Nota Rok kończący się 31 grudnia
2020 2019 – przekształcone
Zysk netto 103 757 1 010 252
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 18 407 791 (38 128)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) 3 043 32
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) 20 299 988 35 499
Zmiana wyceny dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (netto) 111 012 (71 657)
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) (6 252) (2 002)
Dochody całkowite netto, razem 511 548 972 124
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 511 622 972 222
– udziały niekontrolujące (74) (98)

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: