•  

  Rating agencji Fitch Ratings dla mBanku

  • Długoterminowa ocena  Krótkoterminowa ocen  Viability rating  Perspektywa dla ratingu długoterminowego 
   BBB- F3 bbb- stabilna

   Ostatnia zmiana: 13 lipca 2023 roku
   - "BBB" - czwarta ocena w skali inwestycyjnej, wskazuje na dobrą zdolność spłaty zobowiązań finansowych w perspektywie długoterminowej( skala ocen AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D możliwością dodania znaku "+" lub "-" w zależności od poziomu głównej kategorii oceny.)
   "F3" -  wskazuje na dobrą ("fair") jakość kredytowa. Zdolność do terminowej spłaty zobowiązań jest odpowiednia w perspektywie krótkoterminowej, ale niekorzystne zmiany mogą prowadzić do redukcji ratingu krótkookresowego do skali subinwestycyjnej.

    

   Rating dla emisji niezabezpieczonych w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN):

   Dług senioralny uprzywilejowany

   Długoterminowy

   Krótkoterminowy

   BBB-

   F3

    

   Dług senioralny nieuprzywilejowany

   Długoterminowy

   Krótkoterminowy

   BB+

   F3

    

   Rating dla Polski

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- F2

    

   Analitycy

   Michał Bryks Artur Szeski
   michal.bryks@fitchratings.com artur.szeski@fitchratings.com
 •  

  Rating agencji S&P Global Ratings

  • Rating długoterminowy Rating krótkoterminowy Rating samodzielny (SACP) Perspektywa dla ratingu długoterminowego
   BBB A-2 bbb- pozytywna

   Pierwszy rating na zlecenie przyznany 6 czerwca 2013 r.  Ostatnia zmiana 17 maja 2024 roku.

   BBB (w skali: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, R, SD i D; ratingi z "AA" do "CCC" mogą być modyfikowane przez dodanie plusa (+ ) lub minusa (-), by pokazać względną pozycję w ramach głównych kategorii ratingowych) - odpowiednia zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Jednak niekorzystne warunki gospodarcze lub zmieniających się okoliczności mogą prowadzić do osłabienia zdolności dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań finansowych.
   A-2 (w skali: A-1, A-2, A-3, B, C, R, SD i D) - zadowalająca zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Jednakże, zdolność ta jest nieco bardziej podatna na negatywne zmiany okoliczności i warunków gospodarczych niż w przypadku najwyższej kategorii oceny.

    

   Rating dla niezabezpieczonych emisji w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN):

   Dług senioralny uprzywilejowany

   Długoterminowy

   Krótkoterminowy

   BBB

   A-2

    

   Dług senioralny nieuprzywilejowany

   Długoterminowy

   Krótkoterminowy

   BB+

   A-2

    

   Rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR - ang. resolution counterparty rating)

   Długookresowy

   Krótkookresowy

   BBB+

   A-2

    

    

    

   Rating dla Polski

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- A2

    

   Analitycy

   Nicolas Charney Heiko Verhaag
   nicolas.charnay@spglobal.com heiko.verhaag@spglobal.com

    

 •  

  Pozostałe ratingi wiarygodności kredytowej

  • Moody’s Investors Service
   Rating Moody’s Investors Service oparty jest wyłącznie na ogólnodostępnych informacjach.

    Długookresowa ocena depozytów Krótkookresowa ocena depozytów Baseline Credit Assessment (BCA) Adjusted BCA Ocena ryzyka kontrahenta
   Baa1 P-2 ba1 baa3 A3 (cr) / P-2 (cr)

    

   Rating dla Polski

    Długoterminowy Krótkoterminowy
   A2 P - 1

     

   Capital Intelligence Ratings

   Rating oparty na ogólnodostępnych informacjach.

   Rating długoterminowy

   (waluty obce)

   Rating krótkookresowy
   (waluty obce)
   Rating indywidualny Banku (BSR) Podstawowa siła finansowa (CFS)
   BBB A2 bbb bbb

   Ostatnia zmiana: 6 kwietnia 2023 r.

    

   EuroRating

   Rating oparty na ogólnodostępnych informacjach.

   Rating kredytowy emitenta
   BBB- ip

Kontakt:

Paweł Lipiński
tel. +48 22 829 15 33
Pawel.Lipinski@mbank.pl