Wybraliśmy najlepsze prace w konkursie
„Wielcy polscy matematycy”

Jury oceniało aż 146 różnorodnych zgłoszeń: filmów, komiksów, blogów czy prac plastycznych.

Granty w łącznej wysokości 85 tys. zł trafią do 18 szkół i organizacji pozarządowych. W przygotowaniu zwycięskich prac uczestniczyło łącznie 35 nauczycieli i 117 uczniów.

 

Grand Prix, nagrodę dla najlepszej pracy w konkursie zdobyło IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, za film dokumentalny na temat życia i osiągnięć Karola Borsuka i Samuela Eilenberga.

 

Uczniowie i nauczyciele najchętniej pracowali nad życiorysami i osiągnięciami matematyków z poznańskiej szkoły: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Drugi najpopularniejszy temat to matematycy ze szkoły lwowskiej, a wśród nich słynny Stefan Banach czy Hugo Steinhaus.

 

Więcej o zwycięskich pracach oraz bohaterach naszego konkursu znajduje się w serwisie Gazety Wyborczej Matematyka się liczy”.

O konkursie

Senat RP ustanowił rok 2019 „Rokiem matematyki”. Z tej okazji zapraszamy do specjalnego konkursu. Chcemy przypomnieć sylwetki wielkich polskich matematyków i promować ich wybitne osiągnięcia. Ich życiorysy i twórczość to często materiał na pasjonujący film! Chcemy, żeby młodzież poznała ich prace i zainspirowała się nimi.

 

Pula nagród to 130 tys. zł!

Do konkursu zapraszamy:
 

licea, technika, szkoły zawodowe

działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży

Zadanie konkursowe

 

Do 10 maja czekamy na prace wykonane przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, które kreatywnie przedstawią jeden z siedmiu tematów konkursowych

 

 

Lista tematów konkursowych

 

 

Zgłaszana praca może mieć dowolną formę audiowizualną, tekstową bądź graficzną. Może to być na przykład filmik, komiks, blog, grafika, gazetka szkolna, prezentacja, aplikacja mobilna.

 

 

Nie ma żadnych ograniczeń. Liczymy na kreatywność! Ważna jest:
 

Szczególnie cenione będą projekty, które powstały w wyniku współpracy nauczycieli matematyki i historii. 

Nagrody:
 
Łączna pula nagród do zdobycia to 130 tys. zł.

 • Za najbardziej kreatywne prace szkoły otrzymają granty na wsparcie edukacji matematycznej. 

   

  Nagrody przewidziane są dla każdej z 7 kategorii tematycznych:
  - 6 tys. zł za I miejsce,
  - 5 tys. zł za II miejsce,
  - 4 tys. zł za III miejsce.

   

  Ponadto przewidzieliśmy 5 wyróżnień po 3 tys. zł.

Grand Prix to grant o wysokości 10 tys. zł dla najlepszej pracy w konkursie.

Najważniejsze informacje
 

Ważne dokumenty:

Jesteś laureatem konkursu?

 

Skonstatujemy się z tobą mailowo.

 

Pamiętaj, że do przekazania grantu będziemy potrzebować:

 1. skanu oświadczenia o numerze konta. Może to być dokument podpisany przez dyrektora szkoły/prezesa zarządu organizacji pozarządowej lub dokument z banku;
 2. krótkiego opisu na co chcesz przeznaczyć nagrodę.

Inspiruj się:

 

 

Wyniki konkursu oraz ciekawe artykuły o bohaterach naszego konkursu znajdziesz w serwisie Gazety Wyborczej „Matematyka się liczy”

 
Pytania i odpowiedzi
 

 • 1.  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator")

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") oraz Fundacja Dobra Sieć z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, 00-590 w Warszawie .

   Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych*. Jest on związany z potrzebą wykonania umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie. Podmiot ten, zwany dalej "Realizatorem"  przeprowadza program społeczny ze środków finansowych Administratora. Udostępnili Państwo swoje dane osobowe Realizatorowi na potrzeby uczestnictwa w prowadzonym przez niego programie społecznym.

   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach:

   1) realizacji umowy o dofinansowanie, zawartej między Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego są Państwo uczestnikami. Administrator zawarł umowę z Realizatorem w ramach prowadzenia swojej statutowej działalności.

   2) wykorzystania Państwa wizerunku dla celów promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością społeczną Administratora oraz Partnera.

   Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem. Administrator przetwarza wymienione dane osobowe, by rozliczyć środki otrzymane przez Realizatora.

   Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres:

   dot. celu 1) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo uczestnikiem;

   dot. celu (2) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

    

   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych** dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

   Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

   1) dostępu do swoich danych osobowych,

   2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   4) przeniesienia danych.

   Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od Realizatora, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie. Umowa ta ma na celu realizację programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

    

   * Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

   ** Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f).