Od września do grudnia 2017 roku aż 262 szkoły, organizacje pozarządowe, biblioteki i uczelnie wyższe z całej
Polski będą realizowały projekty matematyczne dla dzieci i młodzieży. 

Twoja organizacja otrzymała grant? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Chcesz wprowadzić korektę budżetu lub zmianę w projekcie? Dowiedz się jak to zrobić.

Zmiany w budżecie projektu

Prześlij miesięczne podsumowanie działań


Wypełnij krótki formularz i wyślij go na kontakt@mpotega.pl wraz z 3 zdjęciami do 5 dnia każdego miesiąca, w którym realizujesz projekt.

Pobierz formularz

Przygotuj sprawozdanie ze zrealizowanego projektu 


Skorzystaj z poniższego wzoru sprawozdania:

Pobierz plik Sprawozdanie z realizacji projektu_mPotega_2017

Do 30.01.2018 r. wyślij formularz wraz z załącznikami na adres:

Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
dopisek: "mPotęga - sprawozdanie"

 •  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") oraz Fundacja Dobra Sieć z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, 00-590 w Warszawie.

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora.  
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia otrzymanego w ramach dofinansowania przekazanego przez Administratora podmiotowi realizującemu niniejszy program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
    w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
    w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
    Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.