01.07.2021
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Pismo nadzorcze informujące o stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w II półroczu 2021 roku i wysokości dodatkowego narzutu mierzącego wrażliwość mBanku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, iż otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 roku. Są one tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 roku z 24 czerwca 2021 roku.
Ponadto w przesłanym piśmie KNF poinformowała, że

- poziom wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST1"), mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych, ujmowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych wynosi 2,11 p.p.,

- poziom wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST2"), mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych, ujmowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez Bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym wynosi 2,90 p.p.

Stanowisko KNF dotyczy jedynie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w 2020 roku. Zgodnie z pismem KNF, dodatkowe stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych, w tym obejmujące zysk za 2019 rok, zostanie przedstawione pod koniec 2021 roku wraz z polityką dywidendową na 2022 rok. Bank otrzyma indywidualne zalecenie dotyczące zarówno możliwości wypłaty dywidendy, jak i innych działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance