21.12.2023
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-21
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 21 grudnia 2023 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2023 r., wyniosły 1208,5 mln zł. Wynikają one w głównej mierze z aktualizacji kosztu programu ugód, przewidywanego rozkładu wyroków sądowych i zmian innych parametrów modelowych i rynkowych.

Bank informuje, że szacowany, wstępny wynik netto za IV kwartał 2023 r. będzie dodatni lub bliski zera. Jednocześnie Bank informuje, że w IV kwartale 2023 r. pozytywne wyniki z działalności podstawowej były kontynuowane. Przy założeniu braku innych nieprzewidzianych negatywnych wydarzeń, oczekiwany wynik netto za 2023 r. będzie dodatni lub bliski zera.

Współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy dla Grupy mBanku w IV kwartale 2023 r. są oczekiwane na niewiele niższym poziomie w porównaniu z wartościami zaraportowanymi za III kwartał 2023 r. Jednocześnie, zgodnie z raportem bieżącym nr 73/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., skonsolidowane wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku zostały obniżone przez Komisję Nadzoru Finansowego o 0,89 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 1,18 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego z powodu wygaśnięcia dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Obecnie skonsolidowane wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku wynoszą 9,15% dla współczynnika kapitału Tier 1 i 11,15% dla łącznego współczynnika kapitałowego. W związku z tym, oczekuje się, że nadwyżki ponad wymogami kapitałowymi w IV kwartale 2023 r. będą na zbliżonym poziomie w porównaniu do wartości za III kwartał 2023 r., kiedy wynosiły 4,6 p.p. dla współczynnika kapitału Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego. Współczynniki płynnościowe istotnie przewyższają wymogi regulacyjne.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-21 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu