Aby otrzymać darowiznę, do 21 czerwca (środa) na adres kontakt@mpotega.pl prześlij skany dokumentów:

 •  

  Szkoły:

   • decyzja gminy o powołaniu szkoły,
   • pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków,
   • w przypadku darowizn powyżej 5 tys. zł: potwierdzenie NIP i REGON
   • potwierdzenie numeru konta*. Może to być pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane (np. dyrektora szkoły) lub dokument z banku.

   *Pamiętaj: fundacja przekazuje szkole darowiznę. Skonsultuj się z jednostką organizacyjną, by wskazać prawidłowy numer konta do jej przyjęcia. Jeśli szkoła ma wydzielony rachunek dochodów własnych, pamiętaj, że zgodnie z prawem z takiego rachunku nie można finansować żadnych wynagrodzeń. Z kolei rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym rachunkiem do przyjęcia darowizny, ponieważ RR nie ma osobowości prawnej. Najczęściej szkoły przyjmują darowiznę na rachunek jednostki organizacyjnej (j.o.), a następnie sesją rady j.o. o przyjętą darowiznę zwiększany jest budżet szkoły.

 •  

  Organizacje pozarządowe:

   • aktualny skrócony wypis KRS (pdf. ze strony Ministerstwa Finansów)
   • NIP i REGON (tylko jeśli nie są wskazane w wypisie KRS)
   • potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane lub dokument z banku)
 •  

  Uczelnie i biblioteki:

   • akt powołania
   • pełnomocnictwo osoby podpisującej umowę do zawierania umów i reprezentacji
   • w przypadku darowizn powyżej 5 tys. zł: potwierdzenie NIP i REGON
   • potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane lub dokument z banku)
 •  

  Grupy nieformalne reprezentowane przez organizację pozarządową:

   • umowa o współpracy między grupą nieformalną a partnerem
   • wypis z KRS dotyczący partnera
   • NIP i REGON partnera (tylko jeśli nie są wskazane w wypisie KRS)
   • potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane lub dokument z banku)


Otrzymałeś grant? Przeczytaj przewodnik dla grantobiorców.

 • 1.  

  Otrzymaliśmy grant. Jakie mamy obowiązki względem mFundacji ?

  • Grantobiorca ma obowiązek:

   1. prowadzić dokumentację finansowo-księgową projektu. Przy składaniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu musi przedstawić dowody źródłowe poniesionych wydatków np. faktury, kopie umów, rachunków.
   2. składać raporty z realizacji projektu, tj.:
   • trzy relacje miesięczne, które przesyła się do 5 października, 6 listopada oraz 5 grudnia 2023 r. Na pojedynczą relację składają się: krótki opis bieżących działań oraz 3 wybrane zdjęcia. Relacje miesięczne składa się za pomocą formularza online (link otrzymasz od koordynatora programu).
   • sprawozdanie końcowe, które trzeba złożyć do 31 stycznia 2023 r. przez formularz online (http://sprawozdania.mpotega.pl/raport-koncowy/). Sprawozdanie ma dwie części: merytoryczną i finansową. Do sprawozdania trzeba dodać załączniki:
    • dokumentację finansowo-księgową (faktury, rachunki, umowy i inne dokumenty finansowe);
    • dokumentację fotograficzną oraz opcjonalnie filmową;
    • materiały promocyjne w wersji elektronicznej (plakaty, ulotki, wycinki z gazet i informacje opublikowane w mediach, film, podcasty, itp.);
    • przykładowe materiały merytoryczne.

   Pamiętaj: jeśli nie złożysz sprawozdania końcowego, jeśli pojawią się w nim rażące błędy lub będzie ono niekompletne, może skutkować to żądaniem zwrotu darowizny.

   1. uzyskać zgody na:
   • rozpowszechnianie wizerunku uczestników projektu;
   • wykorzystanie zdjęć (udzielonej przez ich autora) w internecie (w tym na stronach internetowych: www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mPotega.pl), a także profilach mBanku na portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych przedstawiających Program grantowy „mPotęga” i/lub działalność Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć.

   Pamiętaj o zapisie w regulaminie programu: grantobiorca, który przyjął darowiznę deklaruje, że pozyskał takie zgody.

 • 2.  

  Jaki rodzaj konta bankowego podać do przelewu dotacji?

  • Grantobiorca powinien podać konto z którego będzie mógł wypłacić wynagrodzenia w ramach projektu.

   Grupy nieformalne powinny podać konto należące do partnera projektu.

   Szkoły nie mogą wskazać konta Rady Rodziców ani wydzielonego rachunku dochodów własnych, jeśli nie mogą z niego wypłacać wynagrodzeń. Te szkoły, które nie mają wydzielonego rachunku dochodów własnych (lub nie mają możliwości wypłaty z tego konta wynagrodzeń), muszą przy
   otrzymywaniu każdej darowizny aktualizować budżet jednostki, co odbywa się uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta i z konieczności opóźnia moment wydatkowania (co należy uwzględnić w harmonogramie działań projektowych).

   Więcej o rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej można dowiedzieć się na stronie Infor.pl: link 1 link 2. Procedura ta ułatwia realizację i rozliczanie dodatkowych działań prowadzonych przez publiczne placówki szkolne, jednak nie jest idealna. Zgodnie z przepisami, z rachunku dochodów własnych szkoły nie można finansować kosztów osobowych, a te są nieuniknione w budżecie projektu mPotęga.

 • 3.  

  Kto podpisuje umowę darowizny, gdy projekt będzie realizowała grupa nieformalna?

  • Umowę darowizny podpisuje partner, z którym grupa nieformalna podpisała umowę o współpracy. Partnerem może być organizacja pozarządowa działająca w momencie składania wniosku dłużej niż 12 miesięcy.

 • 4.  

  Jaki numer konta bankowego należy podać, gdy o grant ubiega się grupa nieformalna?

  • Grupy nieformalne powinny podać  konto należące do Partnera Projektu.

 • 5.  

  Gdzie znajdę kopię złożonego przeze mnie wniosku?

  • Każdy wnioskodawca otrzymuje kopię swojego wniosku w pliku pdf.  Wysyłamy go wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku. Mail wysyłamy na główny adres wnioskodawcy i na adres koordynatora. Jeśli jednak wiadomość z jakiś przyczyn wiadomość nie dotarła, wyślij prośbę o kopię na adres kontakt@mpotega.pl.

 • 6.  

  Czy grantobiorca może ponosić koszty i realizować działania przygotowawcze, promocyjne przed 1 września?

  • Działania przygotowawcze, promocyjne można realizować przed datą rozpoczęcia projektu, ale wszystkie faktury powinny być wystawione w czasie trwania projektu.

 • 7.  

  Czy mogę dokonywać zmian w harmonogramie projektu?

  • Jeżeli zmiany w harmonogramie nie wpływają na przebieg projektu, nie musisz nas o tym informować.

   Jeśli natomiast zmiany w harmonogramie są znaczne, prześlij mailową prośbę o zgodę na zmiany na adres kontakt@mpotega.pl.

 • 8.  

  Czy mogę dokonywać przesunięć w budżecie?

  • Tak, ale nie mogą one przekraczać 5% danej pozycji budżetowej. Jeśli przekraczają 5% w pozycji budżetowej lub chcesz dodać nową pozycję kosztową, musisz przesłać do nas mailem prośbę wraz z uzasadnieniem.

   Niestety, nie można podwyższać raz ustalonych kwot wynagrodzeń, ani też modyfikować budżetu w taki sposób, by w zmienionym budżecie przekroczone były limity 25% darowizny na zakup elementów wyposażenia czy sprzętu elektronicznego.

 • 9.  

