11.12.2023
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku oraz zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku, Zarząd Spółki mBank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2023 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 29 lutego 2024 r. zamiast 1 marca 2024 r.

Zarząd Spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych:
1) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2023 r. 29 lutego 2024 r.
2) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. 30 kwietnia 2024 r.
3) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 sierpnia 2024 r.
4) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. 31 października 2024 r.
5) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2024 r. 28 lutego 2025 r.
Ponadto, Zarząd Banku informuje o rezygnacji z publikacji raportów kwartalnych za II i IV kwartał na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jednocześnie, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że 8 lutego 2024 r. zostaną przekazane w formie raportu bieżącego wybrane niezaudytowane dane finansowe dla Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2023 r., zaś 6 lutego 2025 r. zostaną przekazane w formie raportu bieżącego wybrane niezaudytowane dane finansowe dla Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2024 r.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-11 Maciej Mołdawa Wic edyrektor ds. nadzoru inwestyc yjnego,
Departament Compl iance