20.05.2016
mBank: DOKONANIE PODZIAŁU MWEALTH MANAGEMENT S.A. ORAZ DOMU MAKLERSKIEGO MBANKU S.A.
Raport bieżący 
Data sporządzenia 2016-05-20
Raport bieżący nr 36/2016
Skrócona nazwa emitenta mBank
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. oraz nr 7/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zarząd mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237 ("Bank") zawiadamia o dokonaniu podziału: Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003151 ("mDM") ("Podział mDM") oraz mWealth Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021519 ("mWM") ("Podział mWM"). Podział mDM został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie na: Bank części majątku (aktywów i pasywów) mDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich ("Działalność Maklerska"); mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156764 ("mCO") części majątku (aktywów i pasywów) mDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz płacowych ("Działalność Kadrowo-Płacowa"). Podział mWM został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie na: Bank części majątku (aktywów i pasywów) mWM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej ze świadczeniem usług maklerskich, a także pozostałej działalności niestanowiącej Działalności Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych zgodnie z definicją poniżej ("Działalność Maklerska"); oraz poprzez przeniesienie na BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271011 ("BRE PP") części majątku (aktywów i pasywów) mWM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z doradztwem oraz pośrednictwem w zakresie nabywania oraz inwestowania w nieruchomości oraz inne inwestycje alternatywne (złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne, dzieła sztuki) na rzecz osób fizycznych, jak również wykonywaniem analiz w zakresie rynku nieruchomości ("Działalność Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych"). Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. w związku z Podziałem mDM i Podziałem mWM powziął informację: - o wykreśleniu mDM z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 maja 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku Podziału mDM,; - o wykreśleniu mWM z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 maja 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku Podziału mWM. Tym samym, zgodnie z art. 530 § 1 ksh, spółka mDM oraz spółka mWM w wyniku odpowiednio Podziału mDM oraz Podziału mWM zostały rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia ich z rejestru. Podstawa ogłoszenia: Art. 539 §1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1382 ze zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Cezary Stypułkowski 2016-05-20 
Informacje o podmiocie:
Skrócona nazwa emitenta: mBank
Pełna nazwa emietenta: mBank SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Banki (ban)
Adres: SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon: 829-00-00
Fax: 829-00-33
E-mail:  
www: www.mbank.pl
NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524