Integralną częścią naszej strategii biznesowej są cele ESG. Naszym kierunkowskazem są Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ do osiągnięcia do 2030 roku. Tworzymy środowisko pracy zorientowane na ESG i edukujemy w tym kierunku pracowników. Będziemy promować innowacje, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, współpracę i różnorodność, czyli postawy zgodne z celami ESG. W 2020 roku grupa 35-40 pracowników – popularyzatorów ESG w banku – spotykała się regularnie i wymieniała doświadczenia, a także uczyła się od ekspertów. Spotkaliśmy się niemal 20 razy. W większości spotkań brał udział osobiście CRO banku. Aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach regulacji i wytycznych w zakresie ESG. Popularyzujemy tematy związane z ESG w całej organizacji. Dodaliśmy specjalną sekcję „ESG” do codziennego przeglądu wiadomości, który przesyłamy do ponad 120 pracowników, w tym członków zarządu.

W naszych działaniach w obszarze CSR koncentrujemy się na 3 aspektach:

Chcemy wspierać kształcenie umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży. Uważamy, że taka wiedza wpływa na wysoki poziom kompetencji w życiu dorosłym i ułatwia dobry start w karierze zawodowej. Myślenie matematyczne pomaga również w podejmowaniu decyzji w kwestiach związanych z finansami osobistymi. Wierzymy, że każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i pochodzenia, powinien mieć równy dostęp do dobrej jakości edukacji. Przez działania mFundacji nadal będziemy dążyć do wyrównywania szans uczniów, niezależnie od tego, na jakim są etapie nauczania i gdzie mieszkają. Będziemy organizować konkursy i programy grantowe o zasięgu ogólnopolskim.

Zamierzamy edukować użytkowników, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej i mobilnej oraz uwrażliwiać klientów na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. W tym celu będziemy kontynuować kampanie społeczne, informujące jak uniknąć niepożądanych konsekwencji aktywności w sieci i chronić swoje finanse.

Cel strategiczny Pozycja docelowa Realizacja przez Grupę mBanku
Wspieramy rozwój edukacji matematycznej i wyrównujemy szanse edukacyjne młodych Organizacja i wsparcie krajowych konkursów i programów grantowych W 2020 roku, w siódmej edycji programu mPotęga przyznaliśmy granty na 152 projekty edukacyjne z całej Polski. Łączna kwota, jaką przeznaczyliśmy na ich realizację w tym roku, to 938 994,75 zł. Ponadto przyznaliśmy po 5 tys. zł dwóm projektom, które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie internetowym. Większość grantów trafia do szkół z mniejszych miejscowości, rozsianych w całym kraju. Przyczyniamy się więc do wyrównania szans uczniów z małych miejscowości. Szacujemy, że projekty dofinansowane grantami w 2020 roku dotarły do 13 tys. odbiorców bezpośrednich.
Równe szanse w dostępie do wysokiej jakości edukacji W 2020 roku we współpracy z Fundacją „Szkoła z Klasą” przygotowaliśmy publikację dla nauczycieli Wielcy polscy matematycy znani i nieznani. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko. Od listopada 2020 roku publikację można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.mjakmatematyka.pl. Do końca roku odnotowaliśmy ponad 2 tys. pobrań scenariuszy.

Dziecinnie prosta matematyka – rozdaliśmy niemal cały nakład, to jest prawie 50 tys. egzemplarzy, nowej książki Fundacji, wydanej w 2019 roku, lecz dystrybuowanej również w roku 2020. Publikację elektroniczną pobrano ponad 20 tys. razy.

Festiwal Matematyki online – sercem projektu był serwis „Matematyka się liczy”: od połowy grudnia, codziennie przez dwa tygodnie, publikowaliśmy tam nowe treści edukacyjne, organizowaliśmy spotkania, debaty i wywiady online, nagrywaliśmy vlogi i podcasty. Wszystkie treści dotyczyły nowatorskich, inspirujących i efektywnych sposobów edukacji oraz nauczania matematyki.

Uczymy, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. Uwrażliwiamy klientów na zagrożenia związane z cyberprzestępczością Ochrona danych klientów i ich finansów Klienci i pracownicy korzystają ze wsparcia zespołu Security Operations Center, który stara się skutecznie chronić przed nowymi typami ataków cybernetycznych. Zespół SOC działa 24 godziny na dobę każdego dnia w roku.

Już od 2018 roku klienci mBanku mogą korzystać z bezpłatnej usługi CyberRescue, czyli wsparcia specjalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. CyberRescue pomaga w przypadku kradzieży tożsamości cyfrowej czy ataku z użyciem złośliwego oprogramowania. Eksperci dostępni są mailowo, telefonicznie, a nawet na Messengerze. W czasie pandemii, gdy Polacy dużo więcej czasu spędzają online, wprowadziliśmy najbardziej kompleksowy na rynku pakiet antywirusowy „CyberOchrona+”.

Kampanie społeczno-edukacyjne W 2020 roku (w I i IV kwartale) prowadziliśmy ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Ludzie są niesamowici” dotyczącą cyberbezpieczeństwa.

Chcemy zachęcać do zachowań, które pozwolą zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany klimatyczne i środowiskowe. Będziemy prowadzić aktywną politykę kredytową wobec klientów, którzy poszukują finansowania dla proekologicznych inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych, w tym oferować specjalne programy dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz emisji zielonych obligacji. Wdrożymy strategie inwestycyjne w instrumenty oparte na analizie ESG oraz wprowadzimy rozwiązania produktowe budujące świadomość proekologiczną konsumentów. Będziemy stosować politykę kredytową dotyczącą branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE oraz zabiegać o dalszą obecność w indeksie WIG-ESG.

Zmierzymy i będziemy sukcesywnie zmniejszać nasz całkowity ślad węglowy. Ograniczymy zużycie energii elektrycznej i cieplnej, dzięki m.in. stopniowemu zastępowaniu obecnych urządzeń nowocześniejszymi, wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w naszych obiektach, korzystaniu z powierzchni biurowych w energooszczędnych budynkach o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Będziemy oszczędzać wodę i uwrażliwiać pracowników na konieczność racjonalnego z niej korzystania. Zmniejszymy zużycie papieru i materiałów biurowych, odpowiednio modyfikując procesy biznesowe w celu dalszej digitalizacji dokumentów. Planujemy sukcesywną wymianę naszej floty samochodowej na pojazdy o niskiej emisyjności oraz dbanie o ich regularne serwisowanie i stan techniczny. Ustanowimy system wyboru i współpracy z dostawcami, który uwzględnia aspekty ESG.

Cel strategiczny Pozycja docelowa Realizacja przez Grupę mBanku
Ograniczamy nasz wpływ pośredni Polityka kredytowa dotycząca branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE W 2020 roku stosowaliśmy politykę, która ograniczyła możliwość finansowania przedsięwzięć wysokoemisyjnych oraz wskazała obszary preferowane do finansowania – należą do nich instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Ekologiczne produkty w każdym segmencie klientów Finansowanie OZE: w 2020 roku zwiększyliśmy limit finansowania OZE w ramach Polityki kredytowej mBanku S.A., dotyczącej finansowania instalacji odnawialnych źródeł energii do 4 mld zł.

W 2020 roku wdrożyliśmy dwie karty płatnicze pozbawione plastikowej formy: eKartę wirtualną przeznaczoną do zakupów w internecie i klasyczną kartę debetową bez plastiku – MC Mobilną.

W 2020 roku Wealth Management aktywnie promował wprowadzone pod koniec 2019 roku strategie tematyczne – Megatrendy i Zrównoważoną ESG. Wysiłki te zakończyły się sukcesem, ponieważ ich aktywa wyniosły na koniec roku odpowiednio około 200 i 110 mln zł. Na koniec 2020 roku aktywa Strategii ESG stanowiły 45% aktywów w strategiach inwestycyjnych o porównywalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

mBank w indeksie WIG-ESG (GPW) mBank notowany był w indeksie w 2020 roku.
Ograniczamy nasz wpływ bezpośredni Pomiar i zmniejszanie śladu węglowego W styczniu 2021 roku zorganizowaliśmy warsztaty z ekspertami zewnętrznymi na temat liczenia śladu węglowego organizacji. Zidentyfikowaliśmy najważniejsze źródła emisji dla Grupy. Pracujemy nad poprawą obliczeń w banku, aby spójnie uwzględnić emisję gazów cieplarnianych naszego korporacyjnego portfela kredytowego.
Ograniczanie śladu środowiskowego floty samochodowej Na przestrzeni 2020 roku ograniczyliśmy flotę samochodową banku o 26 sztuk pojazdów.
Segregacja śmieci & recykling W mBanku staramy się nie utylizować zbędnego sprzętu i wyposażenia, a raczej nadawać „drugie życie”. W 2020 roku w sprzedaży pracowniczej odsprzedaliśmy 3 200 sztuk środków trwałych. W aukcjach zorganizowanych przy współpracy z DESA Unicum udało się zbyć dodatkowo ponad 6 000 sztuk zbędnego wyposażenia meblowego.
Redukcja zużycia energii Zakontraktowaliśmy na 2021 rok dla największych obiektów centrali banku w Warszawie (Wieża mBank) i Łodzi (Przystanek mBank) zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z certyfikatem EKO Premium Tauron.

Nasze nowe siedziby projektowane są w najwyższych standardach certyfikacji wielokryterialnej np. BREEAM Excellent – Przystanek mBank Łódź, oraz Wieża mBank w Warszawie.

Oszczędzanie wody, papieru i materiałów biurowych W 2020 roku zrezygnowaliśmy z papierowych ulotek, co pozwoli nam zaoszczędzić 5 ton papieru rocznie

Stosowanie systemu zarządzania wydrukami i praca większości pracowników zdalnie w 2020 roku pozwoliły oszczędzić 4 mln kartek A4

Wybór dostawców według standardów ESG Stosowane w banku Zasady udziału w procesie zakupowym uwzględniają standardy ESG. Zapoznaje się z nimi każdy dostawca i kontrahent na etapie akceptacji ogólnych warunków zapytania ofertowego.

Jesteśmy sygnatariuszem Dziesięciu Zasad Global Compact ONZ. W zgodzie z nimi, chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, zmieniać świat na lepsze i budować dobrobyt naszych interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów i społeczeństwa.

Realizacji tego celu służą m.in. inwestycje w zdrowie. Dlatego będziemy kontynuować współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która od 29 lat wyposaża szpitale i kliniki w nowoczesny sprzęt medyczny. Chcemy też prowadzić bankowość włączającą (inkluzywną) i być dostępni dla klientów z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy obsługę osób z dysfunkcjami słuchu w języku migowym. Dostosujemy serwisy transakcyjne mBanku do potrzeb osób niedowidzących, a nasze placówki i centrale będą przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. O naszych produktach i usługach mówimy jasnym i prostym językiem, zgodnie z mKanonem. W relacjach z klientami będziemy kierować się wartościami etycznymi. Chcemy również promować równość i różnorodność w naszej organizacji, wspierając rozwój kobiet i likwidując dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach. Będziemy prowadzić działania, które wspierają kobiety przedsiębiorcze.

Cel strategiczny Pozycja docelowa Realizacja przez Grupę mBanku
Wspieramy organizacje, które działają na rzecz dobrobytu społecznego Kontynuacja współpracy
z WOŚP
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mBank po raz trzeci był bankowym partnerem Fundacji. mBank i jego klienci dodali do konta Fundacji ponad 15 mln zł i przyczynili się do rekordowego wyniku zbiórki. Z przekazanych pieniędzy aż 3 mln zł pochodzi od mBanku. Klienci detaliczni przez cały rok mogą wspierać WOŚP, przekazując ustaloną kwotę na specjalny cel oszczędnościowy. Ustawiają go w aplikacji lub w serwisie transakcyjnym. Łącznie, dzięki regularnym wpłatom, w 2020 roku klienci przekazali w ten sposób na WOŚP ponad 1,2 mln zł, za co Fundacja kupuje pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. W kwietniu 2020 roku mBank przekazał darowiznę w wysokości 500 tys. zł na Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspierał on szpitale i placówki medyczne ratujące życie i zdrowie osób zakażonych koronawirusem. Do wpłat zachęcaliśmy też naszych klientów, którzy dzięki udostępnionym rozwiązaniom do szybkich wpłat przekazali 1 mln zł na Fundusz Interwencyjny WOŚP. mBank był również mecenasem Akademii Sztuk Przepięknych przy 26. Pol’and’Rock Festival, który odbył się online.
Jesteśmy dostępni dla klientów z niepełnosprawnościami W mBanku utrzymujemy i wspieramy wprowadzony w 2018 roku model obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Umożliwiamy im wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o niepełnosprawności także podczas połączenia z telefonicznym centrum wsparcia, a w szczególnych przypadkach również na czacie lub wideoczacie. Klienci, którzy wyrazili taką zgodę, podczas kontaktów z centrum wsparcia są automatycznie łączeni z odpowiednio wyspecjalizowanym konsultantem. Klienci z niepełnosprawnością nadal mają możliwość wyboru wideoobsługi w polskim języku migowym, dzięki temu łączą się z pracownikami banku, którzy komunikują się w PJM (bez pośrednictwa tłumacza zewnętrznego).

Kontynuujemy współpracę z Polskim Związkiem Głuchych, który zapewnia nam usługę tłumaczenia na język migowy w rozmowach klientów z pracownikami placówek.

Kontynuujemy praktykę cyklicznych szkoleń. Podobnie jak w poprzednich latach we współpracy z Fundacją Integracja organizujemy szkolenie „Wrażliwość na niepełnosprawność”. W tym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną, szkolenia w wersji online zaproponowaliśmy grupie 50 osób. Tegoroczną propozycją dla pracowników jest szkolenie z historii i podstaw polskiego języka migowego. To szkolenie również w wersji online zaproponowaliśmy grupie 30 osób.

Tworząc nowe odsłony serwisu transakcyjnego, korzystamy z wiedzy i doświadczeń naszych pracowników z niepełnosprawnościami.

Edukujemy naszych pracowników. Prowadzimy blog poświęcony niepełnosprawności, który adresujemy do wszystkich pracowników mBanku.

W 2020 roku zainicjowaliśmy działania mające na celu promowanie idei różnorodności i otwartości w mBanku. Zaprosiliśmy do dzielenia się doświadczeniami pracowników z niepełnosprawnością lub takich, którzy w swoim otoczeniu spotykają osoby z niepełnosprawnościami. Działania rozpoczęliśmy od przedstawienia wszystkim sylwetki jednego z naszych współpracowników, który jako osoba z niepełnosprawnością dobrze odnajduje się w środowisku mBanku.

Z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przybliżyliśmy wszystkim pracownikom publikację Fundacji Integracja Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

Działamy etycznie W 2020 roku wprowadziliśmy zmiany do Polityki w sprawie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym działaniom nieakceptowanym. Nieprawidłowości, również w zakresie naszych zasad etycznych, można zgłaszać do rzecznika etyki, a także przez aplikację do zgłaszania nadużyć – mSygnał (tak zwany whistleblowing).

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, mBank stosował Kodeks Etyki Bankowej przyjęty przez Związek Banków Polskich. Składa się on z dwóch części: Kodeksu Dobrych Praktyk Bankowych oraz Kodeksu Etyki Pracownika Banku. Kodeks Etyki Bankowej dostępny jest na stronie internetowej ZBP: https://www.zbp.pl/dla-klientow/poradniki-i-rekomendacje.

Komunikujemy się
z klientami rzetelnie, jasno
i przejrzyście
mBank razem z ING zainicjował powołanie w ZBP grupy roboczej do spraw prostej komunikacji. Efektem tych prac jest deklaracja prostego języka, do której do końca 2020 roku przystąpiło 19 banków. Deklaracja wyraża intencję banków, które dążą do tego, aby posługiwać się prostym językiem i pisać przejrzyste teksty, w pełni zrozumiałe dla odbiorców. Grupa przygotowała także pierwszą edycję dokumentu Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej, przyjętą w marcu 2021 przez zarząd ZBP, i pracuje nad kolejną edycją.
Dbamy o różnorodność
i równe szanse
Wsparcie przedsiębiorczości kobiet Klientkom bankowości korporacyjnej, dla których dotąd regularnie organizowaliśmy dwa razy do roku cykliczne seminaria „mBank jest kobietą”, w 2020 roku wysłaliśmy specjalny list. Dołączyliśmy do niego najnowszą książkę Anne Applebaum i Pawła Potoroczyna Matka Polka.
[102-43] 

Dialog z interesariuszami

Zależy nam na dialogu z interesariuszami, a nie jedynie wypełnieniu zobowiązań prawnych w tym zakresie. Metody budowania relacji dobieramy do konkretnych grup, zawsze jednak dbamy o obustronne korzyści oraz otwartą komunikację.

mBank_schemat_najwazniejsi_interesariusze_PL_v2_pop-01 mBank_schemat_najwazniejsi_interesariusze_PL_v2_pop-01

Wybrane organizacje, do których należymy:

 • Česká bankovní asociace
 • CFA Institute
 • EFMA SARL
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Institute of International Finance
 • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • International Project Finance Association
 • International Swaps and Derivatives Association
 • International Trade & Forfaiting Association
 • Izba Domów Maklerskich
 • Polska Rada Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
 • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Pracodawcy RP
 • SBA
 • Sdružení pro bankovní karty
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)
 • Stowarzyszenie Klub 500
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
 • UN Global Compact
 • Związek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe

Wyniki wyszukiwania: