18.01.2024
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2024
Data sporządzenia: 2024-01-18
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 r. Bank podjął decyzję o dodatkowych kosztach ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych w kwocie 198,9 mln zł. Koszty te wynikają z uwzględnienia w parametrach modelowych postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 stycznia 2024 r. w sprawie C-488/23, dotyczącej pytania o dopuszczalność żądania od konsumenta rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji wypłaconego kapitału w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną. W związku z powyższym oraz uwzględniając aktualizację sald na 31 grudnia 2023 r., całkowite koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2023 r., wyniosły 1476,0 mln zł. W konsekwencji, wskaźnik pokrycia niespłaconych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF łącznymi kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do CHF na dzień 31 grudnia 2023 r. szacowany jest na blisko 100%.

Bank informuje, że szacowany, wstępny wynik netto za IV kwartał 2023 r. będzie ujemny lub bliski zera. Jednocześnie Bank informuje, że w IV kwartale 2023 r. pozytywne wyniki z działalności podstawowej były kontynuowane. Przy założeniu braku innych nieprzewidzianych negatywnych wydarzeń, oczekiwany wynik brutto za 2023 r. będzie dodatni, a wynik netto będzie dodatni lub bliski zera.

Współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy dla Grupy mBanku w IV kwartale 2023 r. są oczekiwane na zbliżonym poziomie w porównaniu z wartościami zaraportowanymi za III kwartał 2023 r. W związku z wygaśnięciem dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 73/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku obniżyły się i wynoszą 9,15% dla współczynnika kapitału Tier 1 i 11,15% dla łącznego współczynnika kapitałowego. W konsekwencji, oczekuje się, że nadwyżki ponad wymogami kapitałowymi w IV kwartale 2023 r. będą wyższe w porównaniu do wartości za III kwartał 2023 r., kiedy wynosiły 4,6 p.p. dla współczynnika kapitału Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego. Współczynniki płynnościowe istotnie przewyższają wymogi regulacyjne.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-01-18 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu