Dlaczego warto zainwestować w Lokatę Strukturyzowaną Siła Energii?

 •  

  Gwarancja 100% ochrony zainwestowanego kapitału

 •  

  Możliwość inwestowania w wiodące spółki z sektora energetycznego

 •  

  Selekcja spółek na podstawie pozytywnych rekomendacji Agencji Bloomberg

 •  

  Możliwość rozpoczęcia inwestycji już od 1000 złotych

 •  

  Potencjalny zysk jest znacznie wyższy od standardowej lokaty

Informacje o lokacie strukturyzowanej Siła Energii

 

Lokata Strukturyzowana Siła Energii to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji
i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

Nazwa produktu Lokata strukturyzowana Siła Energii
Forma prawna Lokata strukturyzowana
Minimalna wpłata 1 000 zł
Okres subskrypcji 06.09.2013 - 23.09.2013 r.
Okres inwestycji 24.09.2013 - 25.03.2015 r.
Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji 100% zainwestowanego kapitału
Instrument bazowy

Koszyk pięciu spółek

i Nazwa spółki Bloomberg Udział spółki w koszyku
1  Conoco Phillips COP UN Equity 20%
2  Exxon Mobil Corp XOM UN Equity 20%
3  Royal Dutch Shell PLC RDSA NA Equity 20%
4  Total SA FP FP Equity 20%
5  GDF Suez GSZ FP Equity 20%

 

Zysk z inwestycji Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty według poniższej formuły:

Kwota lokaty × Partycypacja × Max (X,0)
gdzie:
Wzór Siła Energii
Si0 – oficjalny kurs zamknięcia i-tego składnika koszyka w dniu 24.09.2013
Si1 – oficjalny kurs zamknięcia i-tego składnika koszyka w dniu 23.03.2015

Partycypacja – wartość, która zostanie ustalona w dniu 24.09.2013 i będzie nie niższa niż 90%. Według danych rynkowych z dnia 29.08.2013 wartość ta wyniosłaby 100%.

Jeżeli wartość któregokolwiek ze składników koszyka nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane dla każdego składnika będą dostępne. Do wykonania obliczeń stosuje się cenę z zamknięcia sesji giełdowej na New York Stock Exchange dla i = 1, 2, Amsterdam Stock Exchange dla i = 3 oraz Euronext Paris dla i = 4, 5. Jeśli w dowolnym dniu obserwacji nie będzie możliwe określenie wartości któregokolwiek ze składników koszyka, Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadą należytej staranności, będzie miał prawo do ustalenia wartości odsetek od lokaty na podstawie własnych obliczeń.
Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji O = W × 7,10% × d / 547, gdzie: W – kwota wycofania, d – ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty

Zysk z inwestycji

Strategia Lokaty Strukturyzowanej Siła Energii daje możliwość zarabiania na wzroście wartości spółek wchodzących w skład koszyka. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone dwie obserwacje aktywa bazowego – początkowa (w dniu otwarcia lokaty) i końcowa (na dwa dni robocze przed zakończeniem lokaty).

Ostateczna wysokość oprocentowania lokaty (za okres jej trwania) będzie równa iloczynowi współczynnika partycypacji i średniej ważonej stopy zwrotu z koszyka (X), przy czym jeśli stopa zwrotu z pojedynczej akcji przekroczy wartość 12,50%, wówczas za końcowy wynik brany pod uwagę przy obliczaniu średniej przyjmuje się 12,50%. Natomiast jeśli średnia stopa zwrotu z koszyka będzie ujemna, inwestor otrzyma na zakończenie lokaty 100% zainwestowanego kapitału.

Ostateczna wartość współczynnika partycypacji zostanie ustalona w dniu otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia 29.08.2013 wartość ta wyniosłaby 100%.

Szczegółowy opis strategii, przedstawiony został w scenariuszach inwestycyjnych.

 

Przykład 1

Załóżmy, że w dniu 24.09.2013 r. współczynnik partycypacji został ustalony na poziomie 100%, a stopy zwrotu z poszczególnych składników koszyka kształtowały się następująco:

Nazwa spółki Stopa zwrotu
(Si1/Si0 – 1)
Stopa zwrotu uwzględniana przy obliczaniu średniej
Min(12,50%, Si1/Si0 – 1)
Conoco Phillips 11,50% 11,50%
Exxon Mobil Corp 9% 9%
Royal Dutch Shell PLC 12% 12%
Total SA 8% 8%
 GDF Suez 14%  12,50%


W tym przypadku ostatnia ze spółek zanotowała stopę zwrotu wyższą niż 12,50%, więc do obliczenia średniej stopy zwrotu z koszyka uwzględniona zostanie właśnie ta wartość.
Zatem średnia stopa zwrotu z koszyka jest równa:
X = (11,50% + 9% + 12% + 8% + 12,50%)/5 = 10,60%
Ponieważ średnia stopa zwrotu z koszyka jest dodatnia, oprocentowanie lokaty za okres jej trwania zostanie obliczone według poniżej formuły:
Partycypacja × średnia stopa zwrotu z koszyka = 100% × 10,60% = 10,60%, czyli 7,07% w skali roku

 

Przykład 2

Załóżmy, że w dniu 24.09.2013 r. współczynnik partycypacji został ustalony na poziomie 99%, a stopy zwrotu z poszczególnych składników koszyka kształtowały się następująco:

Nazwa spółki Stopa zwrotu
(Si1/Si0 – 1)
Stopa zwrotu uwzględniana przy obliczaniu średniej
Min(12,50%, Si1/Si0 – 1)
Conoco Phillips 17% 12,50%
Exxon Mobil Corp 15% 12,50%
Royal Dutch Shell PLC 22% 12,50%
Total SA 29% 12,50%
 GDF Suez 13% 12,50%


W tym przypadku wszystkie spółki zanotowały stopę zwrotu wyższą niż 12,50%, więc do obliczenia średniej stopy zwrotu z koszyka uwzględniona zostanie właśnie ta wartość.
Zatem średnia stopa zwrotu z koszyka jest równa:
X = (12,50% + 12,50% + 12,50% + 12,50% + 12,50%)/5 = 12,50%
Wówczas oprocentowanie lokaty za okres jej trwania zostanie obliczone według poniższej formuły:
Partycypacja × średnia stopa zwrotu z koszyka = 99% × 12,50% = 12,38%, czyli 8,26% w skali roku

 

Przykład 3

Załóżmy, że w dniu 24.09.2013 r. współczynnik partycypacji został ustalony na poziomie 101%, a stopy zwrotu z poszczególnych składników koszyka kształtowały się następująco:

Nazwa spółki Stopa zwrotu
(Si1/Si0 – 1)
Stopa zwrotu uwzględniana przy obliczaniu średniej
Min(12,50%, Si1/Si0 – 1)
Conoco Phillips 1% 1%
Exxon Mobil Corp -5% -5%
Royal Dutch Shell PLC 10% 10%
Total SA 3% 3%
 GDF Suez -11% -11%


W tym przypadku żadna ze spółek nie zanotowały stopy zwrotu wyższej niż 12,50%.
Zatem średnia stopa zwrotu z koszyka jest równa:
X = (1% - 5% + 10% + 3% - 11%)/5 = -0,4%
Ponieważ średnia stopa zwrotu z koszyka jest ujemna, oprocentowanie lokaty wyniesie 0%. Klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

Nota prawna, przeczytaj uważnie:
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.