Nasza filozofia prowadzenia biznesu zakłada opieranie wszystkich podejmowanych działań na pięciu wartościach. Ich spójność z praktyką biznesową buduje naszą wiarygodność oraz jest motorem ciągłego rozwoju Grupy.

Nasze wartości

Myślenie klientem

Współpraca i zrozumienie potrzeb klientów

Patrzenie w przyszłość

Otwartość na zmianę i innowacyjność

Upraszczanie

Proste rozwiązania i jasna komunikacja

Zaangażowanie

Motywacja i dążenie do rezultatów

Profesjonalizm

Wiedza, kompetencje i umiejętności

[102-16] 

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks dobrych praktyk mBanku, Code of Conduct, obowiązuje wszystkich pracowników, w tym kadrę zarządzającą oraz Zarząd. Jest podstawą kształtowania relacji wewnątrz firmy, jak również w kontaktach z dostawcami i partnerami zewnętrznymi. Określa dozwolone i niedozwolone praktyki biznesowe, właściwe zachowanie w miejscu pracy, reguły dotyczące finansów oraz odpowiedzialności społecznej.

Rzecznik Etyki mBanku

W mBanku od 3 lat działa Rzeczniczka Etyki, która:

 • współtworzy standardy etyczne dla banku i koordynuje ich wdrażanie,
 • nadzoruje zgodność działań banku ze wspomnianymi standardami (między innymi opiniując pod tym kątem wnioski do zarządu),
 • odpowiada za popularyzację tematyki etycznej wśród pracowników (między innymi za pośrednictwem intranetu),
 • tworzy wytyczne, opiniuje i wspiera pracowników w rozstrzyganiu dylematów etycznych,
 • zasiada w Komisji Antymobbingowej,
 • reprezentuje bank w Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich.

Rzeczniczka Etyki przygotowuje zatwierdzane przez Zarząd tak zwane lessons learned. Są to dostępne dla wszystkich pracowników opisy prawdziwych sytuacji, w których firma uniknęła popełnienia błędu o charakterze etycznym lub naprawiła błąd, który popełniła, dzięki podnoszeniu standardów pracy na podstawie zdobytej wiedzy.

Pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości – naruszenia przepisów, wewnętrznych regulacji lub naszych zasad etycznych – do Rzecznika Etyki, a także przez aplikację do zgłaszania nadużyć mSygnał (tak zwany whistleblowing). W aplikacji wyodrębniliśmy dodatkową kategorię – zgłoszenia etyczne. Można z niej korzystać codziennie przez całą dobę, z każdego komputera.

W 2020 roku rozpoczęliśmy analizę obsługi osób, które są w trakcie korekty płci. W kolejnym roku chcemy wprowadzić rozwiązania, które pozwolą tym klientom na bardziej przyjazne korzystanie z naszych usług, szczególnie na infolinii.

Wprowadziliśmy zmiany do Polityki w sprawie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym działaniom nieakceptowanym, aby lepiej chronić dokumentację Komisji Antymobbingowej.

zzesp zzesp

Przeciwdziałanie korupcji

Polityka mBanku w zakresie przeciwdziałania korupcji zawiera wytyczne dotyczące identyfikacji i ograniczania ryzyka korupcji oraz określa główne zasady postępowania i zakres odpowiedzialności w tym obszarze. Żaden członek zarządu, menedżer, pracownik ani osoba powiązana nie może uzasadniać stosowania praktyk korupcyjnych czy łapownictwa poprzez powoływanie się na interes mBanku.

Stosujemy zasadę „zero tolerancji” wobec wszystkich form korupcji, w tym przyjmowania, oferowania, żądania, udzielania i wyrażania zgody na dodatkowe świadczenia, przedmioty lub korzyści w celu:

 • wywarcia niedozwolonego wpływu na decyzję,
 • uzyskania lub zapewnienia sobie niezgodnej z prawem przewagi biznesowej,
 • osiągnięcia osobistej korzyści.

Zarząd i pracownicy mBanku mają obowiązek unikać konfliktów pomiędzy swoimi interesami prywatnymi i służbowymi. Oferowanie jakichkolwiek nieuprawnionych korzyści, zwłaszcza urzędnikom państwowym, samorządowym, urzędnikom służby cywilnej, jak również politykom, jest surowo zabronione.

W mBanku przeciwdziałamy korupcji dzięki systemowi trzech linii obrony. Pierwszą linią są jednostki organizacyjne banku. Druga linia obrony to Departament Compliance, wyznaczający standardy dotyczące zgodności z przepisami i regulacjami w zakresie przeciwdziałania korupcji, a także monitorujący ich przestrzeganie. Trzecią linią obrony jest Departament Audytu Wewnętrznego. Ocenia on adekwatność i skuteczność wdrożonego systemu przeciwdziałania korupcji.

Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych (dostawców, kontrahentów, zleceniobiorców współpracujących z mBankiem i jego klientami w imieniu banku) postępowania zgodnego z zasadami określonymi w Polityce przeciwdziałania korupcji. Integralną częścią każdej umowy zawieranej przez bank z partnerami biznesowymi jest klauzula antykorupcyjna.

[205-1] 

Zidentyfikowaliśmy obszary szczególnie narażone na ryzyko korupcji i przypisaliśmy odpowiedzialność do jednostek organizacyjnych. Wprowadziliśmy także mechanizmy kontrolne w procesach biznesowych, które mitygują ryzyko wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym. Nie prowadzimy monitorowania oceny ryzyka korupcji w podziale na jednostki organizacyjne, ale przeprowadzamy w nich kontrole, które obejmują również realizację zasad przeciwdziałania korupcji.

[205-2] 

W 2020 roku 88% członków organów zarządzających zostało poinformowanych o obowiązującej polityce i przeszło szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Liczba pracowników Grupy mBanku, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji:

Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
9668 6757 2911

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

[205-3] 

W 2020 roku w Grupie mBanku nie stwierdziliśmy przypadków korupcji.

Przeciwdziałanie nadużyciom i whistleblowing

Polityka w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w mBanku i whistleblowing określa, kto i w jaki sposób odpowiada za przeciwdziałanie nadużyciom. W banku obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć lub prób ich popełnienia przez pracowników, klientów, kontrahentów oraz osoby trzecie.

Stosujemy cykl zarządzania ryzykiem nadużyć, który obejmuje cztery etapy:

Ocena ryzyka nadużyć, jego odpowiednio wczesna identyfikacja oraz ustanowienie jasnych zasad i mechanizmów, które zminimalizują to ryzyko.

Wdrażanie mechanizmów kontrolnych, systemów monitoringu i kanałów do przekazywania informacji o przypadkach nadużyć.

Każde podejrzenie przestępstwa na szkodę mBanku lub jego klienta jest dokładnie wyjaśniane (podejmowane są odpowiednie kroki, w tym kroki prawne).

Jasne zasady w zakresie ograniczania strat/szkód, wdrażanie mechanizmów naprawczych, wyciąganie wniosków na przyszłość.

Wprowadziliśmy elektroniczny system umożliwiający anonimowe zgłaszanie nadużyć (whistleblowing). Zgłoszenie można złożyć anonimowo przez system mSygnał, który jest dostępny również dla osób trzecich. Można się z nim połączyć z każdego urządzenia z dostępem do internetu.

Zasady zgłaszania nadużyć za pośrednictwem wspomnianego systemu oraz tryb ich analizowania określają regulacje wewnętrzne, zgodnie z którymi:

 • tożsamość zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlega bezwzględnej ochronie; ich danych nie można udostępniać osobom trzecim, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 • zgłaszający może założyć anonimową skrzynkę, na którą otrzyma informacje na temat działań podjętych w wyniku jego zgłoszenia. Będzie tam również mógł przekazać dodatkowe informacje,
 • każde zgłoszenie jest weryfikowane przez upoważnionych pracowników, co pozwala na rzetelne i bezstronne wyjaśnienie zastrzeżeń,
 • nie wolno stosować jakichkolwiek form represji wobec pracownika mBanku, który w dobrej wierze zgłasza podejrzenie popełnienia nadużycia, nawet wtedy, gdy informacje nie zostaną potwierdzone w toku postępowania wyjaśniającego (zasada ochrony sygnalisty),
 • informacje zamieszczone w zgłoszeniu jak też uzyskane w toku postępowania wyjaśniającego podlegają regulacjom o ochronie danych i są traktowane jako poufne. W szczególności chronione są dane osobowe zgłaszającego oraz osób, których dotyczy zgłoszenie (zasada poufności).

Wstępnej weryfikacji zgłoszeń dokonują pracownicy Departamentu Compliance. Zgłoszenia zarejestrowane w systemie bądź w inny sposób są weryfikowane i analizowane przez upoważnione osoby. W zależności od treści zgłoszenia są to pracownicy Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji, pracownicy oddziałów zagranicznych, Rzecznik Etyki oraz pracownicy Departamentu Compliance. W przypadku potwierdzenia zgłoszonego nadużycia sprawa jest kontynuowana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku.

W 2020 roku odnotowaliśmy 76 spraw zgłoszonych do Zespołu przeciwdziałania nadużyciom. Wszystkie zgłoszenia sprawdziliśmy, a jeśli była taka potrzeba, przeprowadziliśmy odpowiednie działania, aby wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości. Spośród otrzymanych zgłoszeń w pięciu przypadkach Departament Bezpieczeństwa złożył zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zapobiegamy ponownemu pojawieniu się nieprawidłowości. Określamy standardy i wytyczne postępowania w regulacjach wewnętrznych. Prowadzimy szkolenia, wydajemy rekomendacje działań naprawczych oraz przeprowadzamy kontrole. Stosowane mechanizmy kontrolne skutecznie ograniczały ryzyko nadużyć. Nie odnotowaliśmy przypadków nadużyć wewnętrznych, które skutkowały istotnymi stratami dla banku lub negatywnym wpływem na ryzyko reputacji.

Zgłoszenia analizujemy jak najszybciej po ich otrzymaniu i podejmujemy decyzję o dalszym trybie procesowania. Zgłoszenia rozpatrujemy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia do mSygnału lub do Departamentu Compliance.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nasza działalność opiera się na przepisach prawa oraz standardach postępowania instytucji finansowych. Szczególny akcent kładziemy na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obszar ten reguluje Polityka mBanku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W celu zapobiegania powyższym zjawiskom przyjęliśmy następujące zasady:

 • identyfikujemy i weryfikujemy tożsamość naszych klientów,
 • identyfikujemy i weryfikujemy tożsamość beneficjentów rzeczywistych naszych klientów,
 • identyfikujemy i weryfikujemy naszych klientów i ich beneficjentów rzeczywistych pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP),
 • identyfikujemy ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • odmawiamy nawiązania współpracy z klientami w przypadku zidentyfikowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • monitorujemy transakcje naszych klientów w celu ochrony mBanku przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
 • systematycznie szkolimy naszych pracowników, za co odpowiada Departament Compliance.

Wyniki wyszukiwania: