Informacje o lokacie strukturyzowanej Lwy Parkietu II

Lokata Strukturyzowana Lwy Parkietu II to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji
i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu Lokata stukrutyzowana Lwy Parkietu II
Forma prawna Lokata strukturyzowana
Minimalna wpłata 1 000 zł
Okres subskrypcji 01.10.2013 – 14.10.2013 r.
Okres inwestycji 15.10.2013 – 15.10.2014 r.
Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji 100% zainwestowanego kapitału
Instrument bazowy Kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia
Zysk z inwestycji Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły: Lwy Parkietu tabela
gdzie:
X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 27.09.2013 wartość ta wyniosłaby 3,50% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 15.10.2013 i będzie nie niższa niż 3,00% p.a.
Ip – kurs zamknięcia grudniowych kontraktów terminowych (z mnożnikiem 10 PLN) na indeks WIG20 z dnia 15.10.2013.
Ik – kurs zamknięcia grudniowych kontraktów terminowych (z mnożnikiem 20 PLN) na indeks WIG20 z dnia 13.10.2014.

Jeżeli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.
Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji O = W × 4,33% × d / 365, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Lwy Parkietu II zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w perspektywie najbliższego roku. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Lwy Parkietu II uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji.

Jeżeli w dniu 13.10.2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się w przedziale 105%-107,5% wartości instrumentu bazowego z dnia 15.10.2013, oprocentowanie lokaty wyniesie 3% p.a. Jeżeli w dniu 13.10.2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się w przedziale 107,5%-117,5% wartości instrumentu bazowego z dnia 15.10.2013, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 6,50% p.a. Jeżeli w dniu 13.10.2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się powyżejpoziomu 117,5% wartości instrumentu bazowego z dnia 15.10.2014, oprocentowanie lokaty wyniesie 3,50% p.a. (według danych rynkowych z dnia 27.09.2013; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 15.10.2013 i będzie nie niższa niż 3% p.a.). W pozostałych przypadkach lokata zakończy się zwrotem zainwestowanych środków.

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:

0% jeżeli Ik < 105% x Ip
3% p.a. jeżeli 105% x Ip ≤ Ik < 107,5% x Ip
6,50% p.a. jeżeli 107,5% x Ip≤ Ik ≤ 117,5% x lp
X jeżeli Ik > 117,5% x Ip


gdzie:
X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 27.09.2013 wartość ta wyniosłaby 3,50% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 15.10.2013 i będzie nie niższa niż 3,00% p.a.

Ip – kurs zamknięcia grudniowych kontraktów terminowych (z mnożnikiem 10 PLN) na indeks WIG20 z dnia 15.10.2013.

Ik– kurs zamknięcia grudniowych kontraktów terminowych (z mnożnikiem 20 PLN) na indeks WIG20 z dnia 15.10.2014.

Oprocentowanie lokaty w skali rokuPrzykład 1

W dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 15.10.2013 wartość rozliczeniowa najbliższej serii kontraktów terminowych (FW20Z13) wyniosła 2400 punktów. Do dnia 13.10.2014 wartość kontraktów wzrosła o 10% i wyniosła w tym dniu 2680 punktów. Wówczas lokata zakończyłaby się zwrotem zainwestowanego kapitału oraz wypłatą odsetek w wysokości 6,50% p.a.

 

Przykład 2

W dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 15.10.2013 wartość rozliczeniowa najbliższej serii kontraktów terminowych (FW20Z13) wyniosła 2400 punktów. Do dnia 13.10.2014 wartość kontraktów spadła o 5% i wyniosła w tym dniu 2280 punktów. Wówczas lokata zakończyłaby się jedynie zwrotem zainwestowanego kapitału bez wypłaty odsetek.


mały mały

Dlaczego warto zainwestować w Lokatę Strukturyzowaną Lwy Parkietu II?

Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wartość aktywa bazowego Lokaty Strukturyzowanej Lwy Parkietu II do dnia 13.10.2014 roku wzrośnie o co najmniej 5% względem wartości z dnia rozpoczęcia inwestycji (15.10.2013 r.). Istnieje wiele przesłanek wskazujących na potencjał wzrostu kontraktówterminowych na indeks WIG20:

  • spadek stóp procentowych w Polsce powinien obniżyć atrakcyjność lokowania oszczędności w depozytach bankowych i spowodować realokację części oszczędności na rynek akcyjny. Większy popyt na akcje powinien wpłynąć pozytywnie na zachowanie indeksów.
  • druga połowa roku powinna przynieść ożywienie w realnej gospodarce w Polsce i w skali globalnej, co również powinno przełożyć się na pozytywne zachowanie rynku akcji.
  • utrzymywanie przez banki centralne większości krajów rozwiniętych ultra niskich stóp procentowych powinno wpłynąć pozytywnie na perspektywy globalnej gospodarki w przyszłym roku. MFW w raporcie z 09.07.2013 r. prognozuje przyspieszenie wzrostu w krajach rozwiniętych z 1,2% w 2013 roku do 2,1% w 2014 roku, natomiast światowej gospodarki z 3,1% do 3,5%. Byłaby to pozytywna informacja dla rynków akcji.
  • w bieżącym roku, planowana reforma systemu OFE zwiększyła niepewność i negatywnie wpływała na rynek akcji. Przyjęty projekt reformy zakłada pozostawienie w OFE części akcyjnej, co zmniejsza ryzyko zwiększonej podaży akcji w średnim terminie. Niezrealizowanie się negatywnego scenariusza dodatkowej podaży akcji może spowodować odreagowanie wcześniejszych spadków i lepsze zachowanie polskiego rynku akcyjnego w porównaniu do rynków państw rozwiniętych.

W sytuacji pogorszenia się sytuacji na giełdach, nasz produkt zapewnia ochronę całości zainwestowanego kapitału.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.