20.12.2023
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-20
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w ujęciu skonsolidowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że 20 grudnia 2023 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 20 grudnia 2023 roku dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej KNF z dnia 30 grudnia 2022 r. zmienionej decyzją z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przestrzegania na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej mBanku dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("rozporządzenie nr 575/2013").

Do chwili otrzymania powyższej decyzji Bank w ujęciu skonsolidowanym zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 1,18 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 0,89 p.p.) oraz w co najmniej w 56,25% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 0,66 p.p.). Bank informował o tych wymogach w raporcie bieżącym nr 48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku.
Decyzja KNF oznacza spadek dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w ujęciu skonsolidowanym o 1,18 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego
i 0,89 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I, co oznacza że dodatkowy wymóg kapitałowy nie ma już zastosowania.
Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-20 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance