Założenia strategiczne, dotyczące palety produktowej, chęci umocnienia bądź utrzymania pozycji rynkowej w określonych kategoriach, oraz oceny kluczowych trendów i sytuacji konkurencyjnej znajdują odzwierciedlenie w projekcjach wyników finansowych Grupy mBanku. W szczególności, zamierzamy nadal systematycznie zwiększać udział aktywów o wyższej rentowności i depozytów klientowskich w strukturze bilansu, a także utrzymywać dywersyfikację źródeł finansowania poprzez emisje euroobligacji (Program EMTN) oraz listów zastawnych przez mBank Hipoteczny.

Naszym strategicznym celem jest pozostanie w gronie czołowych banków w Polsce pod względem kluczowych miar finansowych. W perspektywie średnioterminowej, zyskowność Grupy mBanku będzie się systematycznie poprawiać, dzięki rosnącym dochodom, dobrej dyscyplinie kosztowej i ostrożnym podejściu do zarządzania ryzykiem. Korzystnie zmieniająca się struktura bilansu przełoży się na stopniowe polepszanie marży odsetkowej, a wzrost przychodów ogółem w tempie szybszym od inflacji kosztów zapewni coraz wyższą efektywność. W konsekwencji, osiągniemy zwrot dla akcjonariuszy, który będzie atrakcyjny w porównaniu do innych banków w Polsce.

Działania Grupy mBanku w najbliższych latach będą ukierunkowane na osiągnięcie celów finansowych, definiujących naszą zyskowność, stabilność i wzrost. Aspiracje finansowe Grupy mBanku określone w ramach Strategii na lata 2020-2023 oraz ich realizację prezentujemy w poniższej tabeli.

Miara finansowa Pozycja docelowa Realizacja przez Grupę mBanku Komentarz do realizacji celu
Marża odsetkowa (NIM) wzrost do ~3,0%
w 2023 roku
2,3% w 2020 roku Marża pod negatywnym wpływem obniżek stóp procentowych do historycznie najniższego w Polsce poziomu 0,1%, które nie były zakładane w planie.
Wskaźnik koszty/dochody (C/I) redukcja do ~40%
w 2023 roku
41,1% w 2020 roku Wskaźnik wsparty wzmocnieniem dyscypliny kosztowej i wprowadzeniem działań dostosowawczych w reakcji na sytuację pandemiczną i jej implikacje dla wyników banku.
Zwrot na kapitale (ROE netto) poprawa do ~10,5%
w 2023 roku
raportowany 0,6% w 2020 roku (po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi: 6,8%) Spadek zyskowności był wywołany przez szereg czynników, wśród których największe znaczenie miały podwyższone koszty ryzyka, spowodowane odpisami na oczekiwane straty kredytowe związane z pandemią, oraz presja na przychody w konsekwencji cięć stóp procentowych.
Relacja kredyty/depozyty w przedziale 92-94%
w każdym roku
79,8% na koniec 2020 roku Ogromny napływ depozytów w wyniku transferu środków pomocowych do przedsiębiorstw i ostrożnościowego ograniczenia wydatków przez gospodarstwa domowe, w połączeniu z niskim popytem na kredyt, przełożyły się na dysproporcje relacji tych wolumenów w 2020 roku.
Współczynniki kapitałowe końcoworoczne minimum 1,5 p.p. powyżej wymagań KNF współczynnik Tier 1 przekraczał wymóg regulacyjny o 5,8 p.p., a łączny współczynnik kapitałowy (TCR) odpowiednio o 6,0 p.p. na koniec 2020 roku Znacząca nadwyżka raportowanych współczynników kapitałowych ponad wymagania KNF wynikała z obniżenia w marcu 2020 roku bufora ryzyka systemowego dla banków w Polsce do 0% (z 3% poprzednio).
Średni roczny wzrost (CAGR) wolumenów biznesowych, przychodów i kosztów w okresie 2019-2023 ~6% dla kredytów i depozytów,
~8% dla przychodów ogółem,
~5% dla kosztów ogółem
roczna dynamika względem 2019 roku:
kredyty: 1,9%, bez efektu walutowego
depozyty: 18,0%
przychody ogółem: 6,2%
koszty ogółem: 3,5%
W 2020 roku wszystkie założone trajektorie wynikowe zostały poważnie zakłócone przez wybuch pandemii COVID-19 i działania podjęte w celu łagodzenia jej skutków. Znaczne odchylenia odzwierciedlają nieoczekiwany rozwój wolumenów w sektorze oraz wyzwania dla realizacji planowanych przychodów w środowisku istotnie obniżonych stóp procentowych.

Zgodnie z długoterminową strategią Grupy mBanku, naszym celem jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto. Zakładana polityka dywidendowa zapewnia utrzymanie wskaźników kapitałowych na bezpiecznym poziomie.

Wyniki wyszukiwania: