21.02.2024
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że 21 lutego 2024 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w którym KNF poinformowała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 2/2024 opublikowanym 8 lutego 2024 r. niezaudytowany zysk netto mBanku za 2023 r. wyniósł 29,3 mln złotych na poziomie jednostkowym i 24,1 mln złotych na poziomie skonsolidowanym.

mBank zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszym kwartale 2023 r. w kwocie 158.7 mln zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 142.7 mln zł na poziomie skonsolidowanym.
Jednocześnie, KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raportach bieżących nr 48/2022 z dnia 27 września 2022 r. oraz 49/2022 z dnia 28 września 2022 r., ze względu na dodatkowe koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi oraz wakacji kredytowych, Zarząd Banku uchwalił a Rada Nadzorcza zatwierdziła Politykę Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku zakładającą brak wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego przez mBank S.A. w 2023 roku.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-21 Agata Paluch Menedżer kierujący Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego Departamentu Compliance