Nota Rok kończący się 31 grudnia
2020 2019 – przekształcony
Przychody z tytułu odsetek, w tym: 6 4 688 353 5 071 664
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 4 207 276 4 523 483
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 481 077 548 181
Koszty odsetek 6 (679 053) (1 068 892)
Wynik z tytułu odsetek 4 009 300 4 002 772
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 2 244 561 2 010 656
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (740 039) (654 491)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 508 285 1 270 617
Przychody z tytułu dywidend 8 4 926 4 220
Wynik na działalności handlowej 9 184 752 134 516
Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 10 15 572 69 259
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 11 93 527 34 832
Pozostałe przychody operacyjne 12 218 052 234 487
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 15 (1 225 642) (712 337)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi 30 (1 021 714) (387 786)
Ogólne koszty administracyjne 13 (1 980 500) (1 953 657)
Amortyzacja 25, 26 (430 628) (375 498)
Pozostałe koszty operacyjne 14 (234 820) (307 722)
Wynik działalności operacyjnej 1 141 110 2 013 703
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (531 379) (458 658)
Zysk brutto 609 731 1 555 045
Podatek dochodowy 16 (505 974) (544 793)
Zysk netto 103 757 1 010 252
Zysk netto przypadający na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 103 831 1 010 350
– udziały niekontrolujące (74) (98)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 103 831 1 010 350
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 42 355 695 42 340 263
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 2,45 23,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 17 42 379 726 42 358 529
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 17 2,45 23,85

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: