Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny.  Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Grupa PKP CARGO Logistics („Grupa”, „Grupa PKP CARGO”) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej. Ponadto Grupa oferuje swoim klientom usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe. Grupa PKP CARGO posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce.
Więcej informacji na stronie spółki.

Informacje o ofercie

Oferta publiczna sprzedaży do 21.669.007 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 43.338.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 15 akcji zwykłych imiennych serii B (które ulegną zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą ich dematerializacji) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Harmonogram oferty

 • Od 9 października - 21 października 2013 roku okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 21 października 2013 roku do godziny 23:59)
 • 22 października 2013 roku opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • 28 października 2013 roku przydział Akcji Oferowanych
 • 31 października 2013 roku zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> PKP.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane
 • Zapisy będą przyjmowane z Ceną Maksymalną 74 zł
 • Minimalna wielkość zapisu to 1 akcja, maksymalna to 500 akcji.
 • Zapis opiewający na większą liczbę niż 500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 500 Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu, na różną liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych.
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Sprzedawanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane
 • Prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/pkp-cargo-sa-prospekt-emisyjny/ BRE Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. BRE Bank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800.

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego dnia 8 października 2013 r., który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl), jak również na stronie internetowej Oferującego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.