185 szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek i uczelni wyższych z całej Polski będą w 2018 roku realizować projekty matematyczne dofinansowane w programie grantowym mPotęga. Komisja konkursowa wybrała je spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad 1 milion zł. Od 15 do 29 czerwca internauci oddawali głosy na najciekawsze pomysły na inspirujące zajęcia z matematyki. Dwa spośród 30 projektów biorących udział w głosowaniu otrzyma Nagrodę Publiczności – dodatkowe 5 tys. złotych na dowolny cel związany z matematyką. Decyzją głosujących Nagrodę Publiczności otrzymują Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadach i Stowarzyszenie „Pomóż dziecku niewidomemu” z Owińsk. Więcej informacji o nagrodzonych projektach znajduje się TUTAJ.
Gratulujemy wszystkim tegorocznym grantobiorcom i życzymy powodzenia w realizacji projektu! 
Grantobiorcy V edycji mPotęgi:

 

Adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkół ponadpodstawowych

Adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

 Grantobiorco pamiętaj:

 

aby otrzymać darowiznę,  do 13 lipca ( piątek) prześlij na kontakt@mpotega.pl skany następujących dokumentów:

 

Szkoły:

 • decyzja gminy o powołaniu szkoły,
 • stosowne pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków,
 • w przypadku darowizn powyżej 5 tys. zł : potwierdzenie NIP i REGON
 • potwierdzenie numeru konta*. Może to być pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane (np. dyrektora szkoły), lub dokument z banku.

*Pamiętaj: fundacja przekazuje szkole darowiznę. Skonsultuj się z jednostką organizacyjną, by wskazać prawidłowy numer konta do jej przyjęcia. Jeśli szkoła ma wydzielony rachunek dochodów własnych, prosimy pamiętać, że zgodnie z prawem z takiego rachunku nie można finasować żadnych wynagrodzeń. Z kolei rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym do przyjęcia darowizny, ponieważ RR nie ma osobowości prawnej.

 

Organizacje pozarządowe:

 • Aktualny wypis KRS (pdf. ze strony Ministerstwa Finansów)
 • NIP i REGON ( tylko jeśli nie są wskazane w wypisie KRS)  
 • Potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane, lub dokument z banku)

 

Uczelnie i biblioteki:

 • akt powołania
 • stosowne pełnomocnictwo osoby podpisującej umowę do zawierania umów i reprezentacji
 • w przypadku darowizn powyżej 5 tys. zł: potwierdzenie NIP i REGON
 • Potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane, lub dokument z banku)

 

Grupy nieformalne reprezentowane przez organizację pozarządową:

 • umowa o współpracy między grupą nieformalną a partnerem
 • wypis z KRS dotyczący partnera
 • NIP i REGON partnera ( tylko jeśli nie są wskazane w wypisie KRS)  
 • Potwierdzenie numeru konta (pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane, lub dokument z banku)

 

Pytania i odpowiedzi

 • 1.  

  Kto może być wnioskodawcą?

  • O granty mogą ubiegać się:

   • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zarejestrowane nie później niż 12 miesięcy przed datą naboru wniosków aplikacyjnych do Konkursu;
   • uczelnie wyższe;
   • biblioteki publiczne;
   • szkoły podstawowe lub gimnazja publiczne lub prowadzone przez organizacje pozarządowe;
   • grupy nieformalne (np. koło naukowe, rada rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).
 • 2.  

  Kto NIE może być wnioskodawcą?

  • O granty nie mogą ubiegać się:

   • osoby indywidualne; przedsiębiorcy (firmy);
   • fundacje firm;
   • podmioty nastawione na zysk;
   • partie polityczne;
   • ośrodki pomocy społecznej;
   • organizacje propagujące agresję i dyskryminujące poprzez swoje działania mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne.
 • 3.  

  Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach konkursów?

  • Przykładowe działania na jakie mogą być przeznaczone granty to:

   • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, pokazów, konkursów matematycznych;
   • stworzenie gier edukacyjnych (terenowych, planszowych i innych);
   • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
   • opracowanie zabaw edukacyjnych i quizów matematycznych (w tym również do zastosowania przez rodziców w domu);
   • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców - jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w nauce matematyki.

   Sugerujemy nie planować w ramach projektów wizyty uczestników w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ponieważ tam zwykle organizowane jest podsumowanie każdej edycji Programu.

   Istotne jest niestandardowe ujęcie edukacji matematycznej w projektach, rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny i ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym.

   Tematem projektów powinna być matematyka, nie zaś nauki pokrewne takie jak fizyka, chemia czy programowanie.

 • 4.  

  Otrzymałem grant. Co dalej?

   • Należy przesłać na adres kontakt@mpotega.pl dokumenty wymagane do sporządzenia umowy darowizny lub listu grantodawczego.
   • Do 31 sierpnia 2018 r. na adres korespondencyjny podany we wniosku zostanie przesłana umowa darowizny lub list grantodawczy, którą należy wypełnić i podpisać, a następnie odesłać na adres Fundacji mBanku.
   • Również wypłata darowizny nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r., pod warunkiem terminowego przekazania przez grantobiorcę wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy bądź listu.
   • W przypadku grup nieformalnych list lub umowę otrzymuje organizacja partnerska, która użycza też konta bankowego w celu przekazania darowizny
 • 5.  

  Co to jest list grantodawczy i kto go otrzymuje?

  • W przypadku dużej liczby przyznanych grantów, dla projektów do 5000 zł., możliwe jest zastosowanie przez Fundację mBanku uproszczonej formy umowy w formie Listu grantodawczego, który nie musi być podpisywany przez grantobiorcę, ani odesłany do Fundacji.

   Przyjmuje się, że wnioskodawca, który dotację przyjął, tym samym zobowiązał się do przyjęcia warunków zawartych w liście. W przeciwnym razie wnioskodawca powinien przesłać pisemną odmowę przyjęcia listu i zwrócić przyznaną mu kwotę w terminie 30 dni od jej przekazania.

 • 6.  

  Jakie dokumenty należy przysłać w celu przygotowania umowy lub listu grantodawczego?

  • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu grantu, grantobiorca przesyła następujące dokumenty:

   • w przypadku organizacji pozarządowych: aktualny wypis z KRS;
   • w przypadku szkoły: skan decyzji gminy o powołaniu szkoły oraz skan stosownego pełnomocnictwa dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub skan aktu przekazania obowiązków;
   • w przypadku biblioteki lub szkoły wyższej: skan aktu powołania oraz stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej do zawierania umów;
   • w przypadku grup nieformalnych: skan umowy o współpracy między grupą nieformalną a partnerem oraz wypis z KRS dotyczący partnera.

   Należy również przesłać oświadczenie dotyczące numeru konta, na które zostanie przekazana darowizna, w formie skanu oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane (np. dyrektora szkoły), lub skanu dokumentu z banku.

 • 7.  

  Czy w ramach grantu są przewidziane środki na wynagrodzenie dla realizujących projekt w ramach przyznanego grantu?

  • Tak, w ramach grantu można zaplanować wynagrodzenie dla osób realizujących projekt. Należy jednak pamiętać, że koszty zarządzania (koordynacja, księgowość) muszą zmieścić się w limicie 25% wnioskowanej kwoty.

   Wszystkie wynagrodzenia muszą zawierać wymagane składki w ramach zabudżetowanej kwoty. Prosimy pamiętać, że umowy dotyczące wykonania czynności (prowadzenie zajęć, koordynacja projektu, księgowanie dokumentów projektowych) muszą być umowami zlecenia. Jedynie umowy dotyczące przygotowania konkretnego produktu (np. opracowanie scenariuszy zajęć, stworzenie gry czy aplikacji komputerowej) mogą być umowami o dzieło.

   Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku gdy placówka zatrudnia pracowników na umowy o pracę, nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia z taką osobą, na ten sam zakres czynności. W praktyce wygląda to tak, że np. szkoła, która zatrudnia nauczycieli matematyki na umowę o pracę, nie może zawrzeć w ramach projektu mPotęga umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z matematyki. Zakres czynności tych umów musi być różny.

   Jeżeli jako szkoła, mają Państwo wydzielony rachunek dochodów własnych, prosimy pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie można finansować żadnych wynagrodzeń.

 • 8.  

  Co to jest Konkurs o Nagrodę Publiczności?

  • Spośród projektów, które otrzymają granty wybieranych jest 15 (spełniających w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne).

   Opisy projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności zostają umieszczane na stronie www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów, w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5000 zł.

 • 9.  

  W jaki sposób można głosować na projekty walczące o Nagrodę Publiczności?

  • Internauci mogą głosować na projekty na stronie mpotega.pl przez 14 dni. Każdy internauta może oddać jeden głos raz na 24 godziny.

 • 10.  

  Kiedy dowiem się, kto uzyskał Nagrodę Publiczności?

  • Ostateczne wyniki Konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną przekazane zainteresowanym i ogłoszone na stronie www.mpotega.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

 • 11.  

  Dlaczego mój projekt nie otrzymał dofinansowania?

  • Jeśli projekt nie otrzymał dofinansowania, wniosek mógł nie spełniać wymogów formalnych zawartych w regulaminie konkursu.

   Do najczęściej popełnianych błędów formalnych należy złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot oraz przekroczenie w budżecie projektu limitu 25% wnioskowanej kwoty na zakup elementów wyposażenia czy sprzętu elektronicznego (np. tablet, rzutnik, aparat, pendrive’y, tablice, meble, aparat) oraz limitu 25% wnioskowanej kwoty na koszty zarządzania (np. koszty biurowe, księgowa, koordynator.

   Projekt mógł też otrzymać od Kapituły Konkursu zbyt małą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

Przewodnik dla Grantobiorcy Programu mPotęga

 • 1.  

  Jakie Grantobiorca ma obowiązki względem Grantodawcy?

  • Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań Grantobiorcy, określi umowa zawarta pomiędzy Fundacją mBank i Grantobiorcą (lub w przypadku grantów do 5 tysięcy złotych – List grantodawczy).

   Należą do nich:

   • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Projektu (ewidencja operacji finansowych powinna odbywać się na podstawie dowodów źródłowych zgodnych z zasadami wynikającymi z przepisów prawa – dowody wykonanych przelewów, faktury, rachunki);
   • złożenie po zakończeniu realizacji projektu, do 31 stycznia 2019 r. sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, według przekazanego wzoru (wzór sprawozdania będzie udostępniony na stronie internetowej mPotega.pl w listopadzie 2018 r.).

   WAŻNE: Brak dostarczenia sprawozdania grozi zwrotowi otrzymanego dofinansowania;

   • zbieranie wycinków z gazet, skanów informacji z mediów internetowych, linków do podcastów oraz innych materiałów, w których informowano o projekcie;
   • trzy razy w czasie trwania projektu (do 05 października 2018 r. i do 05 listopada 2018 r. i do 05 grudnia 2018 r.), przekazanie informacji o najważniejszych działaniach w Projekcie. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.mpotega.pl i przesłać go wraz z 3 najlepszymi zdjęciami dokumentującymi przebieg Projektu na adres kontakt@mpotega.pl
   • prowadzenie dokumentacji fotograficznej projektu oraz pozyskania zgody osób biorących udział w projekcie dofinansowanym z programu grantowego mPotęga na rozpowszechnianie ich wizerunku, a fotografa na wykorzystanie zdjęć jego autorstwa w Internecie, w tym na stronach mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mpotega.pl oraz na profilach mBanku na portalach internetowych takich jak facebook, youtube oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych (w tym filmach i prezentacjach) przedstawiających program „mPotęga” i/lub działalność społeczną Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć.
 • 2.  

  Jaki rodzaj konta bankowego należy podać do przelewu dotacji?

  • Powinno to być konto, do którego Grantobiorca będzie miał swobodny dostęp i z którego będzie mógł wypłacić ewentualne wynagrodzenia w ramach projektu. Szkoły nie mogą wskazać konta Rady Rodziców.

    

   W przypadku grupy nieformalnej powinno to być konto należące do Partnera Projektu.

   W przypadku szkół może być to na przykład rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej, który umożliwia placówce pozyskiwanie dodatkowych środków z dotacji i darowizn bez konieczności zmiany planu finansowego na dany rok.
   Te szkoły, które nie mają wydzielonego rachunku dochodów własnych, muszą przy
   otrzymywaniu każdej darowizny/dotacji aktualizować budżet jednostki, co odbywa się
   uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta. Ponadto, zarządzaniem dotacją czy darowizną
   zajmuje się wtedy gmina, a nie bezpośrednio szkoła. Więcej o rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej można dowiedzieć się z następujących artykułów: http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/673398,Wydzielony-rachunek-dochodow-w-szkole.html oraz http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/utworzenie-rachunku-dochodow-wlasnych-jednostki-budzetowej-lezy-w-gestii-organu-prowadzacego

   Procedura ta ułatwia realizację i rozliczanie dodatkowych działań prowadzonych przez
   publiczne placówki szkolne, jednak nie jest idealna. Zgodnie z przepisami, z rachunku
   dochodów własnych nie jest możliwe finansowanie kosztów osobowych.

 • 3.  

  Kto podpisuje umowę darowizny w przypadku, gdy projekt będzie realizowała grupa nieformalna?

  • Umowę darowizny podpisuje Partner, z którym grupa nieformalna podpisała umowę o współpracy, czyli zarejestrowana minimum od 12 miesięcy organizacja pozarządowa.

 • 4.  

  Jaki numer konta bankowego należy podać w przypadku, gdy o grant ubiega się grupa nieformalna?

  • W przypadku grup nieformalnych powinno to być konto należące do Partnera Projektu.

 • 5.  

  Gdzie znajdę kopię złożonego przeze mnie na Konkurs projektu?

  • Każdy wnioskodawca otrzymuje kopię swojego wniosku w mailu potwierdzającym jego złożenie na główny adres wnioskodawcy i na adres koordynatora. Jeśli jednak wiadomość z jakiś przyczyn nie dotrze, można wystosować na adres kontakt@mpotega.pl prośbę o przesłanie kopii wniosku.

 • 6.  

  Czy grantobiorca może ponosić koszty i realizować działania przygotowawcze, promocyjne przed 1 września?

  • Działania przygotowawcze, promocyjne mogą być realizowane przed datą rozpoczęcia projektu, jednak wszystkie faktury powinny być wystawione w czasie trwania projektu.

 • 7.  

  Czy mogę dokonywać zmian w harmonogramie projektu?

  • Jeżeli zmiany w harmonogramie nie wpływają na przebieg projektu, nie trzeba o tym informować organizatorów.

   Jeśli natomiast zmiany w harmonogramie są znaczne, należy skierować mailową prośbę o wyrażenie zgody przez Organizatora na adres kontakt@mpotega.pl.

 • 8.  

  Czy można dokonywać przesunięć w budżecie?

  • Tak, ale nie mogą one przekraczać 5% danej pozycji budżetowej. Jeśli przekraczają 5% pozycji budżetowej lub chcesz dodać nową pozycję kosztową, należy wystosować do organizatorów drogą mailową prośbę o możliwość dokonania przesunięcia wraz z uzasadnieniem.

   Niestety, nie ma możliwości podwyższania raz ustalonych kwot wynagrodzeń.

 • 9.  

  Czy możliwe jest wydłużenie czasu trwania projektu?

  • Możliwe jest przedłużenie trwania projektu do 31 grudnia 2018 r. W tym celu należy skierować na adres kontakt@mpotega.pl maila ze stosowną prośbą i uzasadnieniem.

 • 10.  

  Kiedy, w jaki sposób i w jakim celu przesyłam relacje z realizacji projektu?

  • Do 05 października 2018 r., 05 listopada 2018 r. oraz 05 grudnia 2018 r. należy przesłać relację z realizacji dotychczasowych działań. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://mpotega.pl i przesłać go wraz z 3 najlepszymi zdjęciami dokumentującymi przebieg Projektu na adres kontakt@mpotega.pl.

   Otrzymane informacje  służą promocji Programu – zostaną zamieszczone na stronie www Programu mPotęga.

 • 11.  

  Czy mogę liczyć na przesłanie gadżetów Fundacji mBank dla uczestników projektu lub wypożyczenie rollupu Fundacji na wydarzenie w ramach mojego projektu?

  • Niestety Fundacja nie ma możliwości przekazania gadżetów na rzecz uczestników projektów, ani też wypożyczania rollupu.

 • 12.  

  Czy podczas realizacji projektu finansowego w ramach programu „mPotęga” należy prowadzić dokumentację finansowo-księgową?

  • Przez cały okres trwania projektu należy prowadzić dokumentację finansowo – księgową. Należy posiadać dowody źródłowe (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe). Dokumenty powinny być na odwrocie opisane - nazwą projektu, informacją o źródle finansowania i pozycji budżetowej, której dotyczy wydatek.

 • 13.  

  Na jakiej podstawie koordynator i prowadzący zajęcia mogą otrzymać wynagrodzenie i co ze składkami?

  • Koordynator i prowadzący zajęcia zazwyczaj podpisują z grantobiorcą umowę zlecenia, od której odprowadzane są wszelkie niezbędne składki w ramach zabudżetowanej kwoty.

 • 14.  

  W jaki sposób i kiedy składa się sprawozdanie końcowe - merytoryczne i finansowe - z realizacji projektu?

  • W celu złożenia sprawozdania należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://sprawozdania.mpotega.pl/raport-koncowy/

   Sugerujemy przygotowanie sprawozdania na brudno przy pomocy załączonej na stronie sprawozdania wersji poglądowej.

   Formularz należy wypełnić do 31 stycznia 2019 r.

   W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@mpotega.pl

 • 15.  

  Co należy załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji projektu?

  • Składane w generatorze sprawozdanie powinno zawierać:

   • Zdjęcia dokumentujące realizację projektu (maks. 20 zdjęć w tym przynajmniej jedno grupowe) w formacie jpg. Pliki jpg lub jpeg, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2MB.
   • Skany informacji prasowych o realizowanym projekcie (jeśli linki do nich nie zostały wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 7). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2MB, łącznie nie więcej niż 10MB.
   • Skany dokumentów faktur, rachunków, umów (z zasłoniętymi danymi osobistymi) potwierdzających wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z zawartą umową. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 4MB, łącznie nie więcej niż 15MB.
   • Skany lub wersje elektroniczne ulotek i/lub plakatów promujących projekt. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3MB, łącznie nie więcej niż 5MB.
   • Skany/ zdjęcia/ pliki z przykładowymi materiałami merytorycznymi, jakie powstały w wyniku projektu. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3MB, łącznie nie więcej niż 10MB.
 • 16.  

  Jak należy opisać faktury dokumentujące realizację projektu?

  • Na odwrocie faktury należy napisać:

   • nazwę projektu;
   • informację ,,Sfinansowane ze środków Fundacji mBank w ramach Programu mPotęga’’;
   • numer pozycji budżetowej oraz nazwę pozycji, której dotyczy faktura;
   • krótki opis, czego dotyczy faktura.
 • 17.  

  Czy w przypadku niewykorzystania części dotacji należy dokonać zwrotu kwoty?

  • Jeśli kwota ta nie przekracza 1% otrzymanej dotacji, nie trzeba dokonywać zwrotu. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu na konto Fundacji mBank.

 • 18.  

  Na jakie konto należy dokonać zwrotu niewykorzystanej części dotacji?

  • Zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać na konto Fundacji mBank, którego numer jest dostępny na stronie Fundacji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem programu „mPotęga” pod numerem 500 791 442 lub pod adresem e-mail: kontakt@mpotega.pl.