Aby otrzymać darowiznę, do 10 lipca (piątek) prześlij na kontakt@mpotega.pl skany dokumentów:
 • 1.  

  Szkoły

   • decyzja gminy o powołaniu szkoły,

   • pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków,

   • w przypadku darowizn powyżej 5 tys. zł : potwierdzenie NIP i REGON

   • potwierdzenie numeru konta*. Może to być pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane
    (np. dyrektora szkoły), lub dokument z banku.

  • *Pamiętaj: fundacja przekazuje szkole darowiznę. Skonsultuj się z jednostką organizacyjną, by wskazać prawidłowy numer konta do jej przyjęcia. Jeśli szkoła ma wydzielony rachunek dochodów własnych, pamiętaj, że zgodnie z prawem z takiego rachunku nie można finasować żadnych wynagrodzeń. Z kolei rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym rachunkiem do przyjęcia darowizny, ponieważ RR nie ma osobowości prawnej.

 • 2.  

  Organizacje pozarządowe

   • aktualny skrócony wypis KRS (pdf. ze strony Ministerstwa Finansów)

   • NIP i REGON ( tylko jeśli nie są wskazane w wypisie KRS)

   • potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane, lub dokument z banku)

 • 3.  

  Uczelnie i biblioteki

   • akt powołania

   • pełnomocnictwo osoby podpisującej umowę do zawierania umów i reprezentacji

   • w przypadku darowizn powyżej 5 tys. zł: potwierdzenie NIP i REGON

   • potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane, lub dokument z banku)

 • 4.  

  Grupy nieformalne reprezentowane przez organizację pozarządową

   • umowa o współpracy między grupą nieformalną a partnerem

   • wypis z KRS dotyczący partnera

   • NIP i REGON partnera ( tylko jeśli nie są wskazane w wypisie KRS)

   • potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane, lub dokument z banku)


Otrzymałeś grant? Przeczytaj przewodnik dla grantobiorców.

 • 1.  

  Otrzymaliśmy grant. Jakie mamy obowiązki względem mFundacji ?

  •  Grantobiorca ma obowiązek

   1. prowadzić dokumentację finansowo-księgową projektu. Przy składaniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu musi przedstawić dowody źródłowe poniesionych wydatków np. faktury.

    

   2. składać raporty z realizacji projektu, tj.:

   • trzy relacje miesięczne, które przesyła się do 5 października, 5 listopada oraz 7 grudnia 2020 r. Na pojedynczą relację składają się: krótki opis bieżących działań oraz 3 wybrane zdjęcia. Relacje miesięczne składa się za pomocą formularza online (link otrzymasz od koordynatora Programu).
   • sprawozdanie końcowe, które trzeba złożyć do 31 stycznia 2021 r. przez formularz online (sprawozdania.mpotega.pl/raport-koncowy/). Sprawozdanie ma dwie części: merytoryczną i finansową. Do sprawozdania trzeba dodać załączniki:
    • dokumentację finansowo-księgową (faktury, rachunki, umowy i inne dokumenty finansowe);
    • dokumentację fotograficzną oraz opcjonalnie filmową;
    • materiały promocyjne w wersji elektronicznej (plakaty, ulotki, wycinki z gazet i informacje opublikowane w mediach, film, podcasty, itp.);
    • przykładowe materiały merytoryczne.

    

   Pamiętaj: jeśli nie złożysz Sprawozdania końcowego, jeśli pojawią się w nim rażące błędy lub będzie ono niekompletne, może skutkować to żądaniem zwrotu darowizny.

    

   3. uzyskać zgody na:

   • rozpowszechnianie wizerunku uczestników projektu;
   • wykorzystanie zdjęć (udzielonej przez ich autora) w Internecie (w tym na stronach internetowych: www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mPotega.pl), a także profilach mBanku na portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych przedstawiających Program grantowy „mPotęga” i/lub działalność Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć.

    

   Pamiętaj o zapisie w Regulaminie programu: Grantobiorca, który przyjął darowiznę  deklaruje, że  pozyskał takie zgody.

 • 2.  

  Jaki rodzaj konta bankowego podać do przelewu darowizny?

  • Grantobiorca powinien podać konto, do którego ma swobodny dostęp i z którego będzie mógł wypłacić ewentualne wynagrodzenia w ramach projektu. Szkoły nie mogą wskazać konta Rady Rodziców.

   Grupy nieformalne powinny podać konto należące do Partnera Projektu.

   Szkoły mogą np. podać rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej, który umożliwia placówce pozyskiwanie dodatkowych środków z darowizn bez konieczności zmiany planu finansowego na dany rok.

   Te szkoły, które nie mają wydzielonego rachunku dochodów własnych, muszą przy
   otrzymywaniu każdej darowizny aktualizować budżet jednostki, co odbywa się
   uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta. Zarządzaniem darowizną
   zajmuje się wtedy gmina, a nie bezpośrednio szkoła.

   Więcej o rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej można dowiedzieć się na stronie Infor.pl: link 1  , link 2.  

   Procedura ta ułatwia realizację i rozliczanie dodatkowych działań prowadzonych przez
   publiczne placówki szkolne, jednak nie jest idealna. Zgodnie z przepisami, z rachunku
   dochodów własnych nie można finansować kosztów osobowych.

 • 3.  

  Kto podpisuje umowę darowizny, gdy projekt będzie realizowała grupa nieformalna?

  • Umowę darowizny podpisuje Partner, z którym grupa nieformalna podpisała umowę o współpracy. Partnerem może być organizacja pozarządowa działająca dłużej 1 rok.

 • 4.  

  Jaki numer konta bankowego należy podać, gdy o grant ubiega się grupa nieformalna?

  • Grupy nieformalne powinny podać  konto należące do Partnera Projektu.

 • 5.  

  Gdzie znajdę kopię złożonego przeze mnie wniosku?

  • Każdy wnioskodawca otrzymuje kopię swojego wniosku w pliku pdf.  Wysyłamy go wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku. Mail wysyłamy na główny adres wnioskodawcy i na adres koordynatora. Jeśli jednak wiadomość z jakiś przyczyn wiadomość nie dotarła, wyślij prośbę o kopię na adres kontakt@mpotega.pl.

 • 6.  

  Czy grantobiorca może ponosić koszty i realizować działania przygotowawcze, promocyjne przed 1 września?

  • Działania przygotowawcze, promocyjne można realizować przed datą rozpoczęcia projektu, ale wszystkie faktury powinny być wystawione w czasie trwania projektu.

 • 7.  

  Czy mogę dokonywać zmian w harmonogramie projektu?

  • Jeżeli zmiany w harmonogramie nie wpływają na przebieg projektu, nie musisz nas o tym informować.

   Jeśli natomiast zmiany w harmonogramie są znaczne, prześlij mailową prośbę o zgodę na zmiany na adres kontakt@mpotega.pl.

 • 8.  

  Czy mogę dokonywać przesunięć w budżecie?

  • Tak, ale nie mogą one przekraczać 5% danej pozycji budżetowej. Jeśli przekraczają 5% w pozycji budżetowej lub chcesz dodać nową pozycję kosztową, musisz przesłać do nas mailem prośbę wraz z uzasadnieniem.

   Niestety, nie można podwyższać raz ustalonych kwot wynagrodzeń.

 • 9.  

  Czy możliwe jest wydłużenie czasu trwania projektu?

  • Tak. Możliwe jest przedłużenie trwania projektu do 31 grudnia 2020 r. W tym celu prześlij do nas na adres kontakt@mpotega.pl prośbę z uzasadnieniem.

 • 10.  

  Kiedy, w jaki sposób i w jakim celu przesyłam relacje z realizacji projektu?

  • Do 5 października 2020 r., 5 listopada 2020 r. oraz 7 grudnia 2020 r. Grantobiorca przesyła  relacje z realizacji dotychczasowych działań. W tym celu trzeba wypełnić formularz (link do formularza prześle koordynator programu) i przesłać go wraz z 3 najlepszymi zdjęciami dokumentującymi przebieg Projektu.

    

   Otrzymane informacje służą promocji Programu – najciekawsze zamieścimy na www.mpotega.pl.

 • 12.  

  Czy podczas realizacji projektu należy prowadzić dokumentację finansowo-księgową?

  • Tak, przez cały okres trwania projektu trzeba  prowadzić dokumentację finansowo – księgową. Należy zbierać dowody źródłowe (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe). Dokumenty powinny być na odwrocie opisane - nazwą projektu, informacją o źródle finansowania i pozycji budżetowej, której dotyczy wydatek.

 • 13.  

  Na jakiej podstawie koordynator i prowadzący zajęcia mogą otrzymać wynagrodzenie i co ze składkami?

  • Koordynator i prowadzący zajęcia zazwyczaj podpisują z grantobiorcą umowę zlecenia, od której odprowadzane są wszelkie niezbędne składki w ramach zabudżetowanej kwoty.

   Pamiętaj, że umowy dotyczące wykonania czynności (prowadzenie zajęć, koordynacja projektu, księgowanie dokumentów projektowych) to umowy zlecenia. Jedynie umowy dotyczące przygotowania konkretnego produktu (np. opracowanie scenariuszy zajęć, stworzenie gry czy aplikacji komputerowej) mogą być umowami o dzieło.

   Pamiętaj, że w przypadku gdy podmiot  zatrudnia pracowników na umowy o pracę, nie może z nimi zawrzeć umowy zlecenia na ten sam zakres czynności. W praktyce wygląda to tak, że np. szkoła, która zatrudnia nauczycieli matematyki na umowę o pracę, nie może zawrzeć w ramach projektu mPotęga umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z matematyki. Zakres czynności tych umów musi być różny.

   Jeżeli szkoła przyjęła grant na wydzielony rachunek dochodów własnych, musi pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie może finansować żadnych wynagrodzeń.

 • 14.  

  W jaki sposób i kiedy składa się sprawozdanie końcowe z realizacji projektu?

  • By złożyć sprawozdanie końcowe, wypełniasz formularz. Link do niego otrzymasz od koordynatora Programu. Sugerujemy, byś przygotował sprawozdanie na brudno przy pomocy załączonej wersji poglądowej. Wypełniony formularz trzeba przesłać do 31 stycznia 2021 r.

 • 15.  

  Co należy załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji projektu?

   • Zdjęcia dokumentujące realizację projektu (maks. 20 zdjęć w tym przynajmniej jedno grupowe) w formacie jpg. Pliki jpg lub jpeg, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2MB.
   • Skany informacji prasowych o realizowanym projekcie (jeśli linki do nich nie zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 7 w sprawozdaniu). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2MB, łącznie nie więcej niż 10MB.
   • Skany dokumentów faktur, rachunków, umów (z zasłoniętymi danymi osobowymi). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 4MB, łącznie nie więcej niż 15MB.
   • Skany lub wersje elektroniczne ulotek i/lub plakatów promujących projekt. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3MB, łącznie nie więcej niż 5MB.
   • Skany/ zdjęcia/ pliki z przykładowymi materiałami merytorycznymi, jakie powstały w wyniku projektu. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3MB, łącznie nie więcej niż 10MB.
 • 16.  

  Jak należy opisać faktury dokumentujące realizację projektu?

  • Na odwrocie faktury napisz:

   • nazwę projektu;
   • informację ,,Sfinansowane ze środków Fundacji mBanku w ramach Programu mPotęga’’;
   • numer pozycji budżetowej oraz nazwę pozycji, której dotyczy faktura;
   • krótki opis, czego dotyczy faktura.
 • 17.  

  Czy niewykorzystaną części dotacji muszę zwrócić?

  • Jeśli kwota ta nie przekracza 1% otrzymanej dotacji, nie musisz dokonywać zwrotu. W przeciwnym wypadku zwróć niewykorzystaną kwotę na konto Fundacji mBanku.

 • 18.  

  Na jakie konto należy zwrócić niewykorzystaną części dotacji?

  • Niewykorzystaną kwotę dotacji należy przesłać na konto Fundacji mBanku. Numer konta jest dostępny na stronie Fundacji.

 • 19.  

  Czy można ponownie składać wniosek do Programu mPotęga w kolejnej edycji?

  • Tak. Liczymy jednak na nowe pomysły lub rozwój już dofinansowanego projektu.


Składasz wniosek o grant? Przewodnik dla wnioskodawców jest dla Ciebie.

 • 1.  

  Kto może złożyć wniosek?

   • organizacje pozarządowe za wyjątkiem fundacji korporacyjnych (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku, ); 
   • szkoły publiczne;
   • uczelnie wyższe;
   • biblioteki publiczne;
   • grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli
    lub grupa młodzieży).
 • 3.  

  Czy jako grupa osób prywatnych możemy ubiegać się o grant w ramach programu "mPotęga"?

  • Tak. Grupa nieformalna może wystąpić o grant, jeśli znajdzie partnera społecznego do realizacji projektu.

   Partnerem może być organizacja pozarządowa zarejestrowaną minimum od 12 miesięcy .

 • 4.  

  Co oznacza grupa nieformalna?

  • Przykładami grupy nieformalnej jest np. grupa nauczycieli, koło naukowe, rada rodziców, grupa młodzieży. Ponieważ grupa nieformalna nie ma osobowości prawnej, musi nawiązać partnerstwo z organizacją pozarządową. To organizacja partnerska popisuje umowę grantową w imieniu grupy nieformalnej i na jej konto  fundacja przekaże darowiznę.

 • 5.  

  W jaki sposób grupa nieformalna może złożyć wniosek do Konkursu?

  • Już przy składaniu wniosku, grupa nieformalna powinna pozyskać partnera projektu (organizację pozarządową zarejestrowaną od co najmniej 12 miesięcy). Jeśli projekt otrzyma grant  to organizacja partnerska  będzie podpisywać umowę darowizny. Taka organizacja będzie też  wspólnie z grupą nieformalną  odpowiedzialna za realizację projektu.

   Grupa nieformalna powinna podpisać z partnerem umowę o współpracy. Taka umowa  powinna określać zakresy współpracy i odpowiedzialności obu stron.

 • 6.  

  Od kiedy możemy realizować projekt i jak długo może on trwać?

  • Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 1 września 2020 r.

   Wszystkie działania w projekcie (a w tym rozliczenia) powinny zakończyć się do 31 grudnia 2020 r.

   Projekty mogą trwać nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące.

 • 7.  

  W jakich terminach, w jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Na projekty czekamy do 11 maja (poniedziałek) 2020 r. do godziny 24:00. O tym, czy przyjmiemy zgłoszenie decyduje godzina, w której wniosek dotrze na serwer Programu.

   Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej, przez formularz online dostępny na stronie www.mPotega.pl.

 • 9.  

  Jakie warunki formalne powinien spełniać wniosek?

  • Aby Twój projekt był przyjęty do oceny przez Kapitułę Konkursu powinien być:

   • zgodny z Regulaminem Programu grantowego oraz z „Zasadami udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku”;
   • zgodny z celami Programu grantowego;
   • złożony na odpowiednim formularzu i zarejestrowany przez serwery w terminie do 11 maja 2020 r. do godziny 24:00;
   • złożony przez podmiot do tego uprawniony;
   • czytelny i kompletny;
   • mieć odpowiedni termin realizacji.

   Ponadto budżet projektu:

   • nie może przekraczać limitów 25% na koszty zarządzania oraz 25% na koszty zakupu wyposażenia i sprzętu elektronicznego;
   • nie może zawierać kosztów niedozwolonych.

   Zanim napiszesz projekt, zapoznaj się z Regulaminem programu grantowego.

 • 10.  

  Jak wygląda ocena merytoryczna wniosków?

  • Kryteria oceny projektów adresowanych do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych to:

   • atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych (30 punktów);
   • powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie (25 punktów);
   • liczba uczestników Projektu edukacyjnego (odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/beneficjentów/podopiecznych wnioskodawcy) (20 punktów);
   • konkretne, mierzalne rezultaty (10 punktów);
   • aktywne włącznie rodziców dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowe w realizację Projektu edukacyjnego (10 punktów);
   • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach Projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów (5 punków).

    

   Kryteria oceny projektów adresowanych do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych  to:

    

   • atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych (30 punktów);
   • powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie (25 punktów);
   • liczba uczestników Projektu edukacyjnego (odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/beneficjentów/podopiecznych wnioskodawcy) (20 punktów);
   • konkretne, mierzalne rezultaty (10 punktów);
   • aktywne włącznie Zespołu projektowego w realizację Projektu edukacyjnego (10 punktów);
   • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach Projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów (5 punków).

   Każdy wniosek jest oceniany minimum przez 2 ekspertów. Więcej na temat oceny wniosków można znaleźć w regulaminie Kapituły Konkursowej na stronie mpotega.pl.

 • 11.  

  Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach Konkursów?

  • Przykładowe projekty to:

   • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
   • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
   • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
   • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;
   • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, ect.

    

   To tylko przykłady działań. Istotne jest niestandardowe podejście do edukacji matematycznej. Mile widziane jest rozszerzenie zakresu tematów poza program szkolny i pokazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Tematem projektów powinna być matematyka, a nie nauki pokrewne, takie jak fizyka, chemia.

 • 12.  

  Czy jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek?

  • Jeden wnioskodawca może przesłać jeden projekt adresowany do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i jeden wniosek adresowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

 • 13.  

  Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach konkursu?

  • Wyniki ogłosimy do 22 czerwca 2020 r. Listę grantobiorców opublikujemy na stronie www.mPotega.pl. Dodatkowo  wszyscy wnioskodawcy otrzymają  informację o wynikach. Wyślemy ja emailem na adres koordynatora, podany we wniosku.

 • 14.  

  Otrzymałem grant. Co dalej?

  • Najpierw musisz przesłać na adres kontakt@mpotega.pl dokumenty potrzebne do przygotowania umowy darowizny lub listu grantodawczego.

    

   Następnie,

    

   przy projektach dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych:  do 31 sierpnia 2020 r. prześlemy umowę darowizny, którą musisz podpisać i odesłać na adres Fundacji mBanku;

    

   przy projektach dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, do 31 sierpnia 2020 r. otrzymasz List (uproszczoną formę umowy), którego nie musisz odsyłać z podpisem;

    

   w przypadku grup nieformalnych List/Umowę otrzyma organizacja partnerska, a darowizna trafi na jej konto.

    

   przy  grupach nieformalnych List/Umowę otrzyma organizacja partnerska, a darowizna trafi na jej konto.

    

    

    

   Kolejnym krokiem będzie wypłata darowizny. Przekażemy ją również do 31 sierpnia 2020 r. Darowiznę przekażemy tylko jeśli  w terminie dostarczysz dokumenty potrzebne do przygotowania Umowy lub Listu.

 • 15.  

  Co to jest List grantodawczy i kto go otrzymuje?

  • Dla projektów adresowanych do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych stosujemy uproszczoną formę umowy -  List. Grantobiorca nie musi  składać na nim  podpisu, ani  go odsyłać  do Fundacji.

   Wnioskodawca, który przyjął darowiznę, tym samym przyjmuje warunki zawarte w Liście. W przeciwnym razie powinieneś pisemnie odmówić przyjęcia Listu i w ciągu 30 dni zwrócić przyznaną darowiznę.

 • 16.  

  Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania umowy lub Listu grantodawczego?

  • Wszyscy Grantobiorcy przesyłają skan podpisanego przez osoby upoważnione oświadczenia dotyczącego numeru konta, na które zostanie przekazana darowizna. Może to też być skan dokumentu z banku.

    

   Organizacje pozarządowe przesyłają: aktualny wypis z KRS;

    

   Szkoły przesyłają :

   • skan decyzji gminy o powołaniu szkoły
   • oraz skan pełnomocnictwa dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub skan aktu przekazania obowiązków;
   • Biblioteki lub szkoły wyższe przesyłają:
   • skan aktu powołania
   • oraz pełnomocnictwo osoby podpisującej umowę do zawierania umów i reprezentacji;
   • Grupy nieformalne przesyłają:
   • skan umowy o współpracy między grupą nieformalną a partnerem
   • wypis z KRS partnera.
 • 17.  

  Jakie koszty są dozwolone?

  • Ze środków z darowizny możesz finansować jedynie te działania, które:

   • zostały opisane w projekcie;
   • będą realizowane od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

   Pamiętaj, że nie będziemy uwzględniać kosztów poniesionych przed lub po tym terminie.

    

   Koszty poniesione na realizację Projektu edukacyjnego muszą:

   • bezpośrednio wiązać się z realizowanym Projektem edukacyjnym i być niezbędne do jego realizacji;
   • być racjonalne skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
   • odzwierciedlać koszty faktycznie poniesione;
   • wynikać z opisu Projektu edukacyjnego zawartego we Wniosku.

    

   Darowiznę możesz wykorzystać m.in. na:

   • koszty projektowe - np.: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne, zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów, elementy wyposażenia (np. sztalugi) oraz sprzęt elektroniczny (np. drukarka, laptop, projektor, tablet, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny). Koszty wyposażenia i sprzętu elektronicznego nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty i muszą mieć uzasadnienie w projekcie;
   • koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym na wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty.
 • 18.  

  Jakie koszty nie są  dozwolone?

  • Darowizny nie można przeznaczyć wyłącznie na zakupy produktów i usług oraz na:

   • projekty, które już zrealizowano;
   • przedsięwzięcia o celach religijnych (w tym kultu religijnego), politycznych; propagujących agresję, dyskryminujących mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne;
   • bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;
   • inwestycje (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.);
   • wyjazdy zagraniczne i działania poza granicami Polski;
   • kary, grzywny i odsetki karne;
   • merytorycznie nieuzasadniony zakupu środków trwałych;
   • remonty
 • 19.  

  Czy w ramach Programu możemy przeznaczyć środki na wynagrodzenie dla realizujących projekt?

  • Tak, można zaplanować wynagrodzenie dla osób realizujących projekt. Pamiętaj jednak, że koszty zarządzania (koordynacja, księgowość) muszą zmieścić się w limicie 25% wnioskowanej kwoty.

   Wszystkie wynagrodzenia powinny zawierać, w ramach zarezerwowanej w budżecie projektu kwoty, wymagane składki.

   Jeżeli szkoła ma wydzielony rachunek dochodów własnych, musi pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie możne finansować żadnych wynagrodzeń.

 • 20.  

  Czy w ramach grantu można sfinansować zakup sprzętu elektronicznego lub elementów wyposażenia?

  • Tak, jeśli jest to uzasadnione treścią projektu. Suma tych kosztów nie może przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty.

 • 21.  

  Co to jest Konkurs o Nagrodę Publiczności?

  • 15 Projektów edukacyjnych najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności (dalej „Nagroda publiczności”). Zwycięski projekt otrzyma dodatkowy grant w wysokości 5 000 zł.

    

   Opisy projektów ubiegających się o Nagrodę Publiczności zamieścimy na stronie www.mPotega.pl i uruchomimy głosowanie internautów.

 • 22.  

  W jaki sposób można głosować na projekty walczące o Nagrodę Publiczności?

  • Internauci mogą głosować na projekty na stronie mPotega.pl przez 14 dni.
   Każdy internauta może oddać jeden głos na 24 godziny.

 • 23.  

  Kiedy dowiem się, kto uzyskał Nagrodę Publiczności?

  • Do 11 lipca 2020r. ogłosimy wyniki Konkursu o Nagrodę Publiczności na stronie internetowej www.mPotega.pl.

 • 24.  

  Dlaczego mój projekt nie otrzymał dofinansowania?

  • Jeśli projekt nie otrzymał dofinansowania, wniosek mógł:

   • nie spełniać wymogów formalnych zawartych w Regulaminie;

   Najczęściej popełniane błędy, to:

   • złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot
   • przekroczenie w budżecie projektu limitu 25% wnioskowanej kwoty na zakup elementów wyposażenia czy sprzętu elektronicznego (np. tablet, rzutnik, aparat, pendrive, tablice, meble, aparat)
   • przekroczenie limitu 25% wnioskowanej kwoty na koszty zarządzania (np. koszty biurowe, koszty księgowe, wynagrodzenie koordynatora).

   Projekt mógł też otrzymać od Kapituły Konkursu zbyt małą liczbę punktów. Działania projektowe mogły być ocenione jako mało innowacyjne lub nieatrakcyjne.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem programu „mPotęga” pod numerem 500 791 442 lub pod adresem e-mail: kontakt@mpotega.pl.