Przeniesienie rachunku – co to oznacza?

 

Zgodnie z ustawą PAD klient nie przenosi całego rachunku z jednego banku do innego, a usługi płatnicze powiązane z tym rachunkiem.
W praktyce oznacza to otworzenie rachunku w nowym banku wraz z przeniesieniem usług płatniczych wskazanych przez klienta.
 
Przeniesienie odbywa się za pośrednictwem banku na wniosek z upoważnieniem, które klient składa samodzielnie w placówce.
Może to zrobić każda osoba powyżej 18 roku życia legalnie mieszkająca w Polsce.

Ty składasz wniosek – my zajmujemy się resztą

Zgłoś się do placówki mBanku (znajdź najbliższą), w której złożysz wniosek z upoważnieniem o przeniesienie usług płatniczych z Twojego dotychczasowego banku. Pamiętaj, że Twój podpis na dokumentach musi być taki sam, jak ten, który posiada Twój poprzedni bank.

 

Możesz zawnioskować o przeniesienie:

 • wybranych lub wszystkich istniejących zleceń stałych oraz poleceń zapłaty wraz
  z informacjami o zgodami na ich realizację, dodatniego salda wraz z zamknięciem rachunku,
 • regularnie przychodzących na rachunek poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty na podstawie informacji zrealizowanych na Twoim rachunku operacji obejmujących okres 13 miesięcy od dnia otrzymania przez dotychczasowy bank upoważnienia z wnioskiem.

 

Dotychczasowy bank na przekazanie informacji ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia z wnioskiem.

 

Kiedy otrzymamy informacje podane w upoważnieniu i wniosku, ustanawiamy i realizujemy usługi płatnicze  od daty podanej przez Ciebie (co najmniej 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas dokumentów)

 

Poinformujemy też wszystkich wskazanych odbiorców/płatników o:

 • Twoim nowym rachunku
 • dacie, od kiedy mają być realizowane płatności na nowy rachunek
 • oraz przekażemy im kopię upoważnienia z wnioskiem

 

Jeśli chcesz, możesz samodzielnie przekazać im te informacje – sprawdź sekcję „Obowiązki klienta"

 

Będziemy Cię na bieżąco informować o kolejnych etapach procesu.

 

Jeśli wyrazisz we wniosku z upoważnieniem chęć do zamknięcia rachunku w poprzednim banku, możemy zrobić to za Ciebie. Zrobimy to na sam koniec procesu - dopiero po przeniesieniu na nowy rachunek podanych przez Ciebie usług płatniczych.

 

 • 1.  

  Obowiązki banku przekazującego (dotychczasowego)

  •  

   1. Bank po otrzymaniu upoważnienia z wnioskiem przekazuje informacje, o które zawnioskował klient:

   • wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji
    o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,
   • dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;

    

   W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku z upoważnieniem bank przekazuje informacje do nowego banku.

    

   2. Od dnia określonego w upoważnieniu z wnioskiem zaprzestaje akceptować przychodzące na Twój dotychczasowy rachunek polecenia przelewu i polecenia zapłaty (jeśli nie wskazałeś automatycznego przekierowania na rachunek w nowym banku); w przypadku odmowy przyjęcia transakcji, Twój dotychczasowy bank musi poinformować Ciebie lub Twój nowy bank o przyczynach odmowy.

    

   3. Anuluje zlecenia stałe od dnia, który samodzielnie określasz w upoważnieniu z wnioskiem.

    

   4. W dniu określonym w upoważnieniu z wnioskiem przekazuje środki z rachunku dotychczasowego banku na rachunek w nowym banku od dnia, który określiłeś w dokumentach – pamiętaj, że wskazana przez Ciebie data nie może być wcześniejsza niż co najmniej 6 dni roboczych od dnia wpłynięcia upoważnienia z wnioskiem do banku.

