[102-46]  [102-50]  [102-52] 

Raport został przygotowany zgodnie z metodyką GRI Standards na poziomie Core przy wsparciu niezależnej firmy doradczej Go Responsible.

Raport obejmuje mBank S.A. z oddziałami w Czechach i na Słowacji oraz wybrane spółki Grupy mBanku. Są to mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny i mFinanse. Wymienione spółki wybraliśmy na podstawie kryterium wielkości zatrudnienia. Na koniec 2020 roku, liczba FTE w tych spółkach stanowiła 99,7% etatów w Grupie (poziom skonsolidowany).

Raport nie był poddany zewnętrznej weryfikacji. mBank raportuje w cyklu rocznym. Analiza istotnych tematów do raportowania została przeprowadzona na potrzeby raportu za rok 2019 i uznaliśmy ją za obowiązującą przy tworzeniu tego raportu. Wyboru istotnych tematów dokonaliśmy na podstawie badania oczekiwań interesariuszy, a także strategii organizacji, raportowania pozafinansowego konkurencji oraz opinii zespołu roboczego pracującego przy opracowaniu raportu.

[102-49] 

W stosunku do poprzedniego raportu nie nastąpiły istotne zmiany. Prezentujemy dane w oparciu o metodykę GRI Standards na poziomie Core, a także wytyczne raportowania zintegrowanego oraz zgodnie z 10 zasadami Global Compact. Ten raport jest jednocześnie naszym raportem Communication on Progress.

Dane finansowe zawierają informację o Grupie na poziomie skonsolidowanym, czyli dotyczą wszystkich spółek konsolidowanych w Grupie mBanku.

[102-53] 

Katarzyna Adamczyk

Ekspert ds. ESG

[102-44] 

Klienci indywidualni oraz instytucjonalni spółek należących do Grupy mBanku regularnie przekazują informacje zwrotne dotyczące poziomu zadowolenia z poszczególnych procesów i produktów oraz ich elementów, takich jak przejrzystość prezentowanych kosztów i ryzyk czy relacja ceny do korzyści. Kwestie te poruszane są m.in. za pośrednictwem ustrukturyzowanych ankiet, zawierających również pytania otwarte, opcji „Oceń” w serwisie transakcyjnym, a także warsztatów.

Z zakończonych badań i warsztatów powstają raporty, prezentowane kadrze menedżerskiej, pracownikom sprzedaży, specjalistom produktowym. Na podstawie zebranych wniosków usprawniane są funkcjonujące procesy i produkty. Co więcej, odpowiedzi klientów jeszcze w trakcie realizacji badania są przesyłane do systemu zarządzania relacjami. Odpowiedzi na pytania otwarte ankiet są analizowane przez dyrektorów oddziałów, po czym doradcy kontaktują się z klientami, aby wysłuchać ich uwag, odpowiedzieć na pytania i potrzeby.

Wyniki wyszukiwania: