[FS6] 

Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 29 083 klientów korporacyjnych, w tym: duże przedsiębiorstwa (K1 – roczne obroty w wysokości powyżej 1 mld zł i niebankowe instytucje finansowe), średnie przedsiębiorstwa (K2 – roczne obroty w wysokości 50 mln zł – 1 mld zł) i małe przedsiębiorstwa (K3 – roczne obroty w wysokości poniżej 50 mln zł, pełna księgowość) poprzez sieć 46 wyspecjalizowanych placówek. Oferta produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych koncentruje się na bankowości tradycyjnej (rachunki firmowe, przelewy krajowe i zagraniczne, karty płatnicze, usługi gotówkowe i produkty zarządzania płynnością), finansowaniu przedsiębiorstw, instrumentach zabezpieczających, usługach związanych z rynkami instrumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i przejęciami (M&A), a także leasingu i faktoringu. Segment dzieli się na 2 obszary: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej mBanku z 25 czerwca 2020 roku o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2020 roku Pana Franka Bocka z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rynków Finansowych mBanku S.A., obszar rynków finansowych podlegał reorganizacji w ramach innych obszarów biznesowych banku, która zakończyła się z końcem 2020 roku.

Kluczowe dane finansowe dla segmentów Korporacje i Rynki Finansowe (na koniec 2020 roku):

93,2% ↑

Udział w zysku brutto 

568,3 mln zł ↓

Wynik brutto 

2 333,2 mln zł ↑

Dochody

Kluczowe dane biznesowe:

2016 2017 2018 2019 2020
Liczba klientów (tys.) 20,9 22,0 23,7 26,5 29,1
Liczba oddziałów 45 46 46 46 46
Kredyty dla klientów korporacyjnych (mln zł) 34 174 37 942 44 233 47 786 46 025
Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) 37 383 34 590 35 346 38 138 39 236
 • Wzrost dochodów podstawowych o 2,6% w porównaniu do 2019 roku.
 • Akwizycja klientów korporacyjnych na poziomie 2,6 tys.
 • Wskaźnik NPS (ang. Net Promoter Score) wśród klientów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na poziomie 41, wyższy o 8 punktów w stosunku do roku 2019. Wśród klientów deklarujących mBank jako swój bank główny, NPS wyniósł 47.
 • Udostępnienie instrumentów pomocy dla klientów, związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym pandemii wirusa COVID-19. Umożliwienie korzystania z działań pomocowych BGK i funduszy UE, jak gwarancje de minimis czy płynnościowe. Udział w obsłudze Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
 • Zwiększenie limitu finansowania odnawialnych źródeł energii do 4 mld zł.
 • Digitalizacja procesów, m.in. cyfrowy onboarding oraz umożliwienie elektronicznego podpisywania umów z mBankiem. mLeasing również umożliwił podpisywanie umów z domu, „na żywo” za pomocą internetowych komunikatorów video.
 • Wdrożenie najszybszej bramki do płatności internetowych Paynow dla klientów firmowych mBanku. Szybkość obsługi zapewnia rozwiązanie chmurowe, opracowane we współpracy ze spółką mElements. Usługa jest dostępna również na urządzeniach mobilnych.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Wyniki finansowe

W 2020 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 365,3 mln zł, co oznacza spadek o 268,6 mln zł, tj. -42,4% rok do roku. Dochody podstawowe, tj. wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji wzrosły w ujęciu rocznym. Przyczyną pogorszenia się zysku brutto był głównie wyższy poziom utraty wartości i zmiany wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek.

mln zł 2019 2020 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 1 071,4 1 076,3 4,9 0,5%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 717,6 767,6 50,0 7,0%
Wynik na działalności handlowej 72,2 81 8,8 12,2%
Inne dochody 1,3 -6,3 -7,7 +/-
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 19 24,2 5,3 27,7%
Dochody łącznie 1 881,5  1 942,8 61,4 3,3%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek -282,1 -611,5 -329,3 116,7%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -791 -789,1 1,9 -0,2%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -174,5 -177 -2,5 1,5%
Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej 633,8 365,3 -268,6 -42,4%

Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w liczbach (tylko mBank)

