14.12.2023
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-14
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie jednostkowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że 14 grudnia 2023 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 14 grudnia 2023 roku dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej KNF z dnia 27 grudnia 2022 r. zmienionej decyzją z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przestrzegania przez Bank dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("rozporządzenie nr 575/2013").
Do chwili otrzymania powyższej decyzji Bank w ujęciu jednostkowym zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 1,38 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,03p.p.) oraz w co najmniej w 56,25% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 0,78 p.p.). Bank informował o tych wymogach w raporcie bieżącym nr 47/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku.
Decyzja KNF oznacza spadek dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie jednostkowym o 1,38 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego i
1,03 p.p, dla współczynnika kapitału Tier I.
Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-14 Agata Paluch Menadżer kierujący Wydziałęm Nadzoru Inwestycyjnego, Department Compliance