Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2020 r. 169 401 3 410 417 9 826 282 98 316 1 153 753 1 316 424 (5 435) 74 321 119 142 (11 318) 16 151 303 2 002 16 153 305
Dochody całkowite razem 103 831 3 043 111 012 299 988 (6 252) 511 622 (74) 511 548
Emisja akcji zwykłych 67 67 67
Transfer za kapitał zapasowy 85 682 (85 682)
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego (18) (18) 6 (12)
Program opcji pracowniczych 7 150 3 009 10 159 10 159
– wartość usług świadczonych przez pracowników 10 159 10 159 10 159
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 7 150 (7 150)
Stan na 31 grudnia 2020 r. 169 468 3 417 567 9 911 964 101 325 1 153 753 1 230 724 103 831 (2 392) 185 333 419 130 (17 570) 16 673 133 1 934 16 675 067

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2019 r. 169 348 3 405 338 9 826 282 93 448 1 153 753 306 100 (5 467) 145 978 83 643 (9 316) 15 169 107 2 100 15 171 207
Dochody całkowite razem 1 010 350 32 (71 657) 35 499 (2 002) 972 222 (98) 972 124
Emisja akcji zwykłych 53 53 53
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego (26) (26) (26)
Program opcji pracowniczych 5 079 4 868 9 947 9 947
– wartość usług świadczonych przez pracowników 9 947 9 947 9 947
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 5 079 (5 079)
Stan na 31 grudnia 2019 r. 169 401 3 410 417 9 826 282 98 316 1 153 753 306 074 1 010 350 (5 435) 74 321 119 142 (11 318) 16 151 303 2 002 16 153 305

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania: