Organizując procesy zarządzania ryzykiem rynkowym bank przestrzega wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uwzględnia rekomendacje nadzorcze, w szczególności Rekomendacje KNF (m.in. A, C, G, I) oraz wytyczne EBA, które dotyczą zarządzania ryzykiem rynkowym.

W prowadzonej działalności bank jest narażony na ryzyko rynkowe, czyli ryzyko niekorzystnej zmiany bieżącej wyceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach Grupy, następującej w wyniku zmian czynników ryzyka rynkowego, takich jak:

 • stopy procentowe (IR);
 • kursy walutowe (FX);
 • implikowane zmienności instrumentów opcyjnych;
 • spready kredytowe (CS), w części odpowiadającej za rynkową fluktuację cen papierów dłużnych.

W zakresie księgi bankowej bank wyróżnia ryzyko stopy procentowej, które definiuje jako ryzyko niekorzystnej zmiany zarówno bieżącej wyceny pozycji księgi bankowej, jak i wyniku odsetkowego, na skutek zmian stóp procentowych.

Na potrzeby wewnętrznego zarządzania bank kwantyfikuje ekspozycję na ryzyko rynkowe, zarówno dla księgi bankowej, jak i handlowej, poprzez pomiar:

 • wartości zagrożonej (VaR);
 • oczekiwanej straty pod warunkiem, że strata przekracza wartość zagrożoną (ES – Expected Shortfall),
 • wartości zagrożonej w niekorzystnych warunkach rynkowych (Stressed VaR),
 • kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka rynkowego;
 • wartości testów warunków skrajnych;
 • wrażliwości portfela na zmiany cen i parametrów rynkowych.

Dla księgi bankowej bank stosuje dodatkowo następujące miary:

 • wrażliwość wartości ekonomicznej kapitału (delta EVE);
 • wrażliwość wyniku odsetkowego netto (delta NII);
 • luka przeszacowania.

Realizacja strategii zarządzania ryzykiem rynkowym polega na zarządzaniu pozycjami banku w taki sposób, aby utrzymać profil ryzyka rynkowego w ramach zdefiniowanego przez bank apetytu na ryzyko.

Bank koncentruje się na spełnieniu potrzeb biznesowych klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu obrotu handlowego instrumentami pochodnymi, a także stosowaniu zasady braku otwartych pozycji towarowych.

Bank stabilizuje wynik odsetkowy używając długoterminowych aktywów o stałym oprocentowaniu i instrumentów pochodnych, zakładając dla kapitału własnego i rachunków bieżących maksymalnie dziesięcioletni modelowany termin zapadalności.

Naczelną zasadą jest oddzielenie funkcji monitoringu i kontroli ryzyka rynkowego od funkcji związanych z podejmowaniem i utrzymywaniem otwartych pozycji ryzyka rynkowego. Ponadto, stosowana jest zasada organizacyjnego rozdzielenia zarządzania pozycjami na portfelu bankowym i handlowym.

 

Zasadnicze źródło ryzyka rynkowego Grupy mBanku stanowią pozycje zajmowane przez mBank.

Wartość zagrożona

W 2020 roku ryzyko rynkowe banku mierzone wartością zagrożoną VaR (w horyzoncie jednodniowym, na poziomie ufności 97,5%) utrzymywało się na umiarkowanym poziomie w relacji do limitów VaR.

W tabeli przedstawione zostały wartości VaR i Stressed VaR dla portfela Grupy i mBanku (z modelowaniem kapitału własnego i rachunków bieżących):

tys. zł 2020 2019
Grupa mBanku mBank Grupa mBanku mBank
31.12.2020 średnia 31.12.2020 średnia 31.12.2019 średnia 31.12.2019 średnia
VaR IR 11 332 9 169 11 091 9 365 4 294 3 840 3 778 3 759
VaR FX 2 333 1 478 2 196 1 390 767 957 728 961
VaR CS 77 291 53 573 76 296 52 497 21 908 21 927 20 989 21 241
VaR 66 246 47 259 66 191 46 512 22 494 21 999 21 978 21 344
Stressed VaR 154 612 134 063 152 842 130 963 97 073 108 369 94 229 104 269

VaR IR – ryzyko stopy procentowej (bez wyodrębnionego spreadu kredytowego)

VaR FX – ryzyko walutowe

VaR EQ – ryzyko akcyjne

VaR CS – ryzyko spreadu kredytowego

Na poziom wartości zagrożonej (VaR) miały wpływ w przeważającej mierze portfele instrumentów wrażliwych na stopę procentową oraz na wyodrębniony spread kredytowy – głównie portfele skarbowych papierów dłużnych (na księdze bankowej i handlowej) oraz pozycje wynikające z transakcji wymiany stóp procentowych.

Miary wrażliwości

W tabeli przedstawione zostały wartości IR BPV i CS BPV (+1 p.b.) dla portfela Grupy i mBanku w podziale na księgę bankową i handlową (z modelowaniem kapitału własnego i rachunków bieżących):

tys. zł IR BPV CS BPV
Grupa mBanku mBank Grupa mBanku mBank
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Księga
bankowa
-1 197 257 -1 195 263 -13 934 -8 302 -13 739 -8 075
Księga
handlowa
-2 56 -2 56 -205 -504 -205 -504
Łącznie 1 199 313 1 196 319 -14 139 8 806 -13 944 8 579

Prezentowana wrażliwość na zmiany spreadu kredytowego (CS BPV) dla księgi bankowej mBanku w około 50% wynika z pozycji w papierach dłużnych wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Wahania cen rynkowych nie mają wpływu na poziom rezerwy rewaluacyjnej i rachunek zysków i strat dla tych pozycji.

Ryzyko stopy procentowej portfela bankowego

Wrażliwość wyniku odsetkowego netto jest kalkulowana i monitorowana w horyzoncie 5 lat w scenariuszu prowadzenia działalności banku w sytuacji normalnej oraz w ponad 20 zdefiniowanych scenariuszach warunków skrajnych. Poniższa tabela prezentuje wrażliwość wyniku odsetkowego netto w horyzoncie 12 miesięcy, która nastąpiłaby przy założeniu zmiany rynkowych stóp procentowych o 100 punktów bazowych w niekorzystnym dla banku kierunku (równoległe przesunięcie krzywych przy uwzględnieniu dolnego ograniczenia spadku stopy procentowej na poziomie produktowym) i przy założeniu utrzymywania się niezmienionego portfela w tym okresie:

PLN mln zł 31.12.2020
∆ wyniku odsetkowego
PLN -384,4
USD -9,7
EUR -107,3
CHF +18,3
CZK -54,0
pozostałe -0,8
Suma -538,0

Wyniki wyszukiwania: