Zbuduj niezależność energetyczną swojej firmy

19
.
09
.
2023
Zbuduj niezależność energetyczną swojej firmy

Niskie koszty energii i ich stabilność gwarancją przetrwania Twojej firmy w konkurencyjnym świecie

Aby przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku konieczne jest obniżanie kosztów wytworzenia produktów lub usług. Wzrost kosztów energii są obecnie głównym czynnikiem wzrostu kosztów wytworzenia. To w konsekwencji zmusza przedsiębiorców do podwyższania cen swoich produktów i usług. Firmy inwestujące w produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) stabilizują, a nawet uniezależniają się od wzrostu cen energii. To sposób na poprawę rentowności firmy. Jest to możliwe dzięki własnej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Z kolei, dzięki magazynom energii poprawisz planowanie kosztów, gdyż koszty energii już nigdy nie zaskoczą Cię gwałtownym wzrostem. Magazyn energii zmagazynuje nadwyżki energii z Twojej produkcji z OZE. Wykorzystasz ją w szczycie zapotrzebowania, abyś nie musiał kupować prąd od dostawcy zewnętrznego.

 

Utwórz dodatkowe źródło dochodów swojej firmy

Możesz pójść dalej. Przecież możesz zarabiać na produkcji energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej i jej sprzedaży do sieci publicznej. Możesz również zarabiać na usłudze ładowania pojazdów. Jeśli Twoja firma w danym czasie nie zużyje energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, to ją sprzedaż do sieci publicznej lub odpłatnie naładujesz coraz popularniejsze pojazdy elektryczne.

 

Jak zostać przedsiębiorcą „Prosumentem”, a nawet „Fleksumentem”

Określenie „Prosument” i „Fleksument” coraz częściej towarzyszą tematowi energii odnawialnej. Słowo „prosument” powstało przez połączenie słów „producent” oraz „konsument”. Jest to właściciel zarejestrowanej instalacji OZE, który korzysta z energii elektrycznej wytworzonej za pomocą np. instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niej inwestor może zasilić wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na terenie posesji, a w razie nadwyżki energii sprzedać ją do sieci publicznej.

Prosumentami mogą zostać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy. Warunkiem jest zawarcie kompleksowej umowy z dostawcą energii. Po jej zawarciu na terenie posesji prosumenta zakład energetyczny montuje tzw. licznik dwukierunkowy. Mierzy on ilość energii wysłanej i odebranej przez inwestora do sieci publicznej.

Rozwinięciem prosumenta energii odnawialnej jest „fleksument”. Jest to prosument wyposażony w magazyn energii. Dzięki temu może elastyczniej skorelować własne zapotrzebowanie na energię z jej produkcją. Magazyn energii umożliwia magazynowanie energii w chwilach nadwyżki jej produkcji nad popytem własnym. Następnie oddanie zmagazynowanej energii na potrzeby własnej konsumpcji, gdy tylko zapotrzebowanie na energię przewyższa możliwości jej produkcji przez instalację OZE.

 

Zainwestuj w kompleksowe rozwiązanie i zbuduj niezależność energetyczną swojej firmy

 

Instalacja fotowoltaiczna

 • darmowe i czyste źródło energii
 • możliwość sprzedaży nadwyżek prądu do sieci publicznej
 • system opustów dla firm w ramach pakietu prosumenckiego
 • proste zasady rozliczenia z siecią publiczną

Magazyn energii

 • zwiększenie niezależności na energię elektryczną
 • lepsze wykorzystanie nadwyżek produkcji energii z fotowoltaiki
 • zabezpieczenie przed stratami z powodu przerw w dostawie prądu
 • zwiększenie stopnia autokonsumpcji przy użytkowaniu własnej instalacji fotowoltaicznej

Pompa ciepła

 • czysta, nieemisyjna energia
 • tania, a nawet darmowa eksploatacja w połączeniu z fotowoltaiką
 • komfortowe i bezpieczne ogrzewanie
 • ogrzewanie zimą, chłodzenie latem
 • zastąpienie lub uzupełnienie do tradycyjnego ogrzewania

 

 

Poniżej znajdziesz schemat w jaki sposób możesz zastosować te trzy elementy w kompleksowym rozwiązaniu stworzenia niezależności energetycznej w Twojej firmie

 

Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w OZE?

 

Ekopożyczka dla firm to szybki i wygodny sposób finansowania inwestycji służących produkcji, przechowywania, dystrybucji i wykorzystania energii z OZE.

Możesz wykorzystać ją na zakup:

 • instalacji fotowoltaicznej lub innych odnawialnych źródeł energii
 • magazynów energii elektrycznej
 • pomp ciepła
 • stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t z napędem elektrycznym i hybrydowym,
 • jednośladów z napędem elektrycznym
 • instalacji odzysku ciepła, w tym rekuperatorów, gruntowych wymienników ciepła oraz klimatyzatorów z rekuperacją
 • elektronicznych systemów zarządzania energią w budynkach
 • oświetlenia LED, sterowników energooszczędnych

 

 

Zbuduj niezależność energetyczną i popraw konkurencyjność swojej firmy!

Nota prawna

To nie jest oferta. Rozwiązania opisane w niniejszym materiale stanowią jedynie przykłady. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani doradztwa w zakresie ekologii.

 

Promocja „Ekopożyczka dla Firm”
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać ekopożyczkę. Oferta specjalna to wyliczona przez bank na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem kwota ekopożyczki, którą możesz otrzymać bez dokumentów. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z ekopożyczką oraz promocją „Ekopożyczka dla Firm”, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm, Tabeli stóp procentowych dla firm, Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej, Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie promocji „Ekopożyczka dla Firm”, dostępnych na stronach https://www.mbank.pl/firmy/promocje/ekopozyczka-dla-firm
Promocja „Ekopożyczka dla Firm” (dalej promocja) trwa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i dotyczy udzielania Pożyczki dla firm na zakup przedmiotów z grup celów wymienionych w sekcji Warunki/zasady promocji w Regulaminie promocji „Ekopożyczka dla firm” (zwanej dalej ekopożyczką) na promocyjnych warunkach, takich jak:
d) obniżona do 0% prowizja za udzielenie ekopożyczki
e) marża banku obniżona o 1 p.p. od marży Pożyczki dla firm obowiązującej w dniu złożenia wniosku o ekopożyczkę
f) zmienna stopa procentowa oparta o stałą marżę banku wskazaną powyżej w lit. b) oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w banku wynoszącą 3,59% z dnia 7,31% z dnia 29.11.2022 r.
Promocja skierowana jest do rezydentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będącymi wspólnikami w spółce cywilnej, spółek jawnych, partnerskich oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy w okresie trwania promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
e) złożą wniosek w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. o ekopożyczkę według zasad i warunków Regulaminu udzielania Pożyczki dla firm w banku, przy czym przez złożenie wniosku o ekopożyczkę w banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie banku
f) złożony wniosek o ekopożyczkę nie dotyczy podwyższenia lub obniżenia kwoty Pożyczki dla firm
g) uzyskają pozytywną decyzję kredytową o przyznaniu ekopożyczki oraz podpiszą umowę kredytową
h) w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy ekopożyczki dostarczą do banku dokumenty potwierdzające wydanie 100% środków z ekopożyczki na zakup przedmiotów opisanych w celach finansowania wskazanych w Regulaminie promocji (w przeciwnym razie zmienimy warunki ekopożyczki na aktualnie obowiązujące w dniu złożenia wniosku o ekopożyczkę).

 

Promocja „0 zł prowizji oraz niższa marża na kredyt firmowy”
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Oferta specjalna to wyliczona przez bank na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem kwota kredytu, którą możesz otrzymać bez dokumentów. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym, kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytem obrotowym, kredytem obrotowym z gwarancją de minimis BGK, pożyczką dla firm lub ekopożyczką dla firm oraz Promocją „Wakacyjna promocja na kredyt firmowy” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm, Tabeli stóp procentowych dla firm, Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie promocji „Ekopożyczka dla firm”, Regulaminie promocji „Promocja na kredyt firmowy” dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/biezace-zarzadzaniem-firma/kredyt-w-rachunku/, https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/biezace-zarzadzaniem-firma/pozyczka-dla-firm/, https://www.mbank.pl/firmy/promocje/ekopozyczka/. Promocja „0 zł prowizji oraz niższa marża na kredyt firmowy” (dalej Promocja) trwa od 28.08.2023 r. do 18.09.2023 r. i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytu obrotowego, kredytu obrotowego z gwarancją de minimis BGK, pożyczki dla firm lub ekopożyczki dla firm (zwanych dalej Kredytem firmowym) na promocyjnych warunkach, takich jak:
a) 0% prowizji za udzielenie kredytu firmowego
b) 0% prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym, kredycie w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK
c) 5,5% marży banku przy kredycie w rachunku bieżącym, kredycie w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredycie obrotowym, kredycie obrotowym z gwarancją de minimis BGK, pożyczce dla firm
d) 4,5% marży banku przy ekopożyczce dla firm
e) 3% prowizji za odnowienie przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm, kredycie w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK
f) zmienna stopa procentowa oparta o stałą marżę banku wskazaną powyżej w punktach c) i d) oraz zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązującą w banku wynoszącą 6,90% z dnia 30.05.2023 r.
Promocja skierowana jest do rezydentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będącymi wspólnikami w spółce cywilnej, spółce jawnej, partnerskiej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) złożą wniosek w terminie od 28.08.2023 r. do 18.09.2023 r. o Kredyt firmowy na minimalną kwotę Kredytu firmowego wynoszącą 30 000 zł według zasad i warunków przyznawania Kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy w banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie banku
b) w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku w okresie promocji nie został zamknięty kredyt w rachunku bieżącym udzielony Uczestnikowi promocji
c) złożony wniosek o kredyt firmowy nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym i kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK
d) uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie Kredytu firmowego oraz podpiszą umowę kredytową.

Nota prawna:
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

To nie jest oferta. Wszelkie informacje dotyczące mOrganizera finansów i mKsięgowości dostępne są w „Regulaminie serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort, mKsięgowość Premium oraz mKsięgowość Start PK, mKsięgowość Komfort PK, mKsięgowość Premium PK”.

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej