Dlaczego warto?


Gwiazdy Dywidend V
to produkt skierowany do Klientów ceniących sobie pewny zysk i ochronę kapitału, a jednocześnie szukających możliwości inwestowania za granicą.

 •  

  możliwość inwestycji w indeks najbardziej znanych i stabilnych spółek światowych (np. Royal Dutsch Shell, Allianz, GlaxoSmithKline czy AT&T)

 •  

  minimalny, gwarantowany zysk z inwestycji to 5% w dniu wykupu, nominalnie w skali 5 lat

 •  

  maksymalny poziom zysku jest ograniczony górnym limitem w wysokości 25% za okres 5 lat

 •  

  możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie poprzez sprzedaż certyfikatów na giełdzie

 •  

  historycznie akcje spółek wchodzących w skład indeksu STOXX Global Select Dividend 100, w przeciwieństwie do całego rynku nie podlegały tak dużym wahaniom cen

Certyfikaty Gwiazdy Dywidend V - podstawowe informacje


Indeks STOXX Global Select Dividend 100 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych indeksów dywidendowych na świecie, obliczany od 1999 roku, składający się z akcji 40 spółek z Ameryki Północnej, 30 spółek z Europy i 30 spółek z Azji i Australii. 

Od czego zależą wyniki z inwestycji? od wartości indeksu STOXX Global Select Dividend 100
Jak będzie naliczony zysk? 100% średniego wzrostu indeksu w pięciu corocznych obserwacjach ograniczony górnym limitem 25%
Jaki jest minimalny, gwarantowany zysk na koniec okresu inwestycji? 5% nominalnie w skali 5 lat
Jaki jest okres trwania inwestycji? 5 lat
Jaką kwotę minimalnie mogę zainwestować? 5000 zł (5 certyfikatów po 1000 zł)
Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów? opłata subskrypcyjna wynosi 1 %
Czy mogę wcześniej zakończyć inwestycję tak, dzięki sprzedaży certyfikatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
W jakim terminie zapisy będą dostępne? do 28.04.2016

Scenariusze


Potencjalny zysk dla Inwestora zależny jest od średniego wzrostu indeksu z podanych powyżej pięciu dni obserwacji. W dniu pierwszej wyceny (01.05.2016) określony zostaje kurs początkowy indeksu STOXX Global Select Dividend 100® (kurs zamknięcia). Raz w roku – w wyznaczonych dniach obserwacji – weryfikowany jest kurs zamknięcia indeksu, który następnie jest porównywany z jego kursem początkowym w celu wyliczenia procentowej stopy zwrotu. W terminie wykupu wyliczana jest średnia stopa zwrotu indeksu STOXX Global Select Dividend 100®z pięciu dni obserwacji. W ten sposób dokonuje się wyliczenia stopy zwrotu dla posiadacza Certyfikatu.

 

Dane historyczne - Certyfikaty vs GPW


Na wykresie zostały przedstawione historyczne stopy zwrotu, z okresu 5 lat, z indeksu STOXX Global Select Dividend 100, w porównaniu z indeksem WIG i WIG20.

Inwestycja w globalny indeks spółek dywidendowych skończyłaby się najwyższą stopę zwrotu w tym okresie, charakteryzując się mniejszymi wahaniami cen niż indeksy WIG i WIG20.

Jak zapisać się na certyfikaty?


1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.

2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – GWIAZDY DYW5

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800, lub kontaktując się z Ekspertem online.

UWAGA! Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ orazhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html. Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.