Dlaczego warto?

Inwestycja na zdrowie III to certyfikat skierowany do Klientów ceniących sobie bezpieczeństwo - gwarantowany zysk 5%, z szansą na uzyskanie stopy zwrotu aż do 30% w zależności od zachowania koszyka 10 spółek z perspektywicznej branży medycznej.

Minimalny, gwarantowany zysk z inwestycji wynosi 5% nominalnie w skali 5 lat. W zależności od wzrostu wartości koszyka akcji spółek zysk może wynieść nawet do 30%.

W razie potrzeby, inwestycje można zakończyć w dowolnym momencie, sprzedając certyfikaty na giełdzie.

Inwestycja  oparta o koszyk  akcji 10 międzynarodowych spółek z sektora medycznego, charakteryzującego się wysokim potencjałem wzrostowym.

Podstawowe informacje

1.       Od czego zależy wynik inwestycji?

Od wartości koszyka akcji 10 spółek medycznych.

2.       Jaki jest minimalny, gwarantowany zysk na koniec okresu inwestycji?

5% na koniec inwestycji, nom. w skali 5 lat.

3.       Jaki maksymalny zysk mogę otrzymać z inwestycji ?

Maksymalny poziom zysku jest ograniczony górnym limitem w wysokości 30% za okres 5 lat.

4.       Jaki jest okres trwania inwestycji ?

5 lat.

5.       Czy mogę wczesnej zakończyć inwestycję ?

Tak, sprzedając certyfikaty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

6.       Jaką minimalną kwotę mogę zainwestować?

5 000 PLN (5 certyfikatów po 1 000 PLN).

7.       Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów?

Opłatę subskrypcyjną w wynosi 1% całej inwestycji.

8.       Do kiedy trwają zapisy na certyfikaty?

Do 30.08.2016.

Jak będzie naliczany zysk?

Potencjalny zysk dla Inwestora zależny od wartości koszyka akcji 10 spółek medycznych na zakończenie inwestycji. W dniu pierwszej wyceny (tj. 31.08.2016) określony zostanie kurs początkowy akcji wchodzących w skład inwestycji. Na koniec inwestycji stopa zwrotu obliczana będzie według kursów zamknięcia akcji spółek z dnia ostatecznej wyceny (30.08.2021). W przypadku gdy stopa zwrotu koszka akcji będzie dodatnia,  Inwestor otrzymuje zwrot z inwestycji (ograniczony  limitem górnym w wys. 30% dla każdej spółki). Jeśli stopa zwrotu koszka akcji będzie ujemna, inwestor otrzymuje gwarantowany zysk w wysokość 5%.  

Jak zapisać się na certyfikaty?

1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.


2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką: serwis transakcyjny podlinkowany

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – KURS NA ZŁOTO II

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800, kontaktując się z Ekspertem online lub w placówce banku

UWAGA! Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html