  Czy możliwe jest wydłużenie czasu trwania projektu?

  • Tak. Możliwe jest przedłużenie trwania projektu do 31 grudnia 2023 r. W tym celu prześlij do nas na adres kontakt@mpotega.pl prośbę z uzasadnieniem. 

 • 10.  

  Kiedy, w jaki sposób i w jakim celu przesyłam relacje z realizacji projektu?

  • Do 5 października, 6 listopada, 5 grudnia 2023 r. grantobiorca przesyła relacje z realizacji dotychczasowych działań. W tym celu trzeba wypełnić formularz (link do formularza prześle koordynator programu) i przesłać go wraz z 3 najlepszymi zdjęciami dokumentującymi przebieg projektu. Otrzymane informacje służą promocji programu – najciekawsze zamieścimy na www.mpotega.pl.

 • 12.  

  Czy podczas realizacji projektu finansowego w ramach programu „mPotęga” należy prowadzić dokumentację finansowo-księgową?

  • Tak, przez cały okres trwania projektu trzeba prowadzić dokumentację finansowo-księgową. Należy zbierać dowody źródłowe (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe). Dokumenty powinny być na odwrocie opisane: nazwą projektu, informacją o źródle finansowania i pozycji budżetowej, której dotyczy wydatek.

 • 13.  

  Na jakiej podstawie koordynator i prowadzący zajęcia mogą otrzymać wynagrodzenie i co ze składkami?

  • Koordynator i prowadzący zajęcia zazwyczaj podpisują z grantobiorcą umowę zlecenia, od której odprowadzane są wszelkie niezbędne składki w ramach zabudżetowanej kwoty. Pamiętaj, że umowy dotyczące wykonania czynności (prowadzenie zajęć, koordynacja projektu, księgowanie dokumentów projektowych) to umowy zlecenia. Jedynie umowy dotyczące przygotowania konkretnego produktu (np. opracowanie scenariuszy zajęć, stworzenie gry czy aplikacji komputerowej) mogą być umowami o dzieło. Pamiętaj też, że w przypadku, gdy podmiot zatrudnia pracowników na umowy o pracę, nie może z nimi zawrzeć umowy zlecenia na ten sam zakres czynności. W praktyce wygląda to tak, że np. szkoła, która zatrudnia nauczycieli matematyki na umowę o pracę, nie może zawrzeć w ramach projektu mPotęga umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z matematyki. Zakres czynności tych umów musi być różny. Może jednak wypłacić wynagrodzenie w ramach takich zadań w formie dodatku za nadgodziny lub „dodatku projektowego”. Jeżeli szkoła przyjęła grant na wydzielony rachunek dochodów własnych, musi pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie może finansować żadnych wynagrodzeń.

 • 14.  

  W jaki sposób i kiedy składa się sprawozdanie końcowe – merytoryczne i finansowe – z realizacji projektu?

  • By złożyć sprawozdanie końcowe, wypełniasz formularz. Link do niego otrzymasz od koordynatora programu. Sugerujemy, byś przygotował sprawozdanie na brudno przy pomocy załączonej wersji poglądowej. Wypełniony formularz trzeba przesłać do 31 stycznia 2024 r.

 • 15.  

  Co należy załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji projektu?

   • Zdjęcia dokumentujące realizację projektu (maks. 20 zdjęć w tym przynajmniej jedno grupowe) w formacie jpg. Pliki jpg lub jpeg, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2MB.
   • Skany informacji prasowych o realizowanym projekcie (jeśli linki do nich nie zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 7 w sprawozdaniu). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2MB, łącznie nie więcej niż 10MB.
   • Skany dokumentów faktur, rachunków, umów (z zasłoniętymi danymi osobowymi). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 4MB, łącznie nie więcej niż 15MB.
   • Skany lub wersje elektroniczne ulotek i/lub plakatów promujących projekt. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3MB, łącznie nie więcej niż 5MB.
   • Skany/ zdjęcia/ pliki z przykładowymi materiałami merytorycznymi, jakie powstały w wyniku projektu. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3MB, łącznie nie więcej niż 10MB.
 • 16.  

  Jak należy opisać faktury dokumentujące realizację projektu?

  • Na odwrocie faktury napisz:

   • nazwę projektu;
   • informację ,,Sfinansowane ze środków Fundacji mBanku w ramach Programu mPotęga’’;
   • numer pozycji budżetowej oraz nazwę pozycji, której dotyczy faktura;
   • krótki opis, czego dotyczy faktura.
 • 17.  

  Czy niewykorzystaną części dotacji muszę zwrócić?

  • Jeśli kwota ta nie przekracza 1% otrzymanej dotacji, nie musisz dokonywać zwrotu. W przeciwnym wypadku zwróć niewykorzystaną kwotę na konto Fundacji mBanku.

 • 18.  

  Na jakie konto należy zwrócić niewykorzystaną części dotacji?

  • Niewykorzystaną kwotę dotacji należy przesłać na konto Fundacji mBanku. Numer konta jest dostępny na stronie Fundacji.

 • 19.  

  Czy można ponownie składać wniosek do Programu mPotęga w kolejnej edycji?

  • X edycja mPotęgi jest jednocześnie ostatnią. Pracujemy nad nową propozycją programu grantowego. Szczegóły ogłosimy w marcu 2024 r. 


Składasz wniosek o grant? Przewodnik dla wnioskodawców jest dla Ciebie.

 • 1.  

  Kto może złożyć wniosek?

   • organizacje pozarządowe, z wyjątkiem fundacji korporacyjnych, które mają osobowość prawną i w momencie składania wniosku prowadzą działalność statutową minimum 12 miesięcy;
   • szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
   • uczelnie wyższe;
   • biblioteki publiczne;
   • grupy nieformalne (np. koło naukowe, rada rodziców, grupa nauczycieli, pasjonatów lub grupa młodzieży).
 • 3.  

  Czy jako grupa osób prywatnych możemy ubiegać się o grant w ramach programu "mPotęga"?

  • Tak. Grupa nieformalna może wystąpić o grant, jeśli znajdzie partnera społecznego do realizacji projektu.

   Partnerem może być organizacja pozarządowa zarejestrowaną minimum od 12 miesięcy .

 • 4.  

  Co oznacza grupa nieformalna?

  • Przykładami grupy nieformalnej jest np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców, grupa młodzieży. Ponieważ grupa nieformalna nie ma osobowości prawnej, musi nawiązać partnerstwo z organizacją pozarządową. To organizacja partnerska popisuje umowę grantową w imieniu grupy nieformalnej i na jej konto  fundacja przekaże darowiznę.

 • 5.  

  W jaki sposób grupa nieformalna może złożyć wniosek do Konkursu?

  • Grupa nieformalna powinna pozyskać partnera projektu (organizację pozarządową zarejestrowaną od co najmniej 12 miesięcy) już przy składaniu wniosku. Jeśli projekt otrzyma grant to organizacja partnerska będzie podpisywać umowę darowizny (lub będzie adresatem listu grantodawczego). Taka organizacja będzie też wspólnie z grupą nieformalną odpowiedzialna za realizację projektu. Najpóźniej po ogłoszeniu wyników konkursu, a przed podpisaniem umowy darowizny, grupa nieformalna powinna podpisać z partnerem umowę. Taka umowa powinna określać zakresy współpracy i odpowiedzialności obu stron.

 • 6.  

  Od kiedy możemy realizować projekt i jak długo może on trwać?

  • Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 1 września 2023 r.

   Wszystkie działania w projekcie (w tym rozliczenia) powinny zakończyć się do 31 grudnia 2024 r. Projekty powinny trwać nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące. Tylko w sytuacji związanej z pandemią Fundacja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu.

 • 7.  

  W jakich terminach, w jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Na projekty czekamy do 9 maja (wtorek) 2023 r. do godziny 24:00. O tym, czy przyjmiemy zgłoszenie decyduje godzina, w której wniosek dotrze na serwer programu. Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej, przez formularz online dostępny na stronie www.mPotega.pl

 • 9.  

  Jakie warunki formalne powinien spełniać wniosek?

  • Aby Twój projekt był przyjęty do oceny przez kapitułę konkursu powinien być:

   • zgodny z regulaminem programu grantowego oraz z „Zasadami udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku”;
   • zgodny z celami programu grantowego;
   • złożony na odpowiednim formularzu i zarejestrowany przez serwery do 9 maja 2023 r. do godziny 24:00;
   • złożony przez podmiot do tego uprawniony;
   • czytelny i kompletny;
   • mieć odpowiedni termin realizacji – między 1 września a 31 grudnia 2023 r.

   Ponadto budżet projektu:

   • nie może przekraczać limitów: 25% na koszty zarządzania i 25% na koszty zakupu wyposażenia i sprzętu elektronicznego;
   • nie może zawierać kosztów niedozwolonych;
   • nie może być przeznaczony wyłącznie na zakup produktów i usług (musi zawierać koszty osobowe).

   Pamiętaj, zanim napiszesz projekt, zapoznaj się z regulaminem programu grantowego.

 • 10.  

  Jak wygląda ocena merytoryczna wniosków?

  • Kryteria oceny projektów adresowanych do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych to:

   • atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych (30 punktów);
   • powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie (25 punktów);
   • liczba uczestników Projektu edukacyjnego (odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/beneficjentów/podopiecznych wnioskodawcy) (20 punktów);
   • konkretne, mierzalne rezultaty (10 punktów);
   • aktywne włącznie rodziców dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowe w realizację Projektu edukacyjnego (10 punktów);
   • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach Projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów (5 punków).

   Kryteria oceny projektów adresowanych do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych  to:

   • atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych (30 punktów);
   • powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie (25 punktów);
   • liczba uczestników Projektu edukacyjnego (odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/beneficjentów/podopiecznych wnioskodawcy) (20 punktów);
   • konkretne, mierzalne rezultaty (10 punktów);
   • aktywne włącznie uczestników w tworzenie i realizację Projektu edukacyjnego (10 punktów);
   • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach Projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów (5 punków).

   Każdy wniosek jest oceniany minimum przez 2 ekspertów. Więcej na temat oceny wniosków można znaleźć w regulaminie Kapituły Konkursowej na stronie mpotega.pl.

 • 11.  

  Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach Konkursów?

  • Przykładowe projekty to:

   • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, spotkań pokazujących, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
   • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry (w tym terenowe), konkursy matematyczne (połączone na przykład ze współzawodnictwem sportowym, tematyką ekologii, architektury), działań wykorzystujących w sposób nieszablonowy grywalizację;
   • stworzenie z uczniami filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
   • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców.

   To tylko przykłady działań. Istotne jest niestandardowe podejście do edukacji matematycznej. Mile widziane jest rozszerzenie zakresu tematów poza program szkolny i pokazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym i pracy zawodowej. Tematem projektów powinna być matematyka, a nie nauki pokrewne, takie jak fizyka, chemia.

   Zajęcia mogą odbywać się online lub stacjonarnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 • 12.  

  Czy jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek?

  • Jeden wnioskodawca może przesłać jeden projekt adresowany do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i jeden wniosek adresowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

 • 13.  

  Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach konkursu?

  • Wyniki ogłosimy najpóźniej do 9 czerwca 2023 r. Listę grantobiorców opublikujemy na stronie www.mPotega.pl. Dodatkowo wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach. Wyślemy ja emailem na adres koordynatora, podany we wniosku.

 • 14.  

  Otrzymałem grant. Co dalej?

  • Najpierw musisz przesłać dokumenty potrzebne do przygotowania umowy darowizny lub listu grantodawczego na adres kontakt@mpotega.pl. W kolejnych krokach:

   • przy projektach dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych: do 31 sierpnia 2023 r. musisz podpisać i odesłać umowę darowizny na adres Fundacji mBanku;
   • przy projektach dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych: do 31 sierpnia 2023 r. otrzymasz list (uproszczoną formę umowy), którego nie musisz odsyłać z podpisem;
   • w przypadku grup nieformalnych list/umowę otrzyma organizacja partnerska, a darowizna trafi na jej konto.

   Kolejnym krokiem będzie wypłata darowizny. Przekażemy ją do 31 sierpnia 2023 r. Darowiznę przekażemy tylko jeśli w terminie dostarczysz dokumenty potrzebne do przygotowania Umowy lub Listu.

 • 15.  

  Co to jest List grantodawczy i kto go otrzymuje?

  • Dla projektów adresowanych do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych stosujemy uproszczoną formę umowy -  List. Grantobiorca nie musi  składać na nim  podpisu, ani go odsyłać  do Fundacji.

   Wnioskodawca, który przyjął darowiznę, tym samym przyjmuje warunki zawarte w Liście. W przeciwnym razie powinieneś pisemnie odmówić przyjęcia Listu i w ciągu 30 dni zwrócić przyznaną darowiznę.

 • 16.  

  Jakie dokumenty należy przysłać w celu przygotowania umowy lub Listu grantodawczego?

   • Wszyscy grantobiorcy przesyłają skan podpisanego przez osoby upoważnione oświadczenia dotyczącego numeru konta, na które zostanie przekazana darowizna. Może to też być skan dokumentu z banku.
   • Organizacje pozarządowe przesyłają aktualny wypis z KRS.
   • Szkoły przesyłają:
    -skan decyzji gminy o powołaniu szkoły
    -oraz skan pełnomocnictwa dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub skan aktu przekazania obowiązków.
   • Biblioteki lub szkoły wyższe przesyłają:
    - skan aktu powołania
    - oraz pełnomocnictwo osoby podpisującej umowę do zawierania umów i reprezentacji.
   • Grupy nieformalne przesyłają:
    - skan umowy o współpracy między grupą nieformalną a partnerem
    - wypis z KRS partnera.
 • 17.  

  Jakie koszty są dozwolone?

  • Ze środków z darowizny możesz finansować jedynie te działania, które:

   • zostały opisane w projekcie;
   • będą realizowane od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2022 r.

   Pamiętaj, że nie będziemy uwzględniać kosztów poniesionych przed lub po tym terminie. Ponadto, koszty poniesione na realizację projektu edukacyjnego muszą:

   • bezpośrednio wiązać się z realizowanym Projektem edukacyjnym i być niezbędne do jego realizacji;
   • być racjonalne skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
   • odzwierciedlać koszty faktycznie poniesione;
   • wynikać z opisu Projektu edukacyjnego zawartego we Wniosku.

   Darowiznę możesz wykorzystać m.in. na:

   • koszty projektowe – np.: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne, zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów, elementy wyposażenia (np. sztalugi, tablice flipchart) oraz sprzęt elektroniczny (np. drukarka, laptop, projektor, tablet, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, kamery). Koszty wyposażenia i sprzętu elektronicznego nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty i muszą mieć uzasadnienie w projekcie;
   • koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym na wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty.
 • 18.  

  Jakie koszty są  niedozwolone?

  • Darowizny nie można przeznaczyć wyłącznie na zakupy produktów i usług (wymagane są koszty osobowe) oraz nie można przeznaczyć jej na:

   • projekty, które już zrealizowano;
   • przedsięwzięcia o celach religijnych (w tym kultu religijnego), politycznych; propagujących agresję, dyskryminujących mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne;
   • bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;
   • inwestycje (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.);
   • wyjazdy zagraniczne i działania poza granicami Polski;
   • kary, grzywny i odsetki karne;
   • merytorycznie nieuzasadniony zakupu środków trwałych;
   • remonty.
 • 19.  

  Czy w ramach Programu możemy przeznaczyć środki na wynagrodzenie dla realizujących projekt?

  • Tak, można zaplanować wynagrodzenie dla osób realizujących projekt. Pamiętaj jednak, że koszty zarządzania (koordynacja, księgowość) muszą zmieścić się w limicie 25% wnioskowanej kwoty.

   Wszystkie wynagrodzenia powinny zawierać, w ramach zarezerwowanej w budżecie projektu kwoty wymagane składki, podatki. Jeżeli szkoła ma wydzielony rachunek dochodów własnych, musi pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie możne finansować żadnych wynagrodzeń. Ponieważ koszty wynagrodzeń są nieuniknione w projektach mPotęga, właściwym kontem wskazanym do wypłaty darowizny jest w takim przypadku konto samorządowego organu prowadzącego.

 • 20.  

  Czy w ramach grantu można sfinansować zakup sprzętu elektronicznego lub elementów wyposażenia?

  • Tak, jeśli jest to uzasadnione treścią projektu. Suma tych kosztów nie może przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty, a koszty te muszą mieć uzasadnienie w projekcie. Przykładowe koszty sprzętu elektronicznego, to zakup drukarki, komputera, projektora, tabletu, robota edukacyjnego, aparatu fotograficznego, kamery itp. Przykładowe koszty wyposażenia, to sztalugi, tablica flipchart, toner do drukarki.

 • 21.  

  Co to jest Konkurs o Nagrodę Publiczności?

  • 15 projektów edukacyjnych najwyżej ocenionych przez Kapitułę w każdym z konkursów weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności (dalej „Nagroda publiczności”). Zwycięski projekt otrzyma dodatkowy grant w wysokości 5 000 zł. Opisy projektów ubiegających się o Nagrodę Publiczności zamieścimy na stronie www.mPotega.pl i uruchomimy głosowanie internautów.

    

   Opisy projektów ubiegających się o Nagrodę Publiczności zamieścimy na stronie www.mPotega.pl i uruchomimy głosowanie internautów.

 • 22.  

  W jaki sposób można głosować na projekty walczące o Nagrodę Publiczności?

  • Internauci mogą głosować na projekty na stronie mPotega.pl przez 14 dni.
   Każdy internauta może oddać jeden głos na 24 godziny.

 • 23.  

  Kiedy dowiem się, kto uzyskał Nagrodę Publiczności?

  • Do 27 czerwca 2023 r. ogłosimy wyniki Konkursu o Nagrodę Publiczności na stronie internetowej www.mPotega.pl.

 • 24.  

  Dlaczego mój projekt nie otrzymał dofinansowania?

  • Jeśli projekt nie otrzymał dofinansowania, wniosek mógł nie spełniać wymogów formalnych zawartych w regulaminie. Najczęściej popełniane błędy, to:

   • złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot;
   • przekroczenie w budżecie projektu limitu 25% wnioskowanej kwoty na zakup elementów wyposażenia czy sprzętu elektronicznego (np. roboty edukacyjne, tablet, rzutnik, aparat, tablice, meble, aparat, kamerę, wyposażenie kuchenne)
   • przekroczenie limitu 25% wnioskowanej kwoty na koszty zarządzania (np. koszty biurowe, koszty księgowe, wynagrodzenie koordynatora).

   Projekt mógł też otrzymać od Kapituły Konkursu zbyt małą liczbę punktów. Działania projektowe mogły być na przykład ocenione jako mało innowacyjne lub nieatrakcyjne dla uczestników.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem programu „mPotęga” pod numerem 500 791 442 lub pod adresem e-mail: kontakt@mpotega.pl.