Jedno z głównych zadań banku polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. W ramach polityki zarządzania kapitałem bank tworzy ramy i wytyczne dla jak najbardziej efektywnego planowania i wykorzystania bazy kapitałowej.

Kapitałowe cele strategiczne mBanku i Grupy zorientowane są na utrzymanie zarówno łącznego współczynnika kapitałowego jak i współczynnika kapitału podstawowego Tier I na poziomie odpowiednio wyższym niż poziom wymagany przez instytucję nadzorującą. Pozwala to na rozwój biznesu przy jednoczesnym spełnieniu norm nadzorczych w dłuższej perspektywie.

Adekwatność kapitałowa mBanku

Adekwatność kapitałowa Grupy mBanku

Na poziom współczynników kapitałowych Grupy w 2020 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

 • zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I pozostałej części zysku netto Grupy mBanku za 2019 rok zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, niezaliczonej do kapitału podstawowego Tier I w 2019 roku;
 • zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I części zysku netto Grupy mBanku za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z decyzją KNF;
 • uwzględnienie w kalkulacji funduszy własnych utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy za drugie półrocze 2020 roku;
 • uwzględnienie w kalkulacji kapitału Tier II nadwyżki rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB.

Grupa mBanku zobowiązana jest utrzymywać fundusze własne na poziomie przekraczającym wymagania regulacyjne i nadzorcze. Wartości wymaganych współczynników kapitałowych uwzględniają łącznie:

 • podstawowe wymaganie w zakresie współczynników kapitałowych wynikające z przepisów Rozporządzenia CRR: 8% na poziomie funduszy własnych oraz 6% na poziomie kapitału Tier I;
 • dodatkowy wymóg kapitałowy w filarze II ze względu na posiadany portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych – 2,82% na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz 2,11% na poziomie współczynnika kapitału Tier I w ujęciu skonsolidowanym (oraz odpowiednio: 3,24% i 2,43% w ujęciu jednostkowym), zgodnie z decyzją KNF z dnia 25 listopada 2020 roku oraz z późniejszą korespondencją z dnia 17 grudnia 2020 roku;
 • wymóg połączonego bufora – 3,04% (w ujęciu skonsolidowanym), na który składają się:
  • bufor zabezpieczający (2,5%);
  • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (0,5%) – zgodnie z decyzją KNF w 2016 roku bank został zidentyfikowany jako inna instytucja o znaczeniu systemowym (O-SII) na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego;
  • bufor ryzyka systemowego (0,00%) – z dniem 1 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego. Rozporządzenie określa bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z zastosowaniem do wszystkich ekspozycji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z wyjątkową sytuacją społeczno-gospodarczą, jaka powstała po pojawieniu się ogólnoświatowej pandemii COVID-19, wymóg ten został zniesiony przez uchylające Rozporządzenie Ministra Finansów, które obowiązuje od 19 marca 2020 roku;
  • bufor antycykliczny (0,04%).

W ujęciu jednostkowym wymóg połączonego bufora wynosi 3,04%.

Współczynniki kapitałowe w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym znajdowały się powyżej wartości wymaganych. Zasoby kapitałowe Grupy mBanku pozwalają na pokrycie z istotną nadwyżką dodatkowego wymogu kapitałowego oraz wymogu połączonego bufora.

Skonsolidowany wskaźnik dźwigni finansowej, liczony według przepisów Rozporządzenia CRR oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 roku zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, z uwzględnieniem przejściowej definicji kapitału Tier I, wyniósł 7,85%. Wskaźnik dźwigni finansowej w ujęciu jednostkowym wyniósł natomiast 8,18%.

Szczegółowe informacje dotyczące adekwatności kapitałowej w Grupie mBanku w 2020 roku zawarte są w Ujawnieniach dotyczących adekwatności kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania: