Dlaczego warto?

 •  

  możliwość nieograniczonego zysku w 5-cio letnim okresie inwestycji

 •  

  gwarancja ochrony 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji

 •  

  elastyczne zarządzanie certyfikatami – dzięki notowaniu na GPW masz dostęp do swoich środków przez cały czas trwania inwestycji

 •  

  możliwość wypłaty przed upływem 5 lat części zaintwestowanych środków bez konieczności rezygnacji z całości inwestycji

 •  

  zysk wyliczany jest na podstawie średniego wzrostu wartości 15 spółek z koszyka, z pięciu corocznych obserwacji

 •  

  instrument bazowy oparty o 15 wiodących spółeknotowanych w najważniejszym niemieckim indeksie DAX

Certyfikaty Euro Liderzy - podstawowe informacje

Od czego zależą wyniki z inwestycji? Od wyników 15 wiodących firm niemieckich
Jak będzie naliczony zysk? 110% średniego wzrostu wartości akcji z pięciu corocznych obserwacji
Kiedy obowiązuje ochrona kapitału?
Kapitał jest chroniony w dniu zakończenia inwestycji 01.09.2020
Jaka jest planowana długość inwestycji? 5 lat
Jaką kwotę minimalnie mogę zainwestować? 5000 zł (5 certyfikatów po 1000 zł)
W jakim terminie zapisy będą dostępne? W dniach 3-28 sierpnia
Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów? opłata subskrypcyjna wynosi 1 %
Czy mogę wcześniej wyjść z inwestycji tak, dzięki sprzedaży certyfikatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Czy muszę sprzedać wszystkie certyfikaty na GPW? Nie, można sprzedać dowolną liczbę certyfikatów, nie trzeba sprzedawać wszystkich

Nazwa spółki Branża www
Adidas AG Odzież www.adidas-group.com
Allianz AG Finanse / Ubezpieczenia www.allianz.com
BASF SE Chemia www.basf.com
Bayer AG Farmacja www.bayer.com
BMW AG Motoryzacja www.bmwgroup.com
Continental AG Motoryzacja www.continental-corporation.com
Daimler AG Motoryzacja www.daimler.com
Deutsche Post AG Usługi pocztowe www.deutschepost.de
Deutsche Telekom AG Telekomunikacja www.telekom.com
E.ON SE Energetyka www.eon.com
Linde AG Gazy techniczne www.the-linde-group.com
Münchener Rückversichungs AG Ubezpieczenia www.munichre.com
SAP SE Usługi IT www.sap.com
Siemens AG Elektronika www.siemens.com
Volkswagen AG Motoryzacja www.volkswagenag.com

Scenariusze

Średnia stopa zwrotu koszyka spółek z pięciu dni obserwacji jest dodatnia

Dodatnia średnia stopa zwrotu koszyka spółek jest pomnożona przez współczynnik udziału 110% i cenę emisyjną. Następnie ten zysk wraz z wartością gwarantowaną (1000 zł) wypłacony jest Inwestorowi. Górna granica zysku jest nieograniczona żadnym limitem.

 

Średnia stopa zwrotu koszyka spółek z pięciu dni obserwacji wynosi zero lub jest ujemna

Jeśli średnia z pięciu dni obserwacji wynosi poniżej 100% stanu początkowego, uruchamiany jest mechanizm ochrony kapitału. Certyfikat zostaje wykupiony za 100% ceny emisyjnej.

Dane historyczne

15 spółek które wchodzą w skład koszyka, na których  opartyzostał Certyfikat Gwarantowany  „Niemiecka Solidność” stanowi blisko 80% udziału w w indeksie DAX.

Poniższy wykres pokazuje wzrost wartości niemieckiego indeksu DAX (+80,6%) na tle polskich indeksów WIG (-12,6% ) i WIG20 (+21,4%) w skali ostatnich 5 lat. Indeks największych niemieckich spółek mimo wahań na rynkach światowych osiągnął wielokrotnie wyższą stopę zwrotu niż nasze rodzime indeksy. 

Jak zapisać się na certyfikaty?

1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.
2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – NIEMIECKA SO

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800 lub kontaktując się z Ekspertem online.

UWAGA! 
Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html