Grupa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 oferowała klientom szereg narzędzi pomocowych, mających na celu wsparcie ich w trudnej sytuacji, będącej następstwem wybuchu epidemii. Celem tych narzędzi była pomoc w zachowaniu płynności finansowej klientów poprzez krótkoterminowe zmniejszenie obciążeń finansowych.

Narzędzia stosowane w Grupie były zgodne ze stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego. Stanowisko to miało charakter moratorium pozaustawowego w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19. Zostało one notyfikowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Moratorium objęło instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 roku.

W zakresie działalności obszaru Bankowości Detalicznej Grupa umożliwiła klientom wnioskowanie o odroczenie spłat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych części rat, na wskazany przez nich okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy z jednoczesną możliwością wydłużenia okresu kredytowania o czas trwania moratorium. Rozpatrywanie wniosków spełniających warunki ustalone stanowiskiem sektorowym odbywało się w trybie uproszczonym, tj. bez konieczności badania zdolności klienta do spłaty zobowiązania. Proces rozpatrywania wniosków wspierany był przez mechanizm automatycznej weryfikacji warunków brzegowych (m.in. brak zaległości w spłacie więcej niż jednej raty, brak udzielonej karencji w spłacie w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej 6-miesięczna historia spłat). W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji dochodziło do automatycznej akceptacji prośby klienta. Wnioski klientów, którzy nie przeszli automatycznej weryfikacji, były rozpatrywane przez analityka kredytowego.

Przy udzielaniu karencji kapitałowej suma kapitału pozostającego do spłaty po okresie karencji jest dzielona zgodnie z algorytmem (raty równe lub malejące – zgodnie z umową) na okres pozostający do spłaty. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania okres pozostający do spłaty jest dłuższy, co skutkuje tym, że raty po okresie karencji są niższe aniżeli w przypadku karencji kapitałowej bez wydłużenia okresu kredytowania. Przy udzielaniu karencji kapitałowo-odsetkowej: dla kapitału mechanizm jest identyczny jak przy karencji kapitałowej. Natomiast zawieszane odsetki są rozkładane równomiernie na okres pozostający do spłaty po okresie karencji.

Instrumenty pomocowe w ramach niniejszego moratorium były dostępne dla wszystkich klientów detalicznych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekraczało 30 dni na dzień złożenia wniosku o udzielenie wsparcia i dotyczyły jedynie kredytów udzielonych przed dniem 13 marca 2020 roku, które nie zostały przeklasyfikowane do kategorii default.

dada dada

Grupa oferuje również klientom wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, obowiązującej od dnia 23 czerwca 2020 roku, w ramach której klienci, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 roku, mają prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu bez naliczania odsetek w okresie zawieszenia wykonywania umowy. To udogodnienie ma charakter moratorium ustawowego w rozumieniu wytycznych EUNB. Skala wniosków składanych o tą formę pomocy jest na ten moment nieznaczna.

W zakresie działalności obszaru bankowości korporacyjnej w związku z COVID-19 Grupa umożliwiła wszystkim klientom korporacyjnym zawieszenie spłaty kapitałowych części rat na okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy. Ponadto mali i średni przedsiębiorcy, będący klientami Grupy, mieli możliwość zawieszenia spłaty całych rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy.

Kwota zawieszonych kapitałowych części rat była dodawana do ostatniej raty, w odniesieniu do rat kapitałowo-odsetkowych kwota zawieszonych kapitałowych części rat była również dodawana do ostatniej raty, natomiast kwota zawieszonych odsetek była dodawana do kolejnych rat odsetkowych płatnych po okresie odroczenia. W przypadku transakcji dotyczących finansowania nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł warunki spłaty były określane indywidualnie.

Grupa udostępniła również klientom bankowości korporacyjnej nowe finansowanie, służące ustabilizowaniu sytuacji płynnościowej, w ramach którego stosowane są zabezpieczenia w postaci gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancje te nie stanowią dotacji rządowej w rozumieniu MSR 20. Transakcja zabezpieczona gwarancją BGK musi spełniać warunki, które są zdefiniowane w konkretnej umowie portfelowej linii gwarancyjnej podpisywanej pomiędzy Grupą a BGK. Gwarancja BGK zabezpiecza do 80% ekspozycji, jednak nie więcej niż określony maksymalny poziom zdefiniowany w umowie. Z gwarancji BGK Grupa może skorzystać w pierwszej kolejności jeśli kredytobiorca nie wywiązuje się z płatności. W przypadku skorzystania przez Grupę z gwarancji ewentualne odzyski od kredytobiorcy dzielone są między Grupę mBanku i BGK na zasadzie pari passu.

Instrumenty pomocowe w ramach niniejszych moratoriów były dostępne dla wszystkich klientów korporacyjnych, którzy na datę 15 marca 2020 roku zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy nie byli przeklasyfikowani do kategorii default i dotyczyły jedynie kredytów udzielonych przed dniem 8 marca 2020 roku. Ponadto udzielając działań pomocowych Grupa wymagała utrzymania zabezpieczeń co najmniej na tym samym poziomie oraz ograniczenia dystrybucji do właściciela.

31.12.2020
Liczba klientów, którzy złożyli wnioski W tym: liczba klientów, którym przyznano pomoc
Moratoria 115 730 75 244
Gwarancje rządowe BGK 61 58

31.12.2020
 w tys. zł Wartość brutto kontraktów z przyznanymi moratoriami W tym: wartość brutto kontraktów z wygasłymi moratoriami W tym: wartość brutto kontraktów z aktywnymi moratoriami Skumulowana utrata wartości kontraktów z aktywnymi moratoriami Wartość netto/ wartość godziwa kontraktów z aktywnymi moratoriami
Moratoria 15 479 419 14 206 476 1 272 943 -68 750 1 204 193
– Klienci indywidualni 6 701 855 6 529 247 172 608 -5 750 166 858
– Klienci korporacyjni 8 777 564 7 677 229 1 100 335 -63 000 1 037 335
Gwarancje rządowe BGK 515 234 0 515 234 -4 946 510 288
– Klienci indywidualni 0 0 0 0 0
– Klienci korporacyjni 515 234 0 515 234 -4 946 510 288

Obsługiwane
Aktywna pomoc na datę 31 grudnia 2020 roku, a udzielona w okresie od 13 marca do 30 września 2020 roku
(w tys. zł)
Wartość brutto W tym: ekspozycje restrukturyzowane W tym: z odroczonymi ratami kapitałowo-odsetkowymi W tym: instrumenty o istotnym wzroście ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale bez utraty wartości (koszyk 2) Skumulowana utrata wartości
Moratoria 921 346 31 577 126 517 652 811 -28 396
‑ Klienci indywidualni 164 031 27 896 115 995 122 370 -3 606
‑ Klienci korporacyjni 757 315 3 681 10 522 530 441 -24 790
Gwarancje rządowe BGK 515 234 0 0 217 253 -4 946
‑ Klienci indywidualni 0 0 0 0 0
‑ Klienci korporacyjni 515 234 0 0 217 253 -4 946

Nieobsługiwane
Aktywna pomoc na datę 31 grudnia 2020 roku, a udzielona w okresie od 13 marca do 30 września 2020 roku
(w tys. zł)
Wartość brutto W tym: ekspozycje restrukturyzowane W tym: małe prawdopodobieństwo spłaty, ekspozycja nie przeterminowana albo przeterminowana
< = 90 dni
Skumulowana utrata wartości Wartość brutto – wpływy do kategorii Nieobsługiwane
Moratoria 351 596 1 362 0 -40 353 7 281
– Klienci indywidualni 8 576 1 362 0 -2 144 7 281
– Klienci korporacyjni 343 020 0 0 -38 210 0
Gwarancje rządowe BGK 0 0 0 0 0
– Klienci indywidualni 0 0 0 0 0
– Klienci korporacyjni 0 0 0 0 0

Zdecydowana większość klientów, którzy otrzymali wsparcie w ramach moratoriów dotyczących zawieszania płatności skorzystała jedynie z zawieszenia kapitałowej części raty – około 94% łącznej ekspozycji objętej moratoriami. Oznacza to, że klienci nadal mają wymóg regulowania swoich zobowiązań, ale z niższą ratą. Opóźnienie w płatności rat odsetkowych podlega standardowej kalkulacji przeterminowania. Przeterminowanie takiej płatności powyżej 30 dni powoduje klasyfikację do koszyka 2, a powyżej 90 dni do koszyka 3.

Obsługiwane
Wygasła pomoc, udzielona w okresie od 13 marca do 30 września 2020 roku
(w tys. zł)
Wartość brutto Skumulowana utrata wartości
W tym: ekspozycje restrukturyzowane W tym: instrumenty o istotnym wzroście ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale bez utraty wartości (koszyk 2) W tym: instrumenty o istotnym wzroście ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale bez utraty wartości (koszyk 2)
Moratoria 13 956 747 2 131 937 5 377 347 -148 884 -121 598
– Klienci indywidualni 6 459 859 793 091 3 226 604 -68 990 -60 926
– Klienci korporacyjni 7 496 888 1 338 846 2 150 743 -79 894 -60 672

 

Nieobsługiwane
Wygasła pomoc, udzielona w okresie od 13 marca do 30 września 2020 roku
(w tys. zł)
Wartość brutto Skumulowana utrata wartości Wartość brutto – wpływy do kategorii Nieobsługiwane
W tym: ekspozycje restrukturyzowane W tym: małe prawdopodobieństwo spłaty, ekspozycja nie przeterminowana albo przeterminowana
< = 90 dni
Moratoria 249 729 64 428 64 267 -53 432 46 934
– Klienci indywidualni 69 388 4 616 4 498 -26 892 42 506
– Klienci korporacyjni 180 341 59 812 59 769 -26 540 4 428

Zgodnie z wytycznymi EUNB, Grupa razem z innymi bankami w Polsce zdecydowała o wznowieniu moratorium pozaustawowego. Wnioski o nowe moratorium Grupa będzie przyjmowała w okresie od 18 stycznia do 31 marca 2021 roku. Treść moratorium jest zbliżona do moratorium przyznawanego w 2020 roku, przy czym jego zakres jest istotnie mniejszy. Zakres jest ograniczony wyłącznie do firm prowadzących działalność w określonych branżach.

Wyniki wyszukiwania: