Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

MFO Spółka Akcyjna jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie i na świecie producentem profili stalowych, zatrudniającym blisko 150 pracowników. Firma kieruje blisko 40% swojej sprzedaży do ponad 30 państw na całym świecie. Największy udział w eksporcie Emitenta w 2012 roku miały Niemcy (21,5%), Litwa (15,6%) i Francja (14,7%).

MFO produkuje:

 • Kształtowniki specjalne, które znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, lotniczym, maszyn rolniczych, taboru kolejowego, a także w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, wodnym i górniczym,
 • Wzmocnienia okienne dla około 400 producentów okien w Polsce oraz na świecie,
 • Profile do suchej zabudowy do mocowania płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych.

Więcej informacji na stronie spółki: www.mfo.pl

Informacje o ofercie

Ofertą objętych jest:

 • 1.100.000 Akcji Serii C, oferowanych przez Spółkę
 • do 900.000 Akcji oferowanych przez Sprzedającego
 • Akcje Oferowane są oferowane inwestorom w dwóch transzach:
 • Transzy Detalicznej – obejmującej do 400.000 Akcji Serii C
 • Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 1.600.000 Akcji Oferowanych, w tym 700.000 Akcji Serii C (nowa emisja), 900.000 Akcji Sprzedawanych.

Intencją Spółki i Sprzedającego jest przydzielenie w pierwszej kolejności Akcji Serii C (nowej emisji), a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych.
Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej (przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane serii C) obecni główni akcjonariusze Spółki, Pan Tomasz Mirski oraz Pan Marek Mirski będą kontrolować prawie 72% głosów na WZA.

 

Cena emisyjna maksymalna

Cena emisyjna maksymalna została ustalona na 12 zł.

Harmonogram oferty

 • 6 grudnia 2013 r. - publikacja ceny maksymalnej
 • 10-12 grudnia 2013 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat Transzy Detalicznej
 • 13 grudnia 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej
 • 18 grudnia 2013 – przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" MFO. W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z eMakleram muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.Nie masz jeszcze eMAKLERA? Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej.
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
 • W ramach Transzy Detalicznej można składać zapisy na nie mniej niż 10 i nie więcej niż liczba akcji oferowana w tej transzy. Zapisy na mniej niż 10 akcji nie będą przyjmowane.
 • Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby akcji oferowanych w Transzy Detalicznej.
 • Pokrycie zapisu mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział akcji oferowanych w Transzy Detalicznej.
 • Zapis na akcje oferowane w Transzy Detalicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • Jeżeli w chwili składania zapisów w Transzy Detalicznej nie będzie znana cena ostateczna lub liczba akcji oferowanych, osobie, która złoży zapis w Transzy Detalicznej, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tych informacji.
 • Jeżeli po rozpoczęciu subskrypcji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do prospektu emisyjnego, Inwestorowi, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu, przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki „MFO” S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 22.11.2013r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółkiwww.mfo.pl, oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Millennium Dom Maklerski S.A.www.millenniumdm.pl .

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne nahttp://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/


Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie http://www.mfo.pl/disclaimer.php?uri=/pl/oferta-publiczna/prospekt-emisyjny,49.html
 mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.