14 stycznia 2020 roku otrzymaliśmy jako Grupa mBanku ESG Risk Rating od agencji badawczej i ratingowej Sustainalytics. Agencja analizuje ekspozycję instytucji na ryzyko związane z ESG oraz jakość zarządzania danym ryzykiem. ESG to standard odnoszący się do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, na który składają się trzy główne czynniki:

  • ochrona środowiska (E jak environmental),
  • odpowiedzialność społeczna (S – social),
  • ład korporacyjny (G – corporate governance).

Końcowy rating przyznawany danej spółce przez Sustainalytics jest z kolei składową ocen w następujących kategoriach: kapitał ludzki, etyka biznesu, ład korporacyjny, ochrona danych i bezpieczeństwo, integracja ESG z finansami oraz zarządzanie produktami.

Sustainalytics jest niezależną agencją badawczą i ratingową o międzynarodowej renomie, która od ponad 25 lat analizuje politykę przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W ogólnej ocenie agencji profil ryzyka ESG Grupy mBanku został oceniony jako niski (mniejsza liczba punktów w ratingu oznacza lepszy rezultat). W uzasadnieniu Sustainalytics podaje, że „spółka jest w niewielkim stopniu narażona na znaczące skutki finansowe wynikające z czynników ESG (…) i nie doświadczyła znaczących kontrowersji związanych ze swoją działalnością”.

Podsumowanie aktualnego ratingu ESG Grupy mBanku wydanego przez Sustainalytics prezentujemy pod adresem.

Więcej informacji o działaniach mBanku w obszarze ESG udostępniamy na naszej stronie internetowej.

W 2020 roku mBank otrzymał rating ESG Average (A) od MSCI. Według MSCI mBank jest liderem w takich kategoriach jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i etyka w biznesie. Ocenę średnią (Average) otrzymaliśmy między innymi za bezpieczeństwo produktów finansowych, rozwój kapitału ludzkiego i dostępność usług finansowych. Rating jest przyznawany wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych danych.

mBank jest uczestnikiem indeksu WIG-ESG na GPW od początku istnienia indeksu, tj. od września 2019 roku. Należymy do grona spółek z indeksów WIG20 i mWIG40, uznawanych za odpowiedzialne społecznie, tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. We wcześniejszych latach mBank był częścią Respekt Index. Zastąpił go indeks WIG-ESG.

Więcej informacji o indeksie dostępnych jest na tej stronie.

mBank jest członkiem międzynarodowego etycznego indeksu FTSE4Good, prowadzonego od 2001 roku przez FTSE Group. Cytując za FTSE: „FTSE Russell (nazwa handlowa FTSE International Limited and Frank Russell Company) potwierdza, że mBank S.A. został poddany niezależnej ocenie według kryteriów FTSE4Good i spełnił wymagania dla członków FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series, stworzony przez międzynarodowego dostawcę wskaźników FTSE Russell, został zaprojektowany w celu oceny działalności firm demonstrujących silne zaangażowanie w dziedzinie środowiska naturalnego, socjalnej i ładu korporacyjnego (ESG). Indeksy FTSE4Good są używane przez szerokie grono uczestników rynku tworzących i oceniających odpowiedzialne fundusze inwestycje i inne produkty”.

Więcej informacji na temat indeksu można znaleźć na tej stronie.

W 2020 poddalismy się audytowi Bloomberga, w efekcie czego, w styczniu 2021 roku mBank znalazł się w elitarnym gronie spółek indeksu Bloomberg Gender-Equality Index 2021 (indeks równości płci). Indeks obejmuje 380 spółek z 44 krajów i 11 sektorów gospodarki. Wchodzące w jego skład firmy są oceniane pod kątem działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz przejrzystych ujawnień w tym zakresie. Eksperci Bloomberga docenili mBank między innymi za równy dostęp do awansów kobiet i mężczyzn, oferowanie elastycznych godzin pracy i innych rozwiązań pomagających łączyć obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Zwrócili uwagę również na wdrożone procedury antymobbingowe oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet. Działania na rzecz równości płci są ważną częścią strategii zrównoważonego rozwoju mBanku. Już dziś kobiety to 60,5% jego pracowników i 37,6% wyższej kadry menedżerskiej.

Więcej informacji o indeksie można znaleźć na stronie internetowej Bloomberg.

Wyniki wyszukiwania: