Dlaczego warto?

 •  

  możliwość nieograniczonego zysku w 5-cio letnim okresie inwestycji

 •  

  gwarancja ochrony 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji

 •  

  elastyczne zarządzanie certyfikatami – dzięki notowaniu na GPW masz dostęp do swoich środków przez cały czas trwania inwestycji

 •  

  możliwość wypłaty przed upływem 5 lat części zaintwestowanych środków bez konieczności rezygnacji z całości inwestycji

 •  

  Certyfikat oparty o indeks EUROSTOXX 50 w skład którego wchodzi 50 spółek europejskich

 •  

  zysk wyliczany jest na podstawie średniego wzrostu wartości indeksu EUROSTOXX 50 w pięciu corocznych obserwacjach

Certyfikaty Euro LIDERZY - podstawowe informacje

Od czego zależą wyniki z inwestycji? Od wyników indeksu EUROSTOXX 50
Jakie między innymi spółki wchodzą w skład inwestycji? Total, Bayer, Allianz, Siemens, Unilever, L’Oreal, Danone, AXA, BMW, Philips*
Jak będzie naliczony zysk? Zysk będzie naliczony na postawie średniej stopy zwrotu z 5 corocznych obserwacji
Kiedy obowiązuje ochrona kapitału?
Kapitał jest chroniony w dniu zakończenia inwestycji 02.11.2020
Jaka jest planowana długość inwestycji? 5 lat
Jaką kwotę minimalnie mogę zainwestować? 5000 zł (5 certyfikatów o wartości emisyjnej 1000 zł)
W jakim terminie zapisy będą dostępne? W dniach 1-29 października 2015r.
Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów? Opłata subskrypcyjna wynosi 1 %
Czy mogę wcześniej wyjść z inwestycji Tak, dzięki sprzedaży certyfikatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Czy muszę sprzedać wszystkie certyfikaty na GPW? Nie, można sprzedać dowolną liczbę certyfikatów, nie trzeba sprzedawać wszystkich

 

Scenariusze

Średnia stopa zwrotu indeksu z pięciu dni obserwacji jest dodatnia bądź równa zero

Dodatnia średnia stopa zwrotu indeksu z pięciu dni corocznych obserwacji jest mnożona przez współczynnik partycypacji (100%) i cenę emisyjną. Następnie ten zysk wraz z wartością gwarantowaną (1000 zł) wypłacany jest Inwestorowi. Górna granica zysku nie jest ograniczona żadnym limitem.

 

Średnia stopa zwrotu indeksu z pięciu dni obserwacji jest ujemna

Jeśli średnia stopa zwrotu indeksu z pięciu dni corocznych obserwacji jest ujemna, uruchamiany jest mechanizm ochrony kapitału i Certyfikat zostaje wykupiony za 100% ceny emisyjnej

Jak zapisać się na certyfikaty?

1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.
2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – EUROLID IPO

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800 lub kontaktując się z Ekspertem online.

UWAGA! 
Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń". 

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html