Informacje o lokacie strukturyzowanej Lwy Parkietu

 

Lokata Strukturyzowana Lwy Parkietu to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji
i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu Lokata stukrutyzowana Lwy Parkietu
Forma prawna Lokata strukturyzowana
Minimalna wpłata 1 000 zł
Okres subskrypcji 20.08.2013 - 02.09.2013 r.
Okres inwestycji 03.09.2013 - 03.09.2014 r.
Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji 100% zainwestowanego kapitału
Instrument bazowy Kontrakt terminowy na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący opublikowany przez GPW) o najbliższym terminie wygaśnięcia
Zysk z inwestycji Lwy Parkietu tabela
gdzie:
X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 09.08.2013 wartość ta wyniosłaby 3,50% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 03.09.2013 i będzie nie niższa niż 3,00% p.a.
Ip – kurs zamknięcia wrześniowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 z dnia 03.09.2013.
Ik – kurs zamknięcia wrześniowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) z dnia 01.09.2014.

Jeżeli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.
Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji O = W × 4,15% × d / 365, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Lwy Parkietu zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w perspektywie najbliższego roku. Zysk z Lokaty Lwy Parkietu uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji.

Jeżeli w dniu 01.09.2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się w przedziale 105%-107,5% lub w przedziale 117,5%-120% wartości instrumentu bazowego z dnia 03.09.2013, oprocentowanie lokaty wyniesie 3,50% p.a. (według danych rynkowych z dnia 09.08.2013; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 03.09.2013 i będzie nie niższa niż 3,00% p.a.).

Jeżeli w dniu 01.09.2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się w przedziale 107,5%-117,5% wartości instrumentu bazowego z dnia 03.09.2013, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 7,30% p.a. Jeżeli w dniu 01.09.2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się powyżej 120% lub poniżej 105% wartości instrumentu bazowego z dnia 03.09.2013, lokata zakończy się zwrotem zainwestowanych środków.

Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:

0% jeżeli Ik < 105% x Ip
X jeżeli 105% x Ip ≤ Ik < 107,5% x Ip
7,30% p.a. jeżeli 107,5% x Ip≤ Ik ≤ 117,5% x lp
X jeżeli 117,5% x Ip< lk ≤ 120% x lp
0% jeżeli Ik > 120% x Ip


gdzie:
X – wysokość oprocentowania w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 09.08.2013 wartość ta wyniosłaby 3,50% p.a. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 03.09.2013 i będzie nie niższa niż 3,00% p.a.

Ip – kurs zamknięcia wrześniowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 z dnia 03.09.2013.

Ik– kurs zamknięcia wrześniowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z dnia 01.09.2014.

Oprocentowanie lokaty w skali roku

Poziom aktywa bazowego w dniu 01.09.2014
* wysokość oprocentowania według danych rynkowych z dnia 09.08.2013. Ostateczna wartość zostania ustalona w dniu 03.09.2013 i będzie nie niższa niż 3.00% p.a.

 

Przykład 1

W dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 03.09.2013 wartość rozliczeniowa najbliższej serii kontraktów terminowych wyniosła 2250 punktów. Do dnia 01.09.2014 wartość kontraktów wzrosła o 10% i wyniosła w tym dniu 2475 punktów. Wówczas lokata zakończyłaby się zwrotem zainwestowanego kapitału oraz wypłatą odsetek w wysokości 7,30% p.a.

 

Przykład 2

W dniu rozpoczęcia lokaty, tj. 03.09.2013 wartość rozliczeniowa najbliższej serii kontraktów terminowych wyniosła 2250 punktów. Do dnia 01.09.2014 wartość kontraktów spadła o 10% i wyniosła w tym dniu 2025 punktów. Wówczas lokata zakończyłaby się jedynie zwrotem zainwestowanego kapitału bez wypłaty odsetek.


mały mały

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści <br />z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Dlaczego warto zainwestować w Lokatę Strukturyzowaną Lwy Parkietu?

Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wartość aktywa bazowego lokaty strukturyzowanej Lwy Parkietu do dnia 01.09.2014 roku wzrośnie o co najmniej 5%, jednak nie więcej niż 20% względem wartości z dnia rozpoczęcia inwestycji (03.09.2013 r.). Istnieje wiele przesłanek wskazujących na potencjał wzrostu kontraktów terminowych na indeks WIG20:

  • spadek stóp procentowych w Polsce powinien obniżyć atrakcyjność lokowania oszczędności w depozytach bankowych i spowodować realokację części oszczędności na rynek akcyjny. Większy popyt na akcje powinien wpłynąć pozytywnie na zachowanie indeksów.
  • druga połowa roku powinna przynieść ożywienie w realnej gospodarce w Polsce i w skali globalnej, co również powinno przełożyć się na pozytywne zachowanie rynku akcji.
  • pomimo spodziewanego ożywienia w polskiej gospodarce, jego dynamika nie powinna być zbyt duża. Prognozowany niewielki wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 i 2014 roku (wg MFW odpowiednio 1,1% oraz 2,2%) oraz zapowiadane zmiany w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych nie będą sprzyjać bardzo dynamicznym wzrostom na GPW.

W sytuacji drastycznego pogorszenia się sytuacji na giełdach, nasz produkt zapewnia ochronę całości zainwestowanego kapitału.