Nota Rok kończący się 31 grudnia
2020 2019 – przekształcone
Zysk przed opodatkowaniem 609 731 1 555 045
Korekty: 718 274 (1 008 236)
Zapłacony podatek dochodowy (444 196) (705 191)
Amortyzacja, w tym amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing operacyjny 25, 26 466 724 423 463
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej 942 252 107 844
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (94 232) (37 663)
Dywidendy otrzymane 8 (4 926) (4 220)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (4 688 353) (5 071 664)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 679 053 1 068 892
Odsetki otrzymane 5 446 532 5 358 232
Odsetki zapłacone (694 825) (1 096 272)
Zmiana stanu należności od banków (3 157 249) (2 122 441)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pochodnych instrumentów zabezpieczających 1 166 492 (625 899)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (4 670 867) (10 535 348)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite (13 167 129) 1 127 294
Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (4 716 586) (2 234 334)
Zmiana stanu papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo przez wynik finansowy 10 211 (154 430)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (396 254) 216 394
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 1 448 331 (1 399 697)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 20 784 682 14 874 358
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 354 706 (224 425)
Zmiana stanu rezerw 1 027 072 481 013
Zmiana stanu innych zobowiązań 426 836 (454 142)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 328 005 546 809
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych 7 807
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 620 72 599
Dywidendy otrzymane 8 4 926 4 220
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych (25 636)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (552 487) (500 761)
Inne wydatki inwestycyjne (212)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (444 346) (449 578)
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 500
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 544 735
Emisja dłużnych papierów wartościowych 28 60 000 2 318 586
Wpływy z tytułu emisji akcji zwykłych 67 53
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków (196 140) (560 027)
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów (1 058 369)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 28 (4 605 077) (2 723 575)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu (119 501) (122 539)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (217 907)
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od pożyczek podporządkowanych (84 733) (89 974)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (4 944 884) (1 691 110)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) 40 (4 061 225) (1 593 879)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 30 883 (9 408)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 8 279 388 9 882 675
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 40 4 249 046 8 279 388

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: