Z naszych grantów skorzystało już ponad 200 tysięcy dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Od I edycji programu , czyli od 2014 roku przekazaliśmy już ponad 3 mln zł na realizację 566 projektów edukacyjnych.

Jeśli masz pomysł na ciekawe zajęcia z matematyki dla Twoich uczniów zgłoś go koniecznie do 9 maja! Aby wysłać zgłoszenie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Uzupełnij wniosek online.
 

 

 

Uzupełnij wniosek online o grant i wyślij go do 09 maja 2018 r. do godz. 12:00

 

Przejdź do wniosku online

 

Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz uzupełniony wniosek w wersji pdf.

W razie pytań skontaktuj się z nami

 

 

Napisz na adres: kontakt@mpotega.pl

Lub zadzwoń pod numer: 500 791 442

 •  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych Administartorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ( „Administrator”) oraz Fundacja Dobra Sieć z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, 00-590 w Warszawie.

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora.
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia otrzymanego w ramach dofinansowania przekazanego przez Administratora podmiotowi realizującemu niniejszy program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

   w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o  dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;

   w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.

   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Kto może być wnioskodawcą?

  • O granty mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zarejestrowane nie później niż 12 miesięcy przed datą naboru wniosków aplikacyjnych do Konkursu; uczelnie wyższe; biblioteki publiczne; szkoły podstawowe lub gimnazja publiczne lub prowadzone przez organizacje pozarządowe; grupy nieformalne (np. koło naukowe, rada rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

 •  

  Kto NIE może być wnioskodawcą?

  • O granty nie mogą ubiegać się: osoby indywidualne; przedsiębiorcy (firmy); fundacje firm; podmioty nastawione na zysk; partie polityczne; ośrodki pomocy społecznej; organizacje propagujące agresję i dyskryminujące poprzez swoje działania mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne.

 •  

  Czy trzeba mieć wkład własny finansowy, aby móc realizować projekt?

  • Wkład własny jest mile widziany, ale nie jest wymagany.

 •  

  Czy jako grupa osób prywatnych możemy ubiegać się o grant w ramach programu "mPotęga"?

  • Tak. Należy wystąpić o grant jako grupa nieformalna, która wraz z partnerem projektu (zarejestrowaną minimum od 12 miesięcy organizacją pozarządową) może ubiegać się o dofinansowanie projektu.

 •  

  Co oznacza grupa nieformalna?

  • Przykładami grupy nieformalnej jest np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców. Grupa nieformalna nie ma osobowości prawnej, musi więc nawiązać partnerstwo z organizacją pozarządowa, która w jej imieniu popisze umowę grantową i która udzieli grupie nieformalnej numer swojego konta, w celu przekazania darowizny.

 •  

  W jaki sposób grupa nieformalna może złożyć wniosek do konkursu?

  • Aby złożyć wniosek o grant grupa nieformalna powinna:

   • koniecznie pozyskać partnera projektu oraz podpisać z nim umowę o współpracy;
   • partnerem grupy nieformalnej mogą być jedynie organizacje zarejestrowane nie później niż 12 miesięcy przed datą naboru wniosków aplikacyjnych do konkursu;
   • w umowie o współpracy powinien być określony zakresy współpracy i odpowiedzialności obu stron;
   • organizacja pozarządowa, która wystąpi jako partner będzie podpisywać umowę darowizny i wraz z wnioskodawcą będzie odpowiedzialna za realizację projektu.
 •  

  Kiedy mogą być realizowane projekty?

  • Dofinansowany projekt powinien być zrealizowany między 1 września a 31 grudnia 2018 r. Projekt powinien trwać nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące.

 •  

  W jakich terminach i w jaki sposób należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu?

  • Wniosek należy złożyć do 9 maja (wtorek) 2018 r. do godziny 12:00 (decyduje godzina wpłynięcia wniosku na serwer Programu „mPotęga”). Wniosek składany jest w wersji elektronicznej, poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie internetowej www.mpotega.pl.

 •  

  Czy można dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty – np. materiały promocyjne czy dodatkowe informacje na temat projektu?

  • Na etapie składania wniosku nie ma możliwości załączania żadnych dodatkowych dokumentów.

 •  

  Jakie warunki formalne powinien spełniać wniosek złożony do konkursu?

  • Aby wniosek został przyjęty formalnie należy:

   • złożyć wniosek przez właściwy formularz dostępny online na stronach www.mpotega.pl w terminie do 9 maja 2018 r., do godziny 12:00 (decyduje godzina wpłynięcia wniosku na serwer Programu „mPotęga”);
   • złożyć wniosek przez podmiot do tego uprawniony (szkoła, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna, biblioteka itd.);
   • złożyć wniosek czytelny i kompletny;
   • złożyć wniosek na projekt trwający nie krócej niż 2 miesiące, ani dłużej niż 4 miesiące, realizowany w terminie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
 •  

  Jak wygląda ocena merytoryczna wniosków?

  • Wnioski w konkursie na projekty których adresatami są uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych są oceniane w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

   • atrakcyjność i innowacyjność proponowanych działań edukacyjnych – 40 pkt.;
   • liczba bezpośrednich odbiorców projektu – 15 pkt.;
   • adekwatność kosztów do planowanych działań – 15 pkt.;
   • konkretne, mierzalne rezultaty – 10 pkt.;
   • aktywne włącznie odbiorców projektu w jego realizację – 5 pkt.;
   • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach projektu, rozpowszechniania jego rezultatów oraz pomysły na kontynuację - 5 pkt.;
   • współpraca partnerska w ramach projektu lokalnych instytucji i grup społecznych – 5 pkt.

   Szczególnie cenione będą wnioski, które:

   • włączają w realizację projektu rodziców dzieci z klas 4 - 6 szkoły podstawowej, tak aby stali się oni aktywnymi uczestnikami projektu, współpracującymi z dziećmi – 5 pkt.

   Wnioski w konkursie na projekty których adresatami są uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych są oceniane w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

   • atrakcyjność i innowacyjność proponowanych działań edukacyjnych – 40 pkt.;
   • liczba bezpośrednich odbiorców projektu – 15 pkt.;
   • adekwatność kosztów do planowanych działań – 15 pkt.;
   • konkretne, mierzalne rezultaty – 10 pkt.;
   • aktywne włącznie zespołu projektowego młodzieży w realizację projektu – 10 pkt.;
   • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach projektu, rozpowszechniania jego rezultatów oraz pomysły na kontynuację - 5 pkt.;
   • współpraca partnerska w ramach projektu lokalnych instytucji i grup społecznych – 5 pkt.

   Każdy wniosek jest oceniany minimum przez 2 ekspertów.

 •  

  Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach konkursów?

  • Przykładowe działania na jakie mogą być przeznaczone granty to:

   • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, pokazów, konkursów matematycznych;
   • stworzenie gier edukacyjnych (terenowych, planszowych i innych);
   • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
   • opracowanie zabaw edukacyjnych i quizów matematycznych (w tym również do zastosowania przez rodziców w domu);
   • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców - jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w nauce matematyki.

   Sugerujemy nie planować w ramach projektów wizyty uczestników w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ponieważ tam zwykle organizowane jest podsumowanie każdej edycji Programu.

   Istotne jest niestandardowe ujęcie edukacji matematycznej w projektach, rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny i ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym.

   Tematem projektów powinna być matematyka, nie zaś nauki pokrewne takie jak fizyka, chemia czy programowanie.

 •  

  Czy jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek do konkursu?

  • Jeden wnioskodawca ma prawo do złożenia jednego wniosku w każdym z konkursów.

 •  

  Kiedy i w jaki sposób zostanie ogłoszona lista grantobiorców?

  • Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 29 czerwca 2018 r. Lista grantobiorców zostanie opublikowana na stronie www.mpotega.pl, a informacja zostanie przesłana wnioskodawcom pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku.

 •  

  Otrzymałem grant. Co dalej?

   • Należy przesłać na adres kontakt@mpotega.pl dokumenty wymagane do sporządzenia umowy darowizny lub listu grantodawczego.
   • Do 31 sierpnia 2018 r. na adres korespondencyjny podany we wniosku zostanie przesłana umowa darowizny lub list grantodawczy, którą należy wypełnić i podpisać, a następnie odesłać na adres Fundacji mBanku.
   • Również wypłata darowizny nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r., pod warunkiem terminowego przekazania przez grantobiorcę wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy bądź listu.
   • W przypadku grup nieformalnych list lub umowę otrzymuje organizacja partnerska, która użycza też konta bankowego w celu przekazania darowizny
 •  

  Co to jest list grantodawczy i kto go otrzymuje?

  • W przypadku dużej liczby przyznanych grantów, dla projektów do 5000 zł., możliwe jest zastosowanie przez Fundację mBanku uproszczonej formy umowy w formie Listu grantodawczego, który nie musi być podpisywany przez grantobiorcę, ani odesłany do Fundacji.

   Przyjmuje się, że wnioskodawca, który dotację przyjął, tym samym zobowiązał się do przyjęcia warunków zawartych w liście. W przeciwnym razie wnioskodawca powinien przesłać pisemną odmowę przyjęcia listu i zwrócić przyznaną mu kwotę w terminie 30 dni od jej przekazania.

 •  

  Jakie dokumenty należy przysłać w celu przygotowania umowy lub listu grantodawczego?

  • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu grantu, grantobiorca przesyła następujące dokumenty:

   • w przypadku organizacji pozarządowych: aktualny wypis z KRS;
   • w przypadku szkoły: skan decyzji gminy o powołaniu szkoły oraz skan stosownego pełnomocnictwa dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub skan aktu przekazania obowiązków;
   • w przypadku biblioteki lub szkoły wyższej: skan aktu powołania oraz stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej do zawierania umów;
   • w przypadku grup nieformalnych: skan umowy o współpracy między grupą nieformalną a partnerem oraz wypis z KRS dotyczący partnera.

   Należy również przesłać oświadczenie dotyczące numeru konta, na które zostanie przekazana darowizna, w formie skanu oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane (np. dyrektora szkoły), lub skanu dokumentu z banku.

 •  

  Jakie wydatki są kwalifikowane?

  • Z przekazanych środków mogą być finansowane jedynie te działania, które:

   • zostały opisane w projekcie;
   • zawierają się w terminie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;

   WAŻNE: Koszty poniesione przed lub po tym terminie nie będą kwalifikowane.

   Koszty będą uznane za kwalifikowane, gdy:

   • są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne do jego realizacji;
   • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
   • odzwierciedlają koszty faktycznie poniesione.

   Otrzymana dotacja może być wydatkowana w następujący sposób:

   • koszty zarządzania projektem (koszty zarządzania i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie księgowości, zakup niezbędnych materiałów biurowych takich jak papier do drukarki) nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty;
   • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów do zajęć;
   • zakup środków trwałych, takich jak elementy wyposażenia (np. meble, ekran projektora, sztalugi) oraz sprzęt elektroniczny (np. drukarka, laptop, projektor, tablet używany podczas zajęć) o wartości nieprzekraczającej 25% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli jest to merytorycznie uzasadnione;
   • koszty podróży;
   • nagrody w konkursach;
   • koszty druku;
   • wynagrodzenia prowadzących zajęcia; 
   • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu.
 •  

  Czy w ramach grantu są przewidziane środki na wynagrodzenie dla realizujących projekt w ramach przyznanego grantu?

  • Tak, w ramach grantu można zaplanować wynagrodzenie dla osób realizujących projekt. Należy jednak pamiętać, że koszty zarządzania (koordynacja, księgowość) muszą zmieścić się w limicie 25% wnioskowanej kwoty.

   Wszystkie wynagrodzenia muszą zawierać wymagane składki w ramach zabudżetowanej kwoty. Prosimy pamiętać, że umowy dotyczące wykonania czynności (prowadzenie zajęć, koordynacja projektu, księgowanie dokumentów projektowych) muszą być umowami zlecenia. Jedynie umowy dotyczące przygotowania konkretnego produktu (np. opracowanie scenariuszy zajęć, stworzenie gry czy aplikacji komputerowej) mogą być umowami o dzieło.

   Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku gdy placówka zatrudnia pracowników na umowy o pracę, nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia z taką osobą, na ten sam zakres czynności. W praktyce wygląda to tak, że np. szkoła, która zatrudnia nauczycieli matematyki na umowę o pracę, nie może zawrzeć w ramach projektu mPotęga umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z matematyki. Zakres czynności tych umów musi być różny.

   Jeżeli jako szkoła, mają Państwo wydzielony rachunek dochodów własnych, prosimy pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie można finansować żadnych wynagrodzeń.

 •  

  Czy w ramach grantu można sfinansować zakup sprzętu elektronicznego lub elementów wyposażenia?

  • Tak, przewidziana jest możliwość zakupu sprzętu elektronicznego lub elementów wyposażenia, jeśli jest to merytorycznie uzasadnione treścią projektu. Suma tych kosztów nie może jednak przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty.

 •  

  Co to jest Konkurs o Nagrodę Publiczności?

  • Spośród projektów, które otrzymają granty wybieranych jest 15 (spełniających w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne).

   Opisy projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności zostają umieszczane na stronie www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów, w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5000 zł.

 •  

  W jaki sposób można głosować na projekty walczące o Nagrodę Publiczności?

  • Internauci mogą głosować na projekty na stronie mpotega.pl przez 14 dni. Każdy internauta może oddać jeden głos raz na 24 godziny.

 •  

  Kiedy dowiem się, kto uzyskał Nagrodę Publiczności?

  • Ostateczne wyniki Konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną przekazane zainteresowanym i ogłoszone na stronie www.mpotega.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

 •  

  Dlaczego mój projekt nie otrzymał dofinansowania?

  • Jeśli projekt nie otrzymał dofinansowania, wniosek mógł nie spełniać wymogów formalnych zawartych w regulaminie konkursu.

   Do najczęściej popełnianych błędów formalnych należy złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot oraz przekroczenie w budżecie projektu limitu 25% wnioskowanej kwoty na zakup elementów wyposażenia czy sprzętu elektronicznego (np. tablet, rzutnik, aparat, pendrive’y, tablice, meble, aparat) oraz limitu 25% wnioskowanej kwoty na koszty zarządzania (np. koszty biurowe, księgowa, koordynator.

   Projekt mógł też otrzymać od Kapituły Konkursu zbyt małą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.