Poziom kapitału utrzymywany w ramach Grupy mBanku i mBanku spełnia wymagania regulacyjne i umożliwia planowany rozwój biznesu przy założonym apetycie na ryzyko.

Jest to odzwierciedlone w wysokości współczynnika kapitału podstawowego Tier I (19,59% na poziomie jednostkowym i 16,99% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2020 roku) i łącznego współczynnika kapitałowego (22,95% na poziomie jednostkowym i 19,86% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2020 roku), które przewyższają poziomy współczynników kapitałowych rekomendowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowy opis wymogów kapitałowych dla Grupy i banku oraz czynników wpływających na ich zmiany w 2020 roku został przedstawiony w rozdziale „Adekwatność kapitałowa”. Wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku spadły w listopadzie 2020 roku dzięki obniżeniu przez KNF dodatkowego wymogu kapitałowego Grupy mBanku w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych (z 3,11% do 2,82% dla łącznego współczynnika kapitałowego i z 2,33% do 2,11% dla współczynnika kapitału Tier I).

Wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2020 roku:

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

nałożony w wyniku przeprowadzonego przez KNF procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION); jego poziom jest rewidowany corocznie.

wprowadzony na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym, jest jednakowy dla wszystkich banków w Polsce; jego implementacja następowała stopniowo. Od 1 stycznia 2019 roku zwiększył się do 2,5% i nadal obowiązywał w 2020 roku.

nałożony decyzją administracyjną KNF, zgodnie z którą mBank został uznany za inną instytucję o znaczeniu systemowym; jego poziom jest rewidowany corocznie.

ustalony w Polsce w wysokości 3,0% od 1 stycznia 2018 roku; zastąpił poprzednie dopełnienie wymagań KNF; w przypadku mBanku dotyczy tylko ekspozycji krajowych. Od marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 bufor ten wynosi 0% zgodnie z decyzją wydaną przez Ministra Finansów RP.

wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne ekspozycje kredytowe Grupy.

Skonsolidowane fundusze własne na koniec 2020 roku ukształtowały się na poziomie 17,5 mld zł, z czego 15,0 mld zł (85,5%) stanowił kapitał Tier I. Główne składowe kapitału Tier I to: kapitał akcyjny, kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe, zyski zatrzymane w poprzednich latach, fundusze ogólne ryzyka bankowego, uznany zysk bieżący oraz inne skumulowane całkowite dochody. Podstawowym źródłem wzmacniania kapitału Tier I jest zatrzymywanie zysku.

Kapitał Tier II wyniósł 2,5 mld zł według stanu na koniec 2020 roku i był wyższy niż rok wcześniej o 60,8 mln zł. Wzrost spowodowany był rozpoznaniem nadwyżki korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody AIRB uwzględnionej w kapitale Tier II w wysokości 118,3 mln zł oraz wyższej wartości pożyczki podporządkowanej denominowanej w CHF z tytułu deprecjacji PLN. Powyższy wzrost został częściowo skonsumowany spadkiem wartości obligacji podporządkowanych r/r o 143 mln zł w związku z amortyzacją wartości kapitałowej zgodnie z art. 64 CRR (kwota długu podporządkowanego z określonym terminem zapadalności zaliczona do funduszy własnych podlega dziennej amortyzacji przez ostatnie 5 lat).

Zestawienie długu podporządkowanego Grupy mBanku według stanu na 31 grudnia 2020 roku zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Typ długu Wartość nominalna Waluta Zapadalność Zaliczony do funduszy
Tier II
Kredyt 250 mln CHF 21.03.2028 Tak
Obligacje 750 mln PLN 17.01.2025 Tak, ale rozpoznane w funduszach własnych w kwocie 607 mln zł w związku z okresem amortyzacji
Obligacje 550 mln PLN 10.10.2028 Tak
Obligacje 200 mln PLN 10.10.2030 Tak

Na kształt obecnej struktury bazy kapitałowej banku wpłynęły podejmowane w przeszłości decyzje o zatrzymaniu zysków oraz dodatkowym podwyższaniu kapitału. W latach 2002-2011 mBank zatrzymywał całość zysków decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas gdy dywidenda z zysku za 2012 rok wyniosła 35% zysku netto mBanku, a za 2013 rok 67%. Zysk za 2014, 2015 i 2016 rok w 100% zasilił fundusze własne banku. W kwietniu 2018 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku podjęło decyzję o wypłacie 217,9 mln zł w formie dywidendy, czyli 20% zysku netto osiągniętego w 2017 roku. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1,2 mld zł został przeznaczony na kapitał zapasowy banku. W marcu 2019 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2018. Kwota 248,2 mln zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kwota 1 069,3 mln zł pozostała niepodzielona. W marcu 2020 roku, zgodnie z rekomendacją KNF o wstrzymaniu wypłat zysku w związku z pandemią, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, aby uzyskany w 2019 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 981,0 mln złotych został niepodzielony.

Więcej informacji na temat adekwatności kapitałowej przedstawiono w nocie 45 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2020 rok, natomiast szczegółowe informacje dotyczące polityki dywidendowej zostały opisane na następnej stronie.

Wyniki wyszukiwania: