W mBanku kładziemy szczególny nacisk na nasze zobowiązania w zakresie troski o klimat i środowisko. Dlatego wyznaczyliśmy sobie cele związane z ograniczaniem zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego wpływu na klimat.

Wykluczyliśmy możliwość finansowania budowy kopalni węgla oraz ograniczyliśmy możliwości finansowania wysokoemisyjnych przedsięwzięć. Rozwijamy nasze doświadczenie w finansowaniu projektów odnawialnych źródeł energii. W 2020 roku przygotowywaliśmy się również do emisji zielonych obligacji i listów zastawnych. W naszym biurze maklerskim wdrożyliśmy strategie inwestycyjne w instrumenty oparte na analizie ESG. Chcemy budować świadomość proekologiczną klientów z pomocą odpowiednich produktów i usług. Będziemy pracować nad specjalnymi warunkami, które zaoferujemy klientom chcącym finansować instalację odnawialnych źródeł energii czy ekodom, spełniający wymóg niskiego zapotrzebowania na energię pierwotną.

Wspomniane polityki kredytowe są akceptowane przez Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku, w skład którego wchodzą między innymi Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem i Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Polityki kredytowe na bieżąco aktualizujemy i przynajmniej raz w roku przeprowadzamy ich przegląd – uwzględniamy również wpływ zmian klimatycznych metodą ekspercką. Zarząd i Rada Nadzorcza mBanku zatwierdzili strategię Grupy mBanku na lata 2020–2023, zawierającą cele i mierniki związane z ochroną klimatu. W 2020 roku na posiedzeniach Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej regularnie omawiano tematy związane z kwestiami ESG, w tym zagrożenia wynikające z niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym (przede wszystkim zmian klimatycznych).

Aby ograniczać nasz wpływ bezpośredni, zmierzymy nasz całkowity ślad węglowy i będziemy go sukcesywnie zmniejszać. Dążymy do obniżenia zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego. Chcemy ograniczyć ślad środowiskowy floty samochodowej. Oszczędzamy wodę, papier i materiały biurowe w siedzibach i oddziałach mBanku. Chcemy wdrożyć odzysk surowców. Pracujemy nad ustanowieniem systemu wyboru i współpracy z dostawcami, który uwzględnia aspekty ESG. Będziemy podejmować działania, które pomogą zwiększyć świadomość idei zrównoważonego rozwoju u naszych partnerów.

 

Wyniki wyszukiwania: