Zarząd Banku podejmuje działania, aby zapewnić, że Grupa zarządza wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z realizacji przyjętej Strategii Grupy mBanku, w szczególności przez zatwierdzanie strategii i procesów zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka w Grupie.

Na koniec grudnia 2020 roku za istotne w działalności Grupy uznawane były: ryzyko kredytowe, ryzyko kredytowania w walutach obcych (jest ono związane z rzeczywistym lub potencjalnym zagrożeniem dla wyników i kapitałów banku związanym z kredytami w walutach obcych udzielanymi kredytobiorcom niezabezpieczonym), ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko biznesowe (w tym ryzyko strategiczne), ryzyko płynności, ryzyko reputacji, ryzyko modeli, ryzyko kapitałowe (w tym ryzyko nadmiernej dźwigni) oraz ryzyko podatkowe.

W dalszej części zostały przedstawione zasady związane z procesem monitorowania ryzyka kredytowego, rynkowego, płynności i operacyjnego w ramach Grupy mBanku.

Wyniki wyszukiwania: