ISIN  Instr. bazowy 
AT0000A18S43   WIG30 
Wartość początkowa  Bariera
PLN 2.493,68  PLN 1.745,58 
Obserwacja bariery  Bariera osiągnięta 
Ciągła Nie
Kraj instr. bazowego  Data początk. wyceny 
Polska 31.07.2014 
Data emisji Data końcowej wyceny
01.08.2014 27.07.2017 
Data wykupu Oczekiwany trend rynkowy
01.08.2017 boczny, wzrostowy
Certyfikaty bonusowe  
Certifikat Twin Win z barierą  

Certyfikaty Twin Win - Strategiczna Trzydziestka

Dlaczego Certyfikat Twin Win - Strategiczna Trzydziestka?

  • Certyfikat daje Inwestorowi możliwość uzyskania zysku zarówno podczas trendu wzrostowego jak i spadkowego. W dniu wykupu (sierpień 2017). Inwestor ma udział 1:1 we wzroście indeksu WIG30, a dodatkowy warunkowy mechanizm ochrony kapitału (efekt Twin Win) pozwala na konwersję umiarkowanego spadku indeksu (do 30%) 1:1 na zysk pod warunkiem, że w czasie trwania inwestycji poziom bariery nigdy nie zostanie naruszony. W którymkolwiek dniu, kiedy bariera zostanie naruszona, następuje wyłączenie mechanizmu Twin Win i Inwestor w dniu wykupu osiąga zysk/stratę równą procentowej zmianie indeksu WIG30 między pierwszym, a ostatnim dniem obserwacji.


Zalety certyfikatów Twin Win - Strategiczna Trzydziestka:

  • możliwość osiągnięcia zysków zarówno w momencie spadku jak i wzrostu wartości indeksu WIG30
  • możliwość sprzedaży certyfikatów przed dniem wykupu na GPW
  • możliwość obserwowania inwestycji w serwisie transakcyjnym (po dniu debiutu certyfikatów na GPW)
  • płynność na GPW zapewniona przez animatora rynku, dzięki czemu każdego dnia (od dnia debiutu) można sprzedać/ kupić certyfikaty
  • możliwość zrealizowania zysków przed dniem wykupu, w chwili sprzedaży certyfikatów po cenie rynkowej na GPW
  • możliwość zrealizowania zysków przed dniem wykupu certyfikatów w chwili sprzedaży certyfikatów po cenie rynkowej na GPW
  • możliwość inwestycji w indeks WIG30, indeks największych spółek notowanych na naszej giełdzie (brak dodatkowych opłat za zarządzanie, brak wymaganego depozytu, brak dźwigni finansowej)
  • zapis na certyfikaty realizowany przez eMaklera w zakładce Oferty Publicznej. Transakcje kupna/sprzedaży na rynku wtórnym również realizowana przez eMaklera

Opis strategii

profil wypłaty w dniu wykupu
PODSUMOWANIE:
W dniu wykupu Inwestor ma szansę na osiągnięciu zysku bez względu na kierunek zmiany wartości indeksu (zarówno przy wzroście jak i spadku indeksu do 30%), a stopa zwrotu z certyfikatu nigdy nie będzie niższa niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w indeks WIG30. 

Zysk wynikający ze wzrostu indeksu (do 500%) jest wypłacany 1:1 
Spadek kursu indeksu do -30% jest 1:1 transformowany w zysk

Tabela opłat za wydanie certyfikatu

Liczba certyfikatów (szt.) Stawka
od 100 0,80 %
od 81 do 99 0,90 %
od 61 do 80 0,95%
od 31 do 60 1,00 %
od 11 do 30 1,10 %
od 1 do 10 1,20%

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html