    

   5. Jeżeli w upoważnieniu z wnioskiem wyrazisz taką chęć, bank w dniu określonym w dokumentach zamyka rachunek. Ma to miejsce dopiero po zakończeniu czynności związanych z przenoszeniem usług płatniczych, jeżeli nie ma na rachunku nieuregulowanych zobowiązań. Twój dotychczasowy bank nie zamknie rachunku jeśli występują nieuregulowane zobowiązania np.:

   • na rachunku jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej,
   • z rachunku spłacamy kredyt również przy wykorzystaniu karty kredytowej,
   • na rachunku są zajęcia egzekucyjne,
   • na rachunku są blokady środków,
   • na rachunku ustanowiona jest kaucja środków na poczet zobowiązań klienta wobec innego dostawcy,
   • na rachunku jest saldo zerowe z zaległymi opłatami, w przypadku gdy nowy bank nie wprowadza przekroczenia salda na rachunek, a spłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane,
   • na rachunku jest saldo ujemne,
   • otwarta akredytywa, otwarte inkaso dokumentowe lub inkaso czeków w obrocie krajowym lub dewizowym,
   • rachunek klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

    

   Wszystkie czynności dotychczasowy bank wykonuje bez opłat. 

    

   Podczas czynności przenoszenia rachunku dotychczasowy bank nie może blokować transakcji przed dniem wskazanym w upoważnieniu z wnioskiem.

 • 1.  

  Obowiązki banku przejmującego

  •  

   Kiedy otrzymamy od Twojego poprzedniego banku wszystkie informacje o przenoszonych usługach, które wskażesz w upoważnieniu z wnioskiem, mamy 5 dni roboczych na:

   • Ustanowienie i realizację zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu od dnia wskazanego
    w dokumentach.
   • Dokonanie niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i zaakceptowanie poleceń zapłaty od dnia wskazanego w upoważnieniu z wnioskiem.
   • Poinformowanie wszystkich płatników dokonujących na Twój rachunek regularnie przychodzących poleceń przelewu danych identyfikujących Twój nowy rachunek, (których wskażesz w dokumentach) oraz przekazanie im kopii upoważnienia z wnioskiem.
   • Poinformowanie wszystkich odbiorców (których wskażesz w dokumentach, którzy stosują polecenie zapłaty do pobierania środków z Twojego rachunku) o danych identyfikujących Twój nowy rachunek, o dacie, od której polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku oraz przekazanie tym odbiorcom kopii upoważnienia z wnioskiem.

    

   My, jako nowy bank wykonujemy wymienione czynności w takim zakresie, w jakim umożliwią nam informacje przekazane przez Twój dotychczasowy bank. W przypadku niepełnych informacji zwrócimy  się do Twojego dotychczasowego banku o ich przekazanie.

    

   Możesz również samodzielnie przekazać informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu i danych identyfikujących Twój rachunek w nowym banku.

    

   W przypadku, gdy otrzymamy od Ciebie informacje osobiście, ciągu 5 dni roboczych przekażemy płatnikom i odbiorcom dane o Twoim nowym rachunku oraz daty, od których realizowane będą na nim usługi płatnicze.

    

   Jeśli będziemy musieli zweryfikować otrzymane informacje, to czas niezbędny do ustalenia prawidłowych danych nie jest wliczany do biegu terminu 5 - dniowego.

    

   Proces przenoszenia usług między bankami jest bezpłatny. Pamiętaj, że oba banki mają obowiązek niezwłocznie wyrównać każdą szkodę finansową, którą mógłbyś bezpośrednio ponieść w wyniku niewywiązywania się przez bank z czynności przenoszenia rachunku. Przez szkody należy rozumieć opłaty i odsetki pobrane przez dotychczasowy bank, które nie zostałyby pobrane, gdyby bank wypełnił swoje obowiązki wynikające z ustawy.

 • 1.  

  Obowiązki klienta

  •  

   W przypadku, gdy rachunek jest wspólny, wszyscy posiadacze rachunku podpisują się na upoważnieniu z wnioskiem.

    

   Złożone podpisy muszą być zgodne ze wzorem podpisów, które posiada dotychczasowy bank.

    

   Dokumenty podpisujecie w placówce banku, do którego przenosisz usługi.

    

   Jeśli samodzielnie przenosisz do banku informacje dot. regularnie przychodzących poleceń przelewu i danych Twojego nowego rachunku, wówczas:

   • przekazujesz płatnikom kopię upoważnienia wraz z wnioskiem
   • informujesz odbiorców, stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków z Twojego klienta, o danych identyfikujących nowy rachunek
   • informujesz o dacie, od której polecenie zapłaty ma być realizowane oraz przekazujesz tym odbiorcom kopię upoważnienia z wnioskiem.

Przydatne pytania i odpowiedzi

 • 1.  

  Jakie warunki muszę spełnić, żeby przenieść rachunek?

  • Może to zrobić każda osoba powyżej 18 roku życia legalnie mieszkająca

   w Polsce.

 • 2.  

  Gdzie mam się zgłosić, jeżeli chcę przenieść rachunek?

  • Zgłoś się do banku, do którego chcesz przenieść rachunek. Znajdź  najbliższą placówkę mBanku.

 • 3.  

  Jakich dokumentów potrzebuję do przeniesienia rachunku?

  • Wniosek z upoważnieniem, które otrzymasz w placówce oraz dowód osobisty.

   Aby przekazanie informacji o usługach płatniczych było możliwe pamiętaj, żeby podpisać dokumenty zgodnie ze wzorem podpisu, który posiada dotychczasowy bank.

   W przypadku, gdy rachunek jest wspólny, wszyscy posiadacze rachunku podpisują się na upoważnieniu z wnioskiem (złożone podpisy muszą być zgodne ze wzorem podpisów, które posiada dotychczasowy bank).

 • 4.  

  Jakie usługi mogę przenieść do nowego banku?

  • Możesz zawnioskować o przeniesienie:

   • wybranych lub wszystkich istniejących zleceń stałych oraz poleceń zapłaty wraz
    z informacjami o zgodami na ich realizację, dodatniego salda
   • regularnie przychodzących na rachunek poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty na podstawie informacji zrealizowanych na Twoim rachunku operacji obejmujących okres 13 miesięcy od dnia otrzymania przez dotychczasowy bank upoważnienia z wnioskiem.
 • 5.  

  Kto przenosi usługi do nowego banku? Klient, czy bank?

  • Jeśli złożysz wniosek o przeniesienie rachunku z upoważnieniem, to zajmuje się tym Twój nowy bank. W tych dokumentach samodzielnie określasz, które usługi mają być przeniesione. 

 • 6.  

  Jak mogę śledzić proces przenoszenia rachunku?

  • My, jako bank przejmujący, będziemy na bieżąco informować Cię o kolejnych etapach procesu.

 • 7.  

  Z moim rachunkiem powiązanych jest kilku wierzycieli. Czy zostaną oni poinformowani
  o moim nowym rachunku?

  • Prześlemy informacje do wszystkich wskazanych odbiorców/płatników o:

   • Twoim nowym rachunku
   • dacie, od kiedy mają być realizowane płatności na nowy rachunek
   • oraz przekażemy im kopię upoważnienia z wnioskiem

    

   Jeśli chcesz, możesz samodzielnie przekazać im te informacje.

 • 8.  

  Jak mogę samodzielnie poinformować innych o przeniesieniu rachunku?

  • Jeśli samodzielnie przenosisz do banku informacje dot. regularnie przychodzących poleceń przelewu i danych Twojego nowego rachunku, wówczas:

   • przekazujesz płatnikom kopię upoważnienia wraz z wnioskiem
   • informujesz odbiorców, stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków z Twojego klienta, o danych identyfikujących nowy rachunek
   • informujesz o dacie, od której polecenie zapłaty ma być realizowane oraz przekazujesz tym odbiorcom kopię upoważnienia z wnioskiem.
 • 9.  

  Czy po przeniesieniu wszystkich informacji nowy bank może zamknąć mój stary rachunek?

  • Jeżeli w upoważnieniu z wnioskiem wyrazisz taką chęć, bank w dniu określonym  w dokumentach zamykamy rachunek. Ma to miejsce dopiero po zakończeniu czynności związanych z przenoszeniem usług płatniczych, jeżeli nie ma na rachunku nieuregulowanych zobowiązań.

    

   Twój dotychczasowy bank nie zamknie rachunku jeśli występują nieuregulowane zobowiązania np.:

   - na rachunku jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej,

   - z rachunku spłacamy kredyt również przy wykorzystaniu karty kredytowej,

   - na rachunku są zajęcia egzekucyjne,

   - na rachunku są blokady środków,

   - na rachunku ustanowiona jest kaucja środków na poczet zobowiązań klienta wobec innego dostawcy,

   - na rachunku jest saldo zerowe z zaległymi opłatami, w przypadku gdy nowy bank nie wprowadza przekroczenia salda na rachunek, a spłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane,

   - na rachunku jest saldo ujemne,

   - otwarta akredytywa, otwarte inkaso dokumentowe lub inkaso czeków w obrocie krajowym lub dewizowym,

   - rachunek klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

 • 10.  

  Ile czasu zajmuje cała procedura?

  • W momencie gdy otrzymamy podpisane przez Ciebie upoważnienie wraz z wnioskiem,
   w ciągu 2 dni roboczych przesyłamy je do Twojego dotychczasowego banku w celu zlecenia przygotowania informacji o przenoszonych usługach, które wskażesz w dokumentach.

   Twój dotychczasowy bank na przekazanie informacji ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania od nas upoważnienia z wnioskiem.

   Kiedy otrzymamy komplet wyszczególnionych informacji, mamy 5 dni roboczych na:

   • Ustanowienie i realizację zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu od dnia wskazanego
    w dokumentach
   • Dokonanie niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty
    i zaakceptowanie poleceń zapłaty od dnia wskazanego w upoważnieniu z wnioskiem
   • Wysłanie informacji do wszystkich płatników dokonujących na Twój rachunek regularnie przychodzących poleceń przelewu danych identyfikujących Twój nowy rachunek, (których wskażesz w dokumentach) oraz przekazanie im kopii upoważnienia z wnioskiem
   • Wysłanie informacji do wszystkich odbiorców (których wskażesz w dokumentach, którzy stosują polecenie zapłaty do pobierania środków z Twojego rachunku) o danych identyfikujących Twój nowy rachunek, o dacie, od której polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku oraz przekazanie tym odbiorcom kopii upoważnienia
    z wnioskiem.

    

   Jeśli Twój dotychczasowy bank przekaże wszystkie informacje o przenoszonych usługach płatniczych w terminie zgodnym z ustawą, wówczas proces przeniesienia rachunku powinien zamknąć w ciągu 14 dni roboczych

   Pamiętaj, że my, jako nowy bank, wykonujemy wymienione czynności w takim zakresie, w jakim umożliwią nam informacje przekazane przez Twój dotychczasowy bank. W przypadku niepełnych informacji zwrócimy  się do Twojego dotychczasowego banku o ich przekazanie.

   Jeśli będziemy musieli zweryfikować otrzymane informacje, to czas niezbędny do ustalenia prawidłowych danych nie jest wliczany do ww. biegu terminu 5 - dniowego.

 • 11.  

  Czy proces przenoszenia rachunku jest bezpłatny?

  • Proces przenoszenia usług między bankami jest bezpłatny. Pamiętaj, że oba banki mają obowiązek niezwłocznie wyrównać każdą szkodę finansową, którą mógłbyś bezpośrednio ponieść w wyniku niewywiązywania się przez bank z czynności przenoszenia rachunku. Przez szkody należy rozumieć opłaty i odsetki pobrane przez dotychczasowy bank, które nie zostałyby pobrane, gdyby bank wypełnił swoje obowiązki wynikające z ustawy.

 • 12.  

  Co mogę zrobić w przypadku, gdy np. jeden z banków pobierze ode mnie jakieś opłaty i nie zgodzi się na ich wyrównanie?

  • W przypadku nie uwzględnienia roszczeń możesz:

   • zwrócić się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta
   • skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich
   • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
   • wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl).

* Usługa nie jest dostępna dla klientów Private Banking.

To nie jest oferta. Wyjaśnienie pojęć i szczegółowe informacje znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek