Ryzyko inwestycyjne


Inwestowanie na rynkach kapitałowych wiąże się z ryzykiem. Ryzykiem nazywamy niepewność w kwestii wielkości zysku lub straty, jaką może przynieść inwestycja. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z inwestycji. W inwestowaniu istnieje podstawowa zasada: im większa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji (spodziewane zyski), tym większe ryzyko poniesienia straty. Zatem wysoce ryzykowna inwestycja może wprawdzie przynieść duże straty, ale z drugiej strony może być źródłem ponadprzeciętnych zysków. Przed rozpoczęciem inwestycji w fundusze, kluczowe jest określenie własnego poziomu tolerancji ryzyka inwestycyjnego i porównanie go z ryzykiem inwestycyjnym fundusz.

Wskaźnik SRRI - czym jest syntetyczny wskaźnik ryzyka?

Ryzyko inwestycyjne funduszu można określić przy użyciu wskaźnika SRRI. Wskaźnik SRRI obliczany jest na podstawie odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu w przeciągu ostatnich 5 lat. Prezentowany jest na skali numerycznej i przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu. Wskaźnik jest wartością uniwersalną, ponieważ pozwala na porównanie między sobą większości funduszy (nie dla wszystkich funduszy możliwe jest wyliczenie wskaźnika SRRI). Na podstawie SRRI można zaklasyfikować fundusze, realizujące inne polityki inwestycyjne, do tej samej kategorii zmienności ryzyka.

Jak sprawdzić wskaźnik SRRI funduszu?

Ta informacja znajduje się w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów”:

 

widok1


Dokument z kluczowymi informacjami dla inwestorów dostępny jest na stronie internetowej funduszu:

 

widok3


oraz bezpośrednio w formatce nabycia funduszu w serwisie transakcyjnym mBanku:

widok4