Informacje o lokacie strukturyzowanej Gorąca dwudziestka

 

Lokata strukturyzowana Gorąca dwudziestka to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji
i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu

Lokata strukturyzowana Gorąca dwudziestka

Forma prawna

Lokata strukturyzowana

Minimalna wpłata

1 000 zł

Okres subskrypcji

11.03.2014 – 24.03.2014 r.

Okres inwestycji

25.03.2014 – 22.09.2015 r.

Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji

100% zainwestowanego kapitału

Instrument bazowy

Kontrakt terminowy na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) o najbliższym terminie wygaśnięcia.

Zysk z inwestycji

Oprocentowanie lokaty za okres jej trwania obliczane jest według poniższej formuły:
gdzie:
N = N1 + N2
N1 – liczba obserwacji, w których spełniony jest warunek
I0 ≤ Ij ≤ 115% • I0, j = 1, 2, 3,
N2 – liczba obserwacji, w których spełniony jest warunek
105% • I0 ≤ Ik ≤ 120% • I0, k = 4, 5, 6

I0 – oficjalny kurs zamknięcia czerwcowych kontraktów terminowych (z mnożnikiem 10 PLN), na indeks WIG20 z dnia 25.03.2014 r. (nazwa skrócona kontraktu na GPW to FW20M14),
I1 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 24.06.2014 r.,
I2 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 23.09.2014 r.,
I3 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 23.12.2014 r.,
I4 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 23.03.2015 r.,
I5 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 22.06.2015 r.,
I6 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 18.09.2015 r.

Kupon – wysokość oprocentowania za okres lokaty. Według danych rynkowych z dnia 24.02.2014 r. wartość ta wyniosłaby 9%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 25.03.2014 r. i będzie nie niższa niż 8%.

Jeżeli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.

Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji

O = W • 6,34% x d / 546, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia lokaty strukturyzowanej Gorąca dwudziestka zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na indeks WIG20 w perspektywie najbliższych 18 miesięcy. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Gorąca dwudziestka uzależniony jest od wartości instrumentu bazowego zanotowanej podczas sześciu obserwacji, które przeprowadzane są co kwartał.

Maksymalne oprocentowanie lokaty – 9% za okres jej trwania (6% p.a.) – zostanie naliczone jeżeli w każdym z sześciu dni obserwacji wartość instrumentu bazowego znajdzie się w określonym przedziale. Dla pierwszych trzech obserwacji ten przedział to 100% - 115% wartości instrumentu bazowego z dnia otwarcia lokaty. Natomiast dla kolejnych trzech obserwacji ten przedział to 105% - 120% wartości instrumentu bazowego z dnia otwarcia lokaty.

Poniższa tabela przedstawia daty cokwartalnych obserwacji i odpowiadające im przedziały, w jakich musi się znależć wartość instrumentu bazowego aby kupon został naliczony. Za każdy dzień obserwacji, w którym powyższy warunek jest spełniony naliczana jest 1/6 kuponu.

Nr kolejnej obserwacji Data obserwacji warunek na liczenie 1/6 kuponu
I kwartał 24.06.2014 100% - 115%
II kwartał 23.09.2014 100% - 115%
III kwartał 23.12.2014 100% - 115%
IV kwartał 23.03.2015 105% - 120%
V kwartał 22.06.2015 105% - 120%
VI kwartał 18.09.2015 105% - 120%

Oprocentowanie lokaty za okres jej trwania obliczane jest według poniższej formuły:

gdzie: N = N1 + N2

N1 – liczba dni obserwacji, w których spełniony jest warunek

I0 ≤ Ij ≤ 115% • I0 , j = 1, 2, 3 N2 – liczba dni obserwacji, w których spełniony jest warunek

105% • I0 ≤ Ik ≤ 120% • I0 , k = 4, 5, 6

I0 – oficjalny kurs zamknięcia czerwcowych kontraktów terminowych (z mnożnikiem 10 PLN), na indeks WIG20
z dnia 25.03.2014 r. (nazwa skrócona kontraktu na GPW to FW20M14)

I1 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 24.06.2014 r.,
I2 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 23.09.2014 r.,
I3 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 23.12.2014 r.,
I4 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 23.03.2015 r.,
I5 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 22.06.2015 r.,
I6 – oficjalny kurs zamknięcia instrumentu bazowego w dniu 18.09.2015 r.

Kupon – wysokość oprocentowania za okres lokaty. Według danych rynkowych z dnia 24.02.2014 wartość ta wyniosłaby 9%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 25.03.2014 i będzie nie niższa niż 8%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych serwisu informacyjnego Stooq.Przykład 1

Załóżmy, że w dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 25.03.2014 r. kurs zamknięcia czerwcowej serii kontraktów terminowych na WIG20 (FW20M14) wyniósł 2 500 punktów a wysokość Kuponu została ustalona na poziomie 9%. Jeżeli w dniu 18.09.2015 roku okaże się, że podczas 4 z 6 obserwacji warunek na naliczenie 1/6 kuponu został spełniony, wówczas oprocentowanie lokaty zostanie obliczone według poniższej formuły:

Oprocentowanie lokaty za okres trwania inwestycji wyniosłoby wówczas 6% (czyli 4% w skali roku).

Przykład 2

Załóżmy, że w dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 25.03.2014 r. kurs zamknięcia czerwcowej serii kontraktów terminowych na WIG20 (FW20M14) wyniósł 2 500 punktów a wysokość Kuponu została ustalona na poziomie 9%. Wówczas przedział, w którym musi się znaleźć cena instrumentu bazowego, aby warunek na naliczenie kuponu był spełniony to dla 1, 2 i 3 obserwacji oraz dla 4, 5 i 6 obserwacji. Jeżeli w dniu 18.09.2015 roku okaże się, że cena instrumentu bazowego w kolejnych dniach obserwacji kształtowała się następująco:

Nr kolejnej obserwacji Data obserwacji Cena instrumentu bazowego Warunek na naliczenie 1/6 kuponu (w%) Warunek na naliczenie 1/6 kuponu (w punktach) Czy warunek na naliczenie 1/6 kuponu został spełniony?
I 24.06.2014 2 570 100% - 115% 2 500 - 2 875 TAK
II 23.09.2014 2 712 100% - 115% 2 500 - 2 875 TAK
III 23.12.2014 2 650 100% - 115% 2 500 - 2 875 TAK
IV 23.03.2015 2 770 105% - 120% 2 625 - 3 000 TAK
V 22.06.2015 2 819 105% - 120% 2 625 - 3 000 TAK
VI 18.09.2015 2 929 105% - 120% 2 625 - 3 000 TAK

oznacza to, że podczas każdej z sześciu obserwacji warunek na naliczenie 1/6 kuponu został spełniony. Zatem oprocentowanie lokaty zostanie obliczone według poniższej formuły:
Oprocentowanie lokaty za okres trwania inwestycji wyniosłoby wówczas 9% (czyli 6% w skali roku).


Przykład 3

Załóżmy, że w dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 25.03.2014 kurs zamknięcia czerwcowej serii kontraktów terminowych na WIG20 (FW20M14) wyniósł 2 500 punktów a wysokość Kuponu została ustalona na poziomie 9%. Jeżeli w dniu 18.09.2015 roku okaże się, że podczas żadnej z 6 obserwacji warunek na naliczenie 1/6 kuponu nie został spełniony, wówczas lokata zakończy się jedynie zwrotem 100% zainwestowanego kapitału bez wypłaty odsetek.

Dlaczego warto zainwestować w lokatę strukturyzowaną Gorąca dwudziestka?

Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wartość aktywa bazowego lokaty strukturyzowanej Gorąca dwudziestka wzrośnie w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Istnieje wiele przesłanek wskazujących na potencjał wzrostu kontraktów terminowych na indeks WIG20:

  •  

    Spodziewana poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce oraz u naszych głównych partnerów handlowych. Prognozowany przez NBP wzrost PKB w Polsce to 2,9% w 2014 r. i 3,3% w 2015 r. (projekcja NBP z listopada 2013 r.). Po trudnym okresie dla strefy euro, MFW przewiduje powrót regionu do wzrostu gospodarczego. W tym i przyszłym roku gospodarka strefy euro ma wzrosnąć odpowiednio o 1% i 1,4% (raport MFW ze stycznia 2014 r.).

  •  

    Utrzymujący się najniższy w historii poziom stóp procentowych w Polsce powinien zachęcać do szukania alternatywnych względem lokat terminowych sposobów lokowania oszczędności i spowodować realokację części oszczędności na rynek akcyjny. Już od kilku miesięcy obserwowane jest coraz większe zainteresowanie funduszami akcyjnymi wśród klientów detalicznych. Jeśli ta tendencja utrzyma się w kolejnych kwartałach, powinno to pozytywnie wpływać na zachowanie się indeksu WIG20.

  •  

    Trwająca od kilku lat hossa na giełdach w krajach rozwiniętych powinna w pewnym momencie pozytywnie wpłynąć na zachowanie polskiej giełdy. Niepewność związana ze zmianami w systemie otwartych funduszy emerytalnych negatywnie wpływała na zachowanie indeksu WIG20 w 2013 roku, więc nie uczestniczyliśmy w zeszłorocznej hossie. Jednak zmiany te zostały już prawdopodobnie w pełni odzwierciedlone w aktualnych wycenach i nie powinny mieć już negatywnego wpływu na zachowanie polskiego rynku akcji.

W sytuacji pogorszenia się sytuacji na giełdach, nasz produkt zapewnia ochronę całości zainwestowanego kapitału.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.