczy środków transportu kupowanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

   4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

   5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

   6. koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części poniesione w trakcie realizacji projektu;

   7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

    

   Wydatki związane z zakupem lub najmem nieruchomości nie mogą przekroczyć 10% ogólnych kosztów projektu.

   Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

 •  

  Jaka może być maksymalna wysokość premii technologicznej?

  • Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć:

   • kwoty 6 mln złotych, oraz
   • limitów pomocy publicznej na inwestycję dla MŚP, określonych w Mapie pomocy regionalnej. Limit pomocy zależny jest od miejsca lokalizacji inwestycji technologicznej.

   BGK wypłaca premię technologiczną na podstawie wniosków o płatność składanych w miarę postępu realizacji inwestycji, lub jednorazowo po jej zakończeniu.

 •  

  Jakie są ograniczenia co do zakresu stosowania kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej?

  • Kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej nie może finansować:

   • realizacji dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. większego niż 50 mln euro;
   • realizacji inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury;
   • realizacji inwestycji polegającej na produkcji podstawowej produktów rolnych;
   • zakupu lub wynajmu środka trwałego, w którym jest wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej.
 •  

  Jakie są warunki uruchomienia kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej wymagane przez mBank?

  • Warunkami uruchomienia środków na podstawie umowy kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej są:

   • przedłożenie przez Klienta w Banku promesy premii technologicznej przyznanej Klientowi przez BGK
   • przedłożenie przez Klienta w Banku zawartej pomiędzy Klientem i BGK umowy o dofinansowanie
   • skuteczne ustanowienie zabezpieczeń
   • udokumentowanie wniesienia przez Kredytobiorcę wkładu własnego, jeśli wydatki były poniesione po dniu złożenia w BGK kompletnego wniosku o dofinansowanie, a przed wypłatą środków z kredytu

   Warunkami uruchomienia środków na podstawie warunkowej umowy kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej są:

   • skuteczne ustanowienie zabezpieczeń,
   • udokumentowanie wniesienia przez Kredytobiorcę wkładu własnego, jeśli wydatki były poniesione po dniu złożenia w BGK kompletnego wniosku o dofinansowanie a przed wypłatą środków z kredytu.