Polityka prywatności mFaktoring S.A.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w mFaktoring S.A.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz
  • korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego).

Kto administruje Państwa danymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (00-065), ul. Królewska 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094143, NIP 526 102 00 62, REGON 010925090, (mFaktoring);

Jak mogą Państwo zgłosić swoje uwagi dotyczące ochrony danych osobowych w mFaktoring?

Kontakt z inspektorem ochrony danych mFaktoring:

  • forma tradycyjna – list na adres siedziby mFaktoring, tj. mFaktoring S.A. ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
  • forma elektroniczna – e-mail na adres: inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl.


Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a)    wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a mFaktoring, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez mFaktoring (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b f RODO),
b)    wewnętrznych celów administracyjnych mFaktoring, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego mFaktoring będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c)    archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e)    rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez mFaktoring usług i sposobu obsługi przez pracowników mFaktoring (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych. 

Komu udostępniamy Państwa dane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mFaktoring stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


Jakie mają Państwo prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na to, jak przetwarzamy Państwa dane?

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Co obejmuje Państwa prawo do sprzeciwu?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Polityka cookies mFaktoring S.A.

JDSESSIONID

Cookie sesyjne (wygasa po zakończeniu sesji). Wykorzystywane w celu identyfikowania sesji użytkownika. 

SIGN ON

NAME

Przechowuje na czas sesji informacje o loginie użytkownika i wykorzystywane jest w celu zatwierdzenia użytkownika. Cookie wygasa po wylogowaniu się przez użytkownika. Jeżeli użytkownik się nie wyloguje, cookie wygasa automatycznie 4 godziny później (ustawienie domyślne).

TRUSTED USER

Wykorzystywane w celu pojedynczego logowania i jako takie nie zawiera informacji o loginie użytkownika. Wygasa po zakończeniu sesji.

 

mFaktoring S.A. informuje, że odnotowanie informacji o loginie użytkownika jest odnotowaniem informacji, będących dla mFaktoring S.A. danymi osobowymi, gdyż pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika.

Administratorem danych osobowych jest mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (00-065), ul. Królewska 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094143, NIP 526 102 00 62, REGON 010925090. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych mFaktoring jest możliwy w formie tradycyjnej – list na adres siedziby mFaktoring, tj. mFaktoring S.A. ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej – e-mail na adres: inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu (i) umożliwienia korzystania z serwisu cm.faktoring.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z serwisu cm.faktoring.pl.   

Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mFaktoring stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentują Państwo podmiot będący przedsiębiorcą lub 6 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna, licząc od końca roku, w którym zaprzestali Państwo korzystania z serwisu cm.faktoring.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wszelkie zapytania powinny być kierowane w formie mailowej na adres: kontakt@mfaktoring.pl lub pisemnej na adres mFaktoring S.A.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Polityka cookies mFaktoring S.A.

JDSESSIONID Cookie sesyjne (wygasa po zakończeniu sesji). Wykorzystywane w celu identyfikowania sesji użytkownika. 
SIGN ON NAME Przechowuje na czas sesji informacje o loginie użytkownika i wykorzystywane jest w celu zatwierdzenia użytkownika. Cookie wygasa po wylogowaniu się przez użytkownika. Jeżeli użytkownik się nie wyloguje, cookie wygasa automatycznie 4 godziny później (ustawienie domyślne).
TRUSTED USER Wykorzystywane w celu pojedynczego logowania i jako takie nie zawiera informacji o loginie użytkownika. Wygasa po zakończeniu sesji.

 

mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (00-065), ul. Królewska 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094143, NIP 526 102 00 62, REGON 010925090 informuje, że odnotowanie informacji o loginie użytkownika jest odnotowaniem informacji, będących dla mFaktoring S.A. danymi osobowymi, gdyż pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika. mFaktoring S.A. jest administratorem tych danych, a przetwarzane są one w celu związanym z umożliwieniem korzystania z serwisu cm.mfaktoring.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”. Ponadto dane użytkownika są przetwarzane w celu:

(i) umożliwienia korzystania z serwisu cm.faktoring.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem, że
w określonych sytuacjach udostępnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mFaktoring S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  


Dane osobowe użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.


Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych mFaktoring S.A. w formie tradycyjnej na adres siedziby mFaktoring S.A., tj. mFaktoring S.A. ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl.