AKTYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019
Kasa, operacje z bankiem centralnym 19 3 968 691 7 897 010
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 20 2 586 721 2 866 034
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym: 21 1 784 691 2 267 922
Kapitałowe papiery wartościowe 202 304 162 616
Dłużne papiery wartościowe 76 068 133 774
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 506 319 1 971 532
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 22 35 498 061 22 773 921
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 23 131 444 579 118 779 885
Dłużne papiery wartościowe 15 952 501 11 234 873
Należności od banków 7 354 268 4 341 758
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 108 137 810 103 203 254
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 24 10 651
Wartości niematerialne 25 1 178 698 955 440
Rzeczowe aktywa trwałe 26 1 514 577 1 262 397
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 23 957 12 662
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 853 880 937 712
Inne aktywa 27 1 282 439 956 949
AKTYWA RAZEM 180 136 294 158 720 583
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 20 1 338 564 948 764
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 28 156 673 052 137 763 369
Zobowiązania wobec banków 2 399 740 1 166 871
Zobowiązania wobec klientów 137 698 668 116 661 138
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 996 317 17 435 143
Zobowiązania podporządkowane 2 578 327 2 500 217
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczeniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej 59 624 136
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 24 1 315
Rezerwy 30 1 766 368 739 296
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 225 796 161 534
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 690 82
Inne zobowiązania 29 3 397 133 2 952 782
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 163 461 227 142 567 278
KAPITAŁY
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 16 673 133 16 151 303
Kapitał podstawowy: 3 587 035 3 579 818
Zarejestrowany kapitał akcyjny 35 169 468 169 401
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 36 3 417 567 3 410 417
Zyski zatrzymane, w tym: 37 12 501 597 12 394 775
– Wynik finansowy z lat ubiegłych 12 397 766 11 384 425
– Wynik roku bieżącego 103 831 1 010 350
Inne pozycje kapitału własnego 38 584 501 176 710
Udziały niekontrolujące 1 934 2 002
KAPITAŁY RAZEM 16 675 067 16 153 305
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 180 136 294 158 720 583
Łączny współczynnik kapitałowy (%) 45 19,86 19,46
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 45 16,99 16,51
Wartość księgowa 16 673 133 16 151 303
Liczba akcji 35 42 367 040 42 350 367
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 393,54 381,37

Noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: