[305-1]  [305-2]  [305-3] 

Emisje gazów cieplarnianych wyliczamy według standardu GHG Protocol. Emisje w zakresie 2. liczymy według metody location based. Granice organizacyjne raportowanych danych obejmują spółki: mBank (z oddziałami w Czechach i na Słowacji), mBank Hipoteczny, mLeasing, mFinanse i mFaktoring. Zakres raportowania emisji CO2 dotyczy:

  • emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach,
  • emisji pośrednich ze spalania paliw celem wytworzenia kupowanej przez organizację energii elektrycznej.

 

Dane dotyczące wskaźników emisji pochodzą z dokumentów przygotowanych przez angielską agencję rządową DEFRA oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1.):

1 929,77 t CO2e

w 2020 roku

4 211,39 t CO2e

w 2019 roku

4 390,86 t CO2e

w 2018 roku

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z wytwarzania pozyskanej i zużytej energii elektrycznej, pary, ciepła lub chłodzenia (zwane zbiorczo „energią elektryczną”) (zakres 2):

7 441,65 t CO2e

w 2020 roku

11 210,61 t CO2e

w 2019 roku

11 943,69 t CO2e

w 2018 roku

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych (zakres 1. i 2.):

Kluczowe wskaźniki wyników (Grupa mBanku) 2018 2019 2020
Emisje zakres 1. i 2. na pracownika (Mg CO2e/ osobę*) 1,73 1,88 1,13
Emisje zakres 1. i 2. na 1 mln zł dochodów (Mg CO2e/ 1 mln zł dochodów) 3,22 2,79 1,60

* Liczba osób zatrudnionych na koniec danego roku (w tym osoby na długotrwałych zwolnieniach; z pominięciem osób zatrudnionych na zastępstwo, stażystów i praktykantów, osób zatrudnionych na etatach technicznych, tak zwanych dostępowych)

Wpływ bezpośredni ograniczamy dzięki digitalizacji procesów oraz czynności bankowych i operacyjnych, redukcji konsumpcji energii, wody, papieru, eliminacji plastiku, lepszej segregacji odpadów. Realnie zmniejszyliśmy zużycie mediów po przeprowadzce z sześciu różnych budynków do jednej centrali w Łodzi. Podobny plan realizujemy w Warszawie. Nasze nowe siedziby projektowane są w najwyższych standardach certyfikacji wielokryterialnej, na przykład BREEAM Excellent – Przystanek mBank Łódź oraz Wieża mBank w Warszawie. Systematycznie dokonujemy też modernizacji instalacji technicznych w placówkach banku. Głównie dotyczy to wymiany źródeł światła na LED czy też starego sprzętu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na urządzenia oparte o ekologiczne czynniki chłodnicze i systemy oszczędzające energię (rekuperacja, inwertery). Efektem pandemii COVID-19 jest zorganizowanie pracy w trybie zdalnym, co spowodowało możliwość redukcji o około 30% biurek i towarzyszącego wyposażenia meblowego w naszym nowym budynku Wieży mBank.

Zakontraktowaliśmy na 2021 rok zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z certyfikatem EKO Premium Tauron dla największych obiektów centrali banku w Warszawie (Wieża mBank) i Łodzi (Przystanek mBank).

Wszystkie pośrednie emisje gazów cieplarnianych (nieobjęte zakresem 2.), które występują w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa składającego sprawozdanie, w tym emisje zarówno na wcześniejszych, jak i na późniejszych etapach łańcucha (zakres 3.):

W 2020 roku pracowaliśmy w grupie roboczej powołanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Banków Polskich, Polską Izbę Ubezpieczeń i Fundację Standardów Raportowania. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań, które ułatwią spółkom przekazywanie, a instytucjom finansowym gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do wypełnienia wymogów Rozporządzenia 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Jednym z obszarów objętych w tym rozporządzeniu jest emisja gazów cieplarnianych, również w zakresie 3. Te prace będą dla nas przydatne, aby określić wielkość emisji gazów cieplarnianych w naszym łańcuch dostaw.

W styczniu 2021 roku zorganizowaliśmy warsztaty z ekspertami zewnętrznymi na temat liczenia śladu węglowego organizacji. Zidentyfikowaliśmy najważniejsze źródła emisji dla Grupy. Pracujemy nad poprawą obliczeń w banku, aby spójnie uwzględnić emisję gazów cieplarnianych naszego korporacyjnego portfela kredytowego.

Aby zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany klimatyczne i środowiskowe, zachęcamy naszych klientów do proekologicznych zachowań. Prowadzimy kampanie społeczne skierowane przede wszystkim do klientów detalicznych, które służą popularyzowaniu ekologii. Do celów, które sobie stawiamy, należy między innymi zmniejszenie ilości plastiku oraz papieru otrzymywanych przez klientów. Dlatego w 2020 roku wdrożyliśmy dwie karty płatnicze pozbawione plastikowej formy. Pierwsza z nich to eKarta wirtualna przeznaczona do zakupów w internecie. Dotychczas klienci mogli korzystać z klasycznej, fizycznej eKarty. Od kwietnia 2020 roku mogą wybrać formę klasyczną lub cyfrową. Bank intensywnie promuje wśród klientów to drugie – ekologiczne i bezpieczne – rozwiązanie. Drugim istotnym krokiem było udostępnienie klasycznej karty debetowej bez plastiku – MC Mobilnej. Produkt udostępniamy nowym i obecnym klientom. Dane karty zamiast na plastiku znajdują się w aplikacji mobilnej, co umożliwia transakcje online. Wypłaty z bankomatów i zakupy w sklepach realizowane są dzięki technologii NFC. W 2020 roku zrezygnowaliśmy też z papierowych ulotek, co pozwoli nam zaoszczędzić 5 ton papieru rocznie. Dodatkowo wprowadzenie systemu zarządzania wydrukami i praca większości pracowników zdalnie pozwoliły oszczędzić 4 mln kartek A4. W mBanku pracujemy również nad zmianą zasad wysyłek pocztowych do klientów. Szerzej korzystamy z kanałów zdalnych (serwis transakcyjny, aplikacja mobilna, e-mail, SMS). Prosimy klientów o aktualizację swoich adresów mailowych, aby wyeliminować zbędne wysyłki korespondencji papierowej pocztą.

Wyniki wyszukiwania: