Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko w inwestowaniu to niepewność co do wyniku inwestycji (wielkości zysku lub straty), która wynika ze zmienności cen danego rozwiązania. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, które jest wprost proporcjonalne do spodziewanego zysku. Im wyższy spodziewany zysk, tym większe ryzyko straty. Dlatego ryzykowne inwestycje mogą przynieść duże straty, ale są szansą na ponadprzeciętne zyski. Przed rozpoczęciem inwestowania kluczowe jest więc sprawdzenie swojego poziomu tolerancji ryzyka i wybieranie funduszy, które są z nim zgodne.

 

Jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) określają ryzyko funduszy inwestycyjnych?

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych muszą publikować poziom ryzyka inwestycyjnego zarządzanych przez siebie funduszy. W tej ocenie TFI bazuje na zmienności stóp zwrotu (czyli na tzw. wskaźniku SRI - sumarycznym wskaźniku ryzyka). SRI przyjmuje wartość od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu.

 

Jak w mBanku określamy ryzyko funduszy inwestycyjnych w naszej ofercie?

Dla każdego funduszu inwestycyjnego określamy, w skali od 1 do 4, jaki (w normalnych warunkach rynkowych) jest jego poziom ryzyka. 1 oznacza bardzo niskie ryzyko, a 4 ryzyko wysokie:

  • Poziom 1: bardzo niskie ryzyko . To np. fundusze inwestycyjne pieniężne, obligacje skarbowe, produkty z gwarancją ochrony kapitału. Możesz stracić minimalną część zainwestowanych pieniędzy
  • Poziom 2: niskie ryzyko. To np. fundusze inwestycyjne obligacyjne o niewielkim udziale długu korporacyjnego lub fundusze z niewielkim udziałem akcji. Możesz stracić niedużą część zainwestowanych pieniędzy
  • Poziom 3: średnie ryzyko. To np. fundusze inwestycyjne o istotnym udziale akcyjnym, akcje, obligacje korporacyjne. Możesz stracić istotną część zainwestowanych pieniędzy
  • Poziom 4: wysokie ryzyko. To np. fundusze inwestycyjne akcyjne małych i średnich spółek, certyfikaty strukturyzowane. Możesz stracić bardzo dużą część zainwestowanych pieniędzy

Gdy wyznaczamy poziom ryzyka, bierzemy pod uwagę naszą ocenę zmienności danej klasy funduszy. Jest ona pochodną zmienności klas aktywów, w które te fundusze inwestują.

 

To, co łączy podejścia mBanku i TFI to fakt, że im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu. Obie klasyfikacje bazują też na zmienności. TFI na zmienności stóp zwrotu w ciągu ostatnich 5 lat, a mBank szerzej – na zmienności klasy funduszy.

 

Gdzie sprawdzę poziom ryzyka inwestycyjnego funduszu?

Informację o wskaźniku SRI funduszu znajdziesz w jego dokumencie z kluczowymi informacjami dla inwestorów (tzw. KID) i na stronie notowań. W opisach funduszy w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej posługujemy się klasyfikacją mBanku.

 

Jak wybrać odpowiedni fundusz dla siebie?

Przed rozpoczęciem inwestowania poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej (tzw. ankiety MiFID). Określisz w niej m.in. swój poziom tolerancji na ryzyko. Dzięki ankiecie będziemy mogli ostrzegać Cię przed produktami, które są dla Ciebie nieodpowiednie pod względem poziomu ryzyka.