1. Informacje o Grupie mBanku S.A.

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

2.1. Podstawa sporządzenia

2.2. Konsolidacja

2.3. Przychody i koszty z tytułu odsetek

2.4. Przychody z tytułu opłat i prowizji

2.5. Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami

2.6. Sprawozdawczość dotycząca segmentów

2.7. Aktywa finansowe

2.8. Kompensowanie instrumentów finansowych

2.9. Utrata wartości aktywów finansowych

2.10. Umowy gwarancji finansowych

2.11. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

2.12. Umowy sprzedaży i odkupu

2.13. Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń

2.14. Zyski i straty w momencie początkowego ujęcia

2.15. Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

2.16. Wartości niematerialne

2.17. Rzeczowe aktywa trwałe

2.18. Zapasy

2.19. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

2.20. Odroczony podatek docdowy

2.21. Aktywa przejęte za długi

2.22. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

2.23. Leasing

2.24. Rezerwy

2.25. Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i inne świadczenia pracownicze

2.26. Kapitał

2.27. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

2.28. Działalność powiernicza

2.29. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów

2.30. Dane porównawcze

3. Zarządzanie ryzykiem

3.1. Zarządzanie ryzykiem Grupy mBanku w 2020 roku – uwarunkowania zewnętrzne

3.2. Zasady zarządzania ryzykiem

3.3.  Ryzyko kredytowe

3.4 Koncentracja aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych

3.5. Ryzyko rynkowe

3.6. Ryzyko walutowe

3.7. Ryzyko stopy procentowej

3.8. Ryzyko płynności

3.9. Ryzyko operacyjne

3.10. Ryzyko biznesowe

3.11. Ryzyko modeli

3.12. Ryzyko reputacji

3.13. Ryzyko kapitałowe

3.14. Ryzyko portfela kredytów w walutach obcych

3.15. Ryzyko podatkowe

3.16. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań

4. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad rachunkowości

5. Segmenty działalności

6. Wynik z tytułu odsetek

7. Wynik z tytułu opłat i prowizji

8. Przychody z dywidend

9. Wynik na działalności handlowej

10. Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

11. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

12. Pozostałe przychody operacyjne

13. Ogólne koszty administracyjne

14. Pozostałe koszty operacyjne

15. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

16. Podatek dochodowy

17. Zysk na jedną akcję

18. Pozostałe całkowite dochody

19. Kasa, operacje z bankiem centralnym

20. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pochodne instrumenty zabezpieczające

21. Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy

22. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

23. Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

24. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

25. Wartości niematerialne

26. Rzeczowe aktywa trwałe

27. Inne aktywa

28. Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

29. Inne zobowiązania

30. Rezerwy

31. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

32. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

33. Zobowiązania pozabilansowe

34. Aktywa zastawione

35. Zarejestrowany kapitał akcyjny

36. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

37. Zyski zatrzymane

38. Inne pozycje kapitału własnego

39. Dywidenda na akcję

40. Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

41. Programy motywacyjne oparte na akcjach

42. Transakcje z podmiotami powiązanymi

43. Przejęcie i zbycie

44. Konsolidacja ostrożnościowa

45. Adekwatność kapitałowa

46. Pozostałe informacje

47. Zdarzenia po dniu bilansowym

Wyniki wyszukiwania: