Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku.

Akcje mBanku są składową indeksów:

WIG
WIG-Poland
WIG30
WIG30TR
mWIG40
mWIG40TR
WIG-Banki
WIG-ESG
CEEplus
MSCI Poland small cap

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy mBanku wynosił 169 468 160 zł i dzielił się na 42 367 040 akcji, w tym 42 356 040 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11 000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.

W 2020 roku ogólna liczba akcji wzrosła o 16 673.

Ponadto, w czerwcu 2020 roku dokonano konwersji 1000 akcji imiennych mBanku na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami banku będącymi w obrocie giełdowym.

Dane na temat akcji mBanku 2019 2020
Łączna liczba akcji 42 350 367 42 367 040
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4,00 4,00
Zarejestrowany kapitał akcyjny (zł) 169 401 468 169 468 160
Cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku (zł) 389,40 179,20
Wskaźnik P/E 16,3 73,1
Wskaźnik P/BV 1,0 0,5
Maksymalna cena akcji (zł) 469,40 400,00
Minimalna cena akcji (zł) 303,20 115,50
Kapitalizacja spółki na koniec roku (mld zł) 16,5 7,6
Średni wolumen obrotu (mln zł) 8,5 10,3
Dywidenda na akcję (wypłacona w danym roku; zł) 0 0

Do 14 października 2020 roku akcje mBanku były składową indeksów WIG20 i WIG20TR. W wyniku nadzwyczajnej korekty portfeli indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 i mWIG40TR, na listach uczestników indeksów WIG20 i WIG20TR w miejsce mBanku została wpisana spółka Allegro. Jednocześnie, mBank zastąpił spółkę VRG S.A. w indeksach mWIG40 i mWIG40TR. Powyższe zmiany były skutkiem debiutu na GPW akcji spółki Allegro.

Ponadto, po sesji giełdowej w dniu 30 listopada 2020 roku, w ramach okresowej rewizji indeksów MSCI, akcje mBanku zostały wykreślone z indeksu MSCI Poland, natomiast zostały włączone w skład indeksu MSCI small cap.

Struktura akcjonariatu oraz notowania akcji mBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcjonariusze mBanku

Więcej informacji na temat akcjonariatu mBanku znajduje się w Oświadczeniu mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku na stronie „Znaczne pakiety akcji”.

Notowania akcji w 2020 roku

Cena akcji mBanku na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej w 2020 roku (tj. 30 grudnia) wyniosła
179,20 zł, co oznacza, że w porównaniu z kursem w ostatnim dniu roboczym 2019 roku (tj. 30 grudnia) obniżyła się o -54,0%. W tym okresie indeks WIG obniżył się o -1,4%, WIG20 spadł o -7,7%, a indeks WIG-Banki – o -29,6%. Silniejszy spadek kursu akcji mBanku niż indeksu WIG-Banki wynikał m.in. z rosnącej liczby spraw dotyczących kredytów mieszkaniowych indeksowanych do franka szwajcarskiego i niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć sądowych, a także z wyłączenia akcji mBanku z indeksów WIG20 i MSCI Poland w IV kwartale 2020 roku.

Zmiana notowań akcji mBanku
na tle indeksów
2016 2017 2018 2019 2020
mBank +6,8% +38,7% -8,8% -8,2% -54,0%
Indeks WIG-Banki +2,9% +35,4% -12,1% -9,2% -29,6%
WIG +11,4% +23,2% -9,5% +0,2% -1,4%
EURO STOXX Banks Index -8,1% +10,9% -33,3% +11,1% -23,7%

 

Spośród trzynastu analityków banków i brokerów, którzy aktywnie monitorowali wyniki finansowe mBanku i wydawali rekomendacje dla akcji mBanku, na koniec 2020 roku czterech analityków zalecało kupno akcji mBanku, trzech analityków sprzedaż akcji, a pozostałych sześciu wystawiło rekomendację „trzymaj”.

Aktualny konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku znajduje się na stronie mBanku.

Relacje Inwestorskie mBanku

Współpracując z Zarządem banku i innymi jednostkami organizacyjnymi, Zespół Relacji Inwestorskich dba o przekazywanie rzetelnych i kompletnych informacji o Grupie mBanku analitykom i inwestorom z poszanowaniem obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania na rynku regulowanym. W mBanku stosujemy zasady ładu korporacyjnego, opisane szczegółowo w oświadczeniu mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku. Od października 2020 roku Zespół Relacji Inwestorskich, został włączony do nowo utworzonego Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich i obecnie podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zarządzającemu ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich.

Przejrzysta komunikacja z interesariuszami oraz równy dostęp do informacji przyczyniają się do budowy zaufania ze strony rynku. Prowadzimy aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, obejmującą działania adresowane i dostosowane do potrzeb informacyjnych określonych grup, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Pandemia COVID-19 zmieniła trendy w zakresie relacji inwestorskich, przyspieszając cyfryzację kontaktów. Bezpośrednie spotkania z inwestorami i analitykami zostały zastąpione spotkaniami w formie wideo- lub telekonferencji. Uczestniczyliśmy także w konferencjach online, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzrosło znaczenie informacji przekazywanych poprzez pocztę elektroniczną oraz regularnie aktualizowanych materiałów udostępnianych na stronie internetowej spółki.

(www.mbank.pl/relacje-inwestorskie) zapewnia pogrupowane tematycznie informacje, m.in. raporty okresowe, wyniki finansowe i wybrane dane biznesowe, prezentacje i zapisy transmisji z konferencji wynikowych, dane o akcjonariacie i notowaniach akcji mBanku na GPW, konsensus prognozowanych wyników Grupy, kompendium wiedzy dla nowych inwestorów, raporty bieżące, informacje o walnych zgromadzeniach, ratingach i instrumentach dłużnych. Serwis umożliwia dostęp do historycznych wyników Grupy i banku (raportów okresowych, prezentacji i transmisji z konferencji), jak również do archiwum walnych zgromadzeń. W 2020 roku serwis został wzbogacony o dokument „Standardy mBanku w zakresie zrównoważonego rozwoju”, zawierający podstawowe informacje związane z podejściem mBanku do ESG oraz podsumowanie najważniejszych polityk stosowanych w banku w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. Analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczny Newsletter oraz wiadomości ad hoc wysyłane drogą elektroniczną.

W 2020 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w czterech konferencjach wynikowych, które ze względów bezpieczeństwa zostały przeprowadzone zdalnie. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych zostały udostępnione na stronach banku. Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji, organizowanych przez polskie i zagraniczne domy maklerskie. W 2020 roku mBank uczestniczył w 7 konferencjach, w większości wirtualnych. Ponadto, we współpracy z Domem Maklerskim mBanku zorganizowaliśmy wirtualne roadshow, podczas którego mieliśmy okazję rozmawiać z zagranicznymi inwestorami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Węgier i Łotwy. W ciągu roku, oprócz spotkań podczas konferencji i roadshow, w banku odbywały się indywidualne spotkania inwestorów i analityków z przedstawicielami Zarządu i/lub zespołem Relacji Inwestorskich. Podczas niektórych spotkań inwestorzy poruszali tematy związane z ESG. Wspomniany obszar jest również tematem licznych ankiet i kwestionariuszy. Uzupełnialiśmy je we współpracy z innymi jednostkami banku, przede wszystkim ekspertami ds. CSR.

W 2020 roku odbyły się również wirtualne spotkania analityków z agencji ratingowych z przedstawicielami Zarządu mBanku. Prowadzona była również regularna wymiana informacji z agencjami ratingowymi w ramach telekonferencji z ich analitykami i korespondencji e-mailowej.

Ratingi wiarygodności kredytowej mBanku i mBanku Hipotecznego

S&P Global Ratings Oceny mBanku
Długoterminowy rating kredytowy emitenta (dla walut obcych) BBB (perspektywa negatywna)
Krótkoterminowy rating kredytowy emitenta (dla walut obcych) A-2
Ocena samodzielna (SACP) bbb
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB
Długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (long-term RCR) BBB+
Krótkoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (short-term RCR) A-2

Fitch Ratings Oceny mBanku
Długoterminowy rating emitenta (long-term IDR; dla walut obcych) BBB- (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy rating emitenta (short-term IDR; dla walut obcych) F3
Viability rating bbb-
Rating wsparcia 3
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB-

Moody’s Investors Service Oceny mBanku* Oceny mBanku Hipotecznego
Długoterminowy rating depozytów (dla walut obcych) A3 (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy rating depozytów (dla walut obcych) Prime-2
Długoterminowy rating emitenta Baa2 (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy rating emitenta Prime-2
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (long-term counterparty risk rating – CRR) A2 A3
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (short-term CRR) Prime-1 Prime-2
Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA) baa3
Skorygowana ocena indywidualna (adjusted BCA) baa2
Ratingi hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny Aa2

* rating oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach

Capital Intelligence Ratings Oceny mBanku*
Rating długoterminowy podmiotu (dla walut obcych) BBB+ (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (dla walut obcych) A2
Rating indywidualny (Bank Standalone Rating – BSR) bbb+
Podstawowa siła finansowa (Core Financial Strength – CFS) bbb

* rating oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach.

Rating mBanku przyznany przez agencję EuroRating

W dniu 20 listopada 2020 roku agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła okresową weryfikację ratingu kredytowego mBanku. Rating banku został utrzymany na niezmienionym poziomie „BBB” z perspektywą negatywną.

Zestawienie ratingów Polski, mBanku i Commerzbanku

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych (dla waluty obcej) przyznanych przez Fitch, S&P i Moody’s dla mBanku, Commerzbanku i Polski według stanu na 31 grudnia 2020 roku.

Agencja ratingowa Polska mBank S.A. Commerzbank AG
Fitch Ratings A- (stab.) BBB- (stab.) BBB (neg.)1
S&P Global Ratings A- (stab.) BBB (neg.) BBB+ (neg.)
Moody’s Investors Service A2 (stab.) A3 (stab.)2 A1 (stab.)2

1 Fitch Ratings planuje wycofać ratingi Commerzbank AG około 5 marca 2021 roku ze względów komercyjnych.

2 Długookresowy rating depozytów

W nawiasach podana perspektywa ratingu: stab.- stabilna, neg.- negatywna.

Wyniki wyszukiwania: