Dlaczego warto?

Stabilna 10-tka to certyfikat skierowany do Klientów ceniących sobie gwarantowany zysk z jednoczesną pewnością otrzymania zwrotu całego zainwestowanego kapitału.

Minimalny, gwarantowany zysk z inwestycji wynosi 10% w dniu wykupu, nom. w skali 6 lat. W przypadku wzrostu indeksu SESD30 powyżej 10%, zysk może wynieść nawet do 20%.

W razie potrzeby, inwestycje można zakończyć w dowolnym momencie, sprzedając certyfikaty na giełdzie.

Inwestycja  w indeksy Stoxx Euro Select Dividend 30 - spółki o najwyższych stopach dywidend w strefie Euro, m.in. Total Allianz, AXA, Orange, Siemens, BASF.

Indeks  jest zdywersyfikowany pod względem sektorowym, jak i geograficznym. 

Historyczne akcje spółek wchodzących w skąd indeksu SESD30, w przeciwieństwie do całego rynku, nie podlegają tak dużym wahaniom cen. 

Podstawowe informacje

Od czego zależy wynik inwestycji? Od wartości indeksu SESD30
Jaki jest minimalny, gwarantowany zysk na koniec okresu inwestycji? 10% na koniec inwestycji, nom. w skali 6 lat
Jaki maksymalny zysk mogę otrzymać z inwestycji? Maksymalny poziom zysku jest ograniczony górnym limitem w wysokości 20% za okres 6 lat.
Jaki jest okres trwania inwestycji? 6 lat.
Czy mogę wczesnej zakończyć inwestycję? Tak, sprzedając certyfikaty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jaką minimalną kwotę mogę zainwestować? 5 000 PLN (5 certyfikatów po 1 000 PLN).
Jakie poniosę opłaty przy zakupie certyfikatów? Opłatę subskrypcyjną w wynosi 1% całej inwestycji.
Do kiedy trwają zapisy na certyfikaty? Do 29.07.2016

 

Jak będzie naliczany zysk?

Potencjalny zysk dla Inwestora zależny od poziomu indeksu SESD30 na zakończenie inwestycji. W dniu pierwszej wyceny określony zostanie kurs początkowy indeksu SESD30. W przypadku jego spadku lub wzrostu poniżej 10% od kursu początkowego, Inwestor otrzyma na koniec gwarantowany zysk w wysokości 10% wartości inwestycji. Jeśli indeks wzrośnie powyżej 10%,  Inwestor otrzyma równowartość tego wzrostu (maksymalnie do 20% w skali 6 lat).

Jak zapisać się na certyfikaty?


1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.

2. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" – STABILNA 10-tka

3. Zlecenie możesz również złożyć za pośrednictwem mLinii: 801 300 800 lub kontaktując się z Ekspertem online lub w placówce banku.

UWAGA! Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html