Najczęściej zadawane pytania

Składasz wniosek do „Rosnę z matematyką”? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Szczegółowe zasady programu znajdziesz w regulaminie konkursu.

 •  

  Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Wniosek można złożyć wyłącznie poprzez właściwy formularz online dostępny na stronie www.rosnezmatematyka.pl.  Na projekty czekamy do 20 października 2024 r.do godziny 23:59. O tym, czy przyjmiemy zgłoszenie decyduje godzina, w której wniosek dotrze na serwer programu.

 •  

  Kto może złożyć wniosek?

  • W drugiej edycji programu wnioski mogą składać:

   • przedszkola publiczne prowadzone przez samorządy,
   • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”, prowadzone przez samorządy,
   • organizacje pozarządowe działające minimum rok:
    - prowadzące przedszkola i/lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi,
    - z doświadczeniem w edukacji matematycznej i/lub kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym,
   • grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców), których partnerem będzie organizacja pozarządowa spełniająca powyższe warunki. Partnerstwo musi regulować umowa, która doprecyzuje zakres współpracy i odpowiedzialność obu stron.

   Nie przyjmujemy wniosków od: osób indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, firm/ przedsiębiorców, fundacji korporacyjnych, podmiotów nastawionych na zysk, partii politycznych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji propagujących agresję i dyskryminujących poprzez swoje działania mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych.

 •  

  Jak długo powinny trwać projekty?

  • Działania projektowe powinny być zrealizowane między 15 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r. . Projekty nie mogą trwać krócej niż 2 miesiące i dłużej niż 4 miesiące, a etap przygotowań nie może być dłuższy niż 1/3 całego projektu. Dofinansowania nie otrzymają jednodniowe wydarzenia.

 •  

  Jakie cele powinny spełniać złożone projekty?

  • Na dofinansowanie mają szansę projekty rozwijające kompetencje matematyczne wśród przedszkolaków, które:

   • promują praktyczny wymiar matematyki i uświadamiają, że matematyka jest wszechobecna w otaczającym świecie,
   • popularyzują ciekawą edukację matematyczną opartą na metodach odkrywania świata przez zabawę i bezpośrednim zaangażowaniu dzieci,
   • włączają osoby z najbliższego otoczenia dzieci (rodziców, dziadków, opiekunów) w rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci,
   • promują dobre praktyki edukacji matematycznej wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

   Celem konkursu nie jest finansowanie wyposażenia placówek oraz zakup sprzętu elektronicznego.

 •  

  Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach programu „Rosnę z matematyką”?

  • Tematem projektów musi być matematyka, a adresatami działań dzieci w wieku od 3 do 7 lat, które chodzą do przedszkola lub „zerówki”. Przykładowe projekty:

   • edukacyjne zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, praca w grupach (adekwatnie do wieku dzieci),
   • stworzenie materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki – kart, fiszek, zestawów pomocy, liczmanów, przy założeniu, że będą wykorzystane podczas projektu,
   • organizacja konkursów (adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (np. wspólne przeprowadzanie doświadczeń, własnoręcznie wykonanie przez dzieci pomocy dydaktycznych, zabawek, gier),
   • zajęcia, warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych nastawione na rozwój kompetencji i umiejętności matematycznych u przedszkolaków, promocja angażujących metod edukacji matematycznej, tworzenie scenariuszy i materiałów na ten temat (jako dodatkowy, spójny z całością element projektu),
   • warsztaty edukacyjne dla osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów, na temat rozwoju kompetencji matematycznych dziecka (jako dodatkowy, spójny z całością element projektu).
 •  

  Jakie warunki formalne musi spełniać wniosek?

  • Aby wniosek został przekazany zarządowi mFundacji do oceny, powinien być:

   • zgodny z „Zasadach udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku” oraz regulaminie programu „Rosnę z matematyką”,
   • złożony przez formularz online i zarejestrowany przez serwery w terminie do 20 października 2023 r. do godz. 23:59,
   • złożony przez podmiot do tego uprawniony,
   • czytelny i kompletny,
   • złożony na projekt realizowany między 15 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r., trwający nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące.

   Dodatkowo, oceniamy czy budżet projektu:

   • nie przekracza limitów: 25% na koszty zarządzania i administracji, 25% na koszty zakupu środków trwałych i sprzętu elektronicznego, 10% na koszty transportu,
   • nie składa się w całości z zakupów,
   • nie zawiera kosztów niedozwolonych.
 •  

  Jak wygląda ocena merytoryczna wniosków?

  • Wnioski, które spełnią kryteria formalne zostaną przekazane Kapitule programu „Rosnę z matematyką”  do oceny merytorycznej. Merytoryczne kryteria oceny projektów to:

   • zgodność celów projektu z założeniami konkursu oraz różnorodność i atrakcyjność prowadzonych działań (20 punktów),
   • przejrzystość budżetu oraz powiązanie kosztów z działaniami zaplanowanymi w projekcie (20 punktów),
   • zasięg projektu – liczba odbiorców bezpośrednich, obszar działania, nawiązywanie współpracy z partnerami, np. samorządem, innymi placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi; (15 punktów),
   • przygotowanie merytoryczne zespołu realizującego projekt w obszarze edukacji matematycznej dzieci objętych edukacją przedszkolną (15 punktów),
   • konkretne, trwałe i mierzalne rezultaty działań (15 punktów),
   • włączenie rodziców, dziadków i opiekunów w realizację projektu i/lub organizacja działań opartych na współpracy i wymianie wiedzy/ doświadczeń nauczycieli, placówek (10 punktów),
   • potencjał kontynuacji projektu bez dodatkowego wsparcia finansowego organizatora (5 punktów).
 •  

  Co to są mierzalne efekty projektu?

  • Mierzalne rezultaty działań powinny odnosić się do celów projektów, a ich efekty muszą – jak wskazuje nazwa - być mierzalne i policzalne. Mierzalnym rezultatem działań nie jest liczba przeprowadzonych warsztatów czy liczba nagród w konkursie. Jest nim np. odpowiednio zbadany postęp w nauce.

 •  

  Jakie koszty są dozwolone w projekcie?

  • Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na działania opisane w projekcie, realizowane między 15 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r. Koszty poniesione przed lub po tym terminie nie będą przez nas honorowane. Ponadto, koszty projektu muszą:

   • bezpośrednio wiązać się z projektem i być niezbędne do jego realizacji,
   • wynikać z opisu projektu edukacyjnego wskazanego we wniosku,
   • być racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
   • odzwierciedlać koszty faktycznie poniesione.
 •  

  Na co można wykorzystać dofinansowanie?

  • Dofinasowanie można wykorzystać m.in. na:

   • wynagrodzenia dla nauczycieli przygotowujących i prowadzących zajęcia, przygotowujących materiały merytoryczne, scenariusze zajęć itp. (wraz z narzutami pracodawcy),
   • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu (pod warunkiem, że zakupione pomoce będą dalej użytkowane przez grantobiorcę w celach edukacyjnych),
   • zakup środków trwałych takich jak elementy wyposażenia i sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 25% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli jest to merytorycznie uzasadnione,
   • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców lub opiekunów dzieci, będących element uzupełniający projektu, a nie jego część główną,
   • produkcję materiałów projektowych,
   • wynagrodzenie koordynatora projektu,
   • wynagrodzenie osoby prowadzącej księgowość,
   • zakup materiałów biurowych (na przykład papier do drukarki, toner),
   • bilety wstępu (o ile wnioskodawca wykaże, że udział w biletowanym wydarzeniu jest związany z edukacją matematyczną i stanowi jedno z wielu działań w projekcie),
   • wynajem sprzętu, nagłośnienia itp. oraz wynajem sal (pod warunkiem, że znajdują się one poza siedzibą wnioskodawcy i stanowią marginalny element budżetu),
   • koszty podróży, transport (o wartości nieprzekraczającej 10% wnioskowanej kwoty),
   • promocję projektu.
 •  

  Czego nie można uwzględnić w budżecie projektu?

  • Z darowizny nie można sfinansować kosztów działań nieopisanych w projekcie i takich, które powstaną  przed 1 stycznia 2024 r. i po 30 czerwca 2024 r. Darowizny nie można też przeznaczyć wyłącznie na zakupy produktów i usług. Dodatkowo, niedozwolone są koszty związane z:

   • przedsięwzięciami o celach religijnych (w tym kultu religijnego), politycznych; propagujących agresję, dyskryminujących mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne,
   • bezpośrednią pomocą finansową dla osób fizycznych,
   • inwestycjami (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.),
   • wyjazdami zagranicznymi i działaniami poza granicami Polski,
   • pokryciem kar, grzywien i odsetek karnych,
   • merytorycznie nieuzasadnionym zakupem środków trwałych.
 •  

  Jaki rodzaj konta bankowego należy wskazać do przelewu dofinansowania?

  • Powinno to być konto, z którego będziesz mógł wypłacić zaplanowane w budżecie projektu wynagrodzenia. Grupy nieformalne powinny podać konto należące do partnera projektu. Z kolei w przypadku szkół i przedszkoli rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym rachunkiem do przyjęcia dofinansowania, ponieważ najczęściej RR nie ma osobowości prawnej.

 •  

  Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach konkursu?

  • Wyniki ogłosimy najpóźniej do 8 grudnia 2023 r. Listę zwycięskich projektów opublikujemy na stronie www.mFundacja.pl, w zakładce „Rosnę z matematyką”. Dodatkowo, wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach. Wyślemy ją na podane we wniosku adresy e-mail: koordynatora i główny adres wnioskodawcy.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem programu
„Rosnę z matematyką” pod numerem 500 791 442 lub pod adresem e-mail: granty@rosnezmatematyka.pl