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Zmiana roczna w %
Liczba klientów korporacyjnych 23 706 26 476 29 083 9,8%
K11 2 193 2 319 2 358 1,7%
K21 7 520 8 211 8 862 7,9%
K31 13 993 15 946 17 863 12,0%
mln zł
Kredyty klientów korporacyjnych, w tym: 25 635,6 28 962,4 27 825,3 -3,9%
K1 7 052,8 7 307,1 6 707,1 -8,2%
K2 15 745,6 18 685,1 18 185,7 -2,7%
K3 2 519,1 2 840,9 2 661,3 -6,3%
Transakcje reverse repo/buy sell back 200,3 13,4 75,2 461,1%
Pozostałe 117,9 115,9 196,1 69,3%
Depozyty klientów korporacyjnych, w tym: 32 987,4 35 216,0 34 806,4 -1,2%
K1 12 765,2 12 434,0 8 671,2 -30,3%
K2 13 048,9 14 934,4 15 626,4 4,6%
K3 5 993,2 7 079,4 9 955,7 40,6%
Transakcje repo 713,1 175,4 93,2 -46,9%
Pozostałe 467,1 592,9 459,8 -22,4%

1 Począwszy od stycznia 2019 roku nastąpiła re-segmentacja klientów w związku z czym dane dotyczące klientów, kredytów i depozytów korporacyjnych nie są porównywalne w ujęciu rocznym.

Rok 2020 był okresem dynamicznych zmian pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Na skutek wprowadzenia nowych reguł bezpieczeństwa i ścisłego dystansu społecznego musieliśmy skonfrontować się z nowymi możliwościami i wyzwaniami. Podczas pandemii mBank wprowadził wiele udogodnień w ramach akcji #bankujzdomu. Zasadniczym pytaniem było – jak otwierać rachunki, zawierać nowe umowy, uruchamiać produkty, wymieniać dokumenty z klientami? Uruchomiliśmy wiele projektów, aby sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości.

W ciągu 13 dni wprowadziliśmy w pełni działający proces zdalnego zawierania umów i wymiany dokumentacji z klientami. Odbywa się on za pośrednictwem systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet i za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Obecnie klienci zdalnie podpisują i przesyłają dokumenty do banku, bez wizyty w oddziale. Podpisać można wszystkie wnioski, oświadczenia, dokumenty czy umowy, które nie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie kierujemy częściowo do klientów korporacyjnych, którzy już korzystają z usług mBanku i mają dostęp do serwisu internetowego CompanyNet, ale chcą rozszerzyć współpracę poprzez odnowienie kredytu czy zamówienie dodatkowych kart. Dotychczas większość z wymienionych czynności wymagało bezpośredniego kontaktu z doradcą korporacyjnym. Wprowadzenie nowej funkcjonalności jest również metodą na pozyskanie nowych klientów, którzy mogą nawiązać współpracę z bankiem przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Proces ma znaczący udział w ogólnej liczbie podpisywanych dokumentów – w ten sposób przyjmujemy już około 2000 dokumentów miesięcznie.

Cyfrowy Onboarding Klienta Korporacyjnego

W pierwszej połowie 2020 roku wprowadziliśmy pełną cyfryzację procesu akwizycji i wdrożenia nowego klienta. System uruchomiliśmy na początku lipca. Podstawą tego unikalnego na polskim rynku rozwiązania jest nowoczesna platforma interakcji z klientem. Wspiera ona proces sprzedaży i formalnego nawiązania współpracy, a także prowadzi klienta przez całą procedurę, w której otwiera rachunek, inicjuje dostęp do bankowości internetowej, czy zamawia kartę lub usługi gotówkowe. Nie bez znaczenia jest wsparcie procedury „Poznaj swojego klienta” (Know Your Customer) i innych aspektów compliance, niezbędnych w procesie nawiązania współpracy z klientem. System pozwala na pełne odejście od papierowych wersji wniosków, umów i kart wzorów podpisów. Umożliwia też automatyzację wymiany informacji ze źródłami zewnętrznymi (integrator informacji). Na obecnym etapie w systemie można uruchomić cztery produkty: rachunek, obsługę gotówkową, karty i bankowość elektroniczną. W ramach kolejnych etapów wprowadzimy nowe funkcjonalności, aby poszerzać docelową grupę odbiorców. Od momentu uruchomienia procesu Cyfrowego Onboardingu Klienta Korporacyjnego pozyskaliśmy ponad 1 100 klientów korporacyjnych ze wszystkich segmentów, co potwierdza, że jest on uniwersalny. Może z niego korzystać dowolny klient, niezależnie od wielkości i złożoności struktury organizacyjnej. Miarą sukcesu jest fakt, że obecnie ponad 60% nowych relacji z klientami korporacyjnymi zawieramy przy wykorzystaniu Cyfrowego Onboardingu.

W 2020 roku staraliśmy się utrzymać wysoką akwizycję nowych firm. Baza klientów korporacyjnych (segmentu K1, K2 oraz K3) zwiększyła się o 2 607 firm w porównaniu do grudnia 2019 roku i wyniosła 29 083 podmioty. Dynamika akwizycji osiągnęła poziom 9,8% rok do roku. Akwizycja w połączeniu ze wsparciem klientów ze strony państwa w formie środków pomocowych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii, przełożyła się na wzrost wartości środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w mBanku. Na koniec 2020 roku osiągnęły one poziom 33,7 mld zł, co oznacza wzrost o 35,7% rok do roku. Wysoki wolumen depozytów bieżących wiąże się również z dalszym rozwojem bankowości transakcyjnej.

W 2020 roku kontynuowaliśmy strategię digitalizacji i strategię paperless. Wirtualny oddział jest integralną częścią systemu mBank CompanyNet. W tym narzędziu klienci mogą składać wnioski elektroniczne, które dotyczą najbardziej kluczowych obszarów współpracy z bankiem. Łącznie klienci mogą korzystać już z ponad 40 różnych typów wniosków i procesów elektronicznej wymiany informacji. Możliwość składania elektronicznych wniosków to wygoda, szybkość i efektywność, zarówno dla klientów, jak i banku. Wirtualny oddział umożliwia sprawne działanie i osiągnięcie pełnej automatyzacji dla kosztownych procesów. W 2020 roku klienci coraz chętniej korzystali z opcji samoobsługi.

W omawianym okresie uruchomiliśmy Centrum Klienta. Pracownicy mBanku stworzyli nowy model obsługi klienta i centralizowali procesy, sami pracując zdalnie. Centrum Klienta pozwala na pełną obsługę wszystkich zapytań w ramach jednej, scentralizowanej jednostki. Dzięki temu unikamy przekierowań, opóźnień i wyzwań logistycznych. W ramach swoich działań jednostka m.in.:

 • wspiera codzienne sprawy związane z obsługą rachunku – pomaga na przykład nadać lub zmienić uprawnienia do dysponowania środkami na rachunku oraz dane adresowe;
 • tłumaczy, jak korzystać z systemów bankowości elektronicznej, internetowej i mobilnej;
 • odpowiada na wszelkie pytania dotyczące produktów bankowych, sald, dostępnych środków i limitów, przelewów i blokad;
 • zajmuje się obsługą gotówkową, płatnościami i innymi produktami rozliczeniowymi;
 • obsługuje reklamacje, zgłoszenia i sugestie dotyczące naszych usług oraz produktów;
 • reaguje na pytania i zgłoszenia dotyczące dowolnych produktów bankowości korporacyjnej, z wyjątkiem niektórych zgłoszeń, które są przetwarzane przez jednostki zewnętrzne.

W 2020 roku wdrożyliśmy również rozwiązanie, dzięki któremu zdalnie potwierdzamy tożsamość użytkowników bankowości elektronicznej mBank CompanyNet. Od momentu udostępnienia tej usługi poziom jej wykorzystania sięgał nawet 40% przypadków. Potwierdzenie tożsamości przebiega całkowicie zdalnie. Odbywa się ono przy pomocy konta indywidualnego i korporacyjnego w mBanku. Rozwiązanie to znacząco przyspiesza i ułatwia współpracę z bankiem, jest wygodne i w pełni automatyczne.

Inne ważne nowości i rozwiązania dla naszych klientów korporacyjnych wprowadzone w 2020 roku opisaliśmy w rozdziale „Innowacje” i „Działania dla klientów”. Dotyczą m.in. tarczy finansowej PFR czy bramki płatniczej Paynow.

mBank aktywnie wspiera swoich klientów w branży private equity/venture capital (PE/VC). W uznaniu dla naszej działalności, w czerwcu 2020 roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą PSIK 2020 w kategorii „Bank finansujący”. Jest to konkurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Nagrodę otrzymaliśmy za dokonania w 2019 roku. Objęły one sfinansowanie 16 transakcji z udziałem funduszy PE/VC, w tym m.in. nowych przejęć. Dotyczyły także transakcji dokapitalizowania i refinansowania oraz linii kredytowych dla funduszy private equity. W mBanku zapewniamy finansowanie w formie pożyczki uprzywilejowanej, finansowania mezzanine, emisji obligacji czy strukturyzowanych programów kapitału obrotowego. Dostosowujemy strukturę finansowania do potrzeb klientów i zapewniamy pełną elastyczność produktu. Co roku docenia nas również jury międzynarodowych konkursów. W 2020 roku zdobyliśmy tytuły:

 • #1 in Poland’s Overall Best Service Cash Management by Euromoney 2020. Jest to coroczna ankieta, w której klienci oceniają jakość usług w swoim banku. Na pytania przygotowane przez Euromoney odpowiada również kadra zarządzająca finansami. Są to dyrektorzy finansowi, skarbnicy i księgowi. W 2020 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii Overall Best Services in Poland. W tym roku ankietę wypełniła rekordowa liczba klientów banków – ponad 33 000, czyli o 25% więcej niż rok wcześniej;
 • World’s Best Corporate/Institutional Digital Bank in Poland by Global Finance 2020. W tegorocznej edycji konkursu jury Global Finance ogłosiło, że mBank jest najlepszym bankiem w Polsce w kategorii World’s Best Corporate/Institutional Digital Bank in CEE 2020. Międzynarodowy magazyn finansowy co roku docenia mBank. W 2019 roku zostaliśmy ogłoszeni najlepszym bankiem w Polsce w kategoriach The World’s Best Treasury & Cash Management Banks and Providers 2019 oraz The Best Corporate Digital Bank 2019 i otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszego banku cyfrowego dla korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej – World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2019. Przyznane nagrody cieszą tym bardziej, że zdobyliśmy je przystosowując się do nowej, zdalnej rzeczywistości. Wprowadzone podczas pandemii m.in. zdalne zawieranie umów, cyfrowa wymiana dokumentów oraz onboarding nowego klienta online, zostały docenione na arenie międzynarodowej.

Oferowane produkty i usługi

Wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym mBanku (z wyłączeniem transakcji reverse repo) na koniec grudnia 2020 roku osiągnęła poziom 27 750,1 mln zł i była o -4,1% niższa w porównaniu z poziomem z końca 2019 roku.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Zmiana roczna
Kredyty korporacyjne1 25 435 28 949 27 750 -4,1%
Kredyty dla przedsiębiorstw2 24 616 28 797 27 966 -2,9%
Kredyty jednostek samorządu terytorialnego 360 200 84 -58,0%
Rynek kredytów dla przedsiębiorstw 374 356 383 963 367 329 -4,3%
Udział mBanku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw 6,6% 7,5% 7,6%

1 Bank, z wyłączeniem transakcji reverse repo.

2 Kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego.

Wartość zgromadzonych w mBanku depozytów klientów korporacyjnych (z wyłączeniem transakcji repo) na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 34 713,1 mln zł i była o -0,9% niższa w porównaniu z poziomem z końca 2019 roku. W 2020 roku, w ślad za obniżkami stóp procentowych przez NBP, obniżyliśmy oprocentowanie na wybranych rachunkach bankowych klientów korporacyjnych. Dotyczy to na przykład rachunków VAT oraz depozytów automatycznych, tzw. „overnight”. Dodatkowo, selektywnie podchodziliśmy do zawierania nowych depozytów terminowych, zarówno w PLN, jak i walutach obcych. Na koniec 2020 roku wszystkie rodzaje rachunków korporacyjnych, niezależnie od waluty, miały standardowo oprocentowanie 0%, a depozyty overnight w PLN stawkę 0,001%. Wprowadziliśmy także zmiany w zakresie dodatkowych opłat za utrzymywanie sald. Objęły one zarówno salda w PLN, jak i w walutach obcych. Skutkowało to znacznym obniżeniem salda depozytów korporacyjnych, zwłaszcza w grudniu 2020 roku.

mln zł 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Zmiana roczna
Depozyty korporacyjne1 32 274 35 041 34 713 -0,9%
Depozyty dla przedsiębiorstw2 27 099 32 770 36 836 12,4%
Depozyty jednostek samorządu terytorialnego 267 164 173 5,3%
Rynek depozytów dla przedsiębiorstw 301 012 330 076 393 893 19,3%
Udział mBanku w rynku depozytów dla przedsiębiorstw 9,0% 9,9% 9,4%

1 Bank, z wyłączeniem transakcji repo.

2 Kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego.

W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej bank oferuje finansowanie strukturyzowane i mezzanine, w tym w szczególności przeznaczone na finansowanie akwizycyjne i projektów inwestycyjnych, m.in. z zakresu energetyki odnawialnej (OZE, w tym. farmy wiatrowe i PV). W 2020 roku w ramach finansowania bilateralnego i konsorcjalnego bank wziął udział w finansowaniu ok. 130 projektów (17 dotyczyło energetyki odnawialnej) udostępniając ok. 210 produktów ryzyka kredytowego. Łączna kwota nowego zaangażowania banku z tytułu tych produktów wyniosła 9 448,1 mln zł (w tym ok. 1 155,4 mln zł w energetyce odnawialnej). Więcej informacji na temat inwestycji mBanku w OZE zamieściliśmy w rozdziale „Innowacje” i „Wsparcie dla OZE”.

W minionym roku Bank kontynuował realizację umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD). To działanie w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 2 493,1 mln zł. W dniu 25 czerwca 2018 roku mBank podpisał kolejną portfelową umowę linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG). Stanowi ona kontynuację poprzedniej umowy (PLD). Przyznany mBankowi limit gwarancji de minimis, na mocy umowy PLD-KFG, wynosi 4 700 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 2 448,0 mln zł.

Kontynuowaliśmy realizację portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME. Jest to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw w latach 2014–2020. Udzielony przez BGK limit gwarancji dla mBanku wynosi 1 430 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 1 050,1 mln zł.

Udział mBanku w rynku nieskarbowych papierów dłużnych na koniec listopada 2020 roku przedstawiał się następująco:

Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków
mBank (mln zł) 400,0 10 450,5 10 991,8
Rynek (mln zł) 12 611,4 89 143,8 53 454,8
Udział w rynku 4,0% 11,7% 20,6%
Pozycja rynkowa #5 #3 #1

Największą transakcją dokonaną w 2020 roku na rynku papierów bankowych było plasowanie obligacji w kwocie 95 mln zł dla mBanku Hipotecznego. Bank zrealizował również emisję własnych papierów na kwotę 35 mln zł. Na rynku obligacji przedsiębiorstw mBank zrealizował szereg nowych emisji, między innymi: Dino Polska (250 mln zł), Echo Investment S.A. (150 mln zł), Archicom S.A. (90 mln zł), mLeasing oraz LeaseLink (łącznie 70 mln zł), a także Marvipol S.A. (78 mln zł), Develia S.A. (70 mln zł), WB Electronics S.A. (60 mln zł), HB Reavis S.A. (42,5 mln zł), Ghelamco S.A. (40 mln zł), Okam Capital Sp. z o.o. (20 mln zł), EFL S.A. (20 mln zł), Amica S.A. (20 mln zł) oraz BBI Development S.A. (12 mln zł). Dodatkowo, w ramach Tarczy Finansowej COVID-19, bank uplasował na rynku pierwotnym: 9,2 mld zł obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 3,1 mld zł obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Cash management jest obszarem działalności Bankowości Korporacyjnej, który oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności, procesowanie gotówki oraz bankowość elektroniczną. Rozwiązania te ułatwiają wykonywanie codziennych operacji finansowych, zwiększają efektywność zarządzania przepływami środków pieniężnych i służą optymalizacji kosztów i dochodów odsetkowych.

Rozbudowana i stale rozwijana oferta mBanku w zakresie cash management, wspiera długotrwałe relacje z klientami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w poniższych dynamikach rok do roku:

Liczba przelewów zagranicznych wychodzących +2,3%
Liczba przelewów zagranicznych przychodzących +16,0%
Liczba kart płatniczych korporacyjnych +0,9%
Liczba aktywnych użytkowników mCompanyNet +4,9%

W styczniu 2020 roku wprowadziliśmy kolejne funkcje dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej. Klienci mają możliwość weryfikacji rachunków odbiorcy na białej liście płatników VAT. Wystarczy podać numer NIP kontrahenta, aby zweryfikować podmioty, które zostały zarejestrowane jako płatnicy VAT przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Usługa udostępniona jest bezpłatnie, niezależnie od kwoty przelewu. mBank wychodzi w ten sposób naprzeciw potrzebom klientów, ułatwiając im działanie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym. Podczas składania przelewu krajowego w mBank CompanyNet klient sam podejmuje decyzję, czy chce sprawdzić rachunek kontrahenta na białej liście. Jeśli podczas księgowania przelewu rachunek nie będzie znajdował się na białej liście, zlecenie zostanie odrzucone. Klient może zdecydować się na dalszą realizację przelewu i powiadomienie Urzędu Skarbowego przez 3 dni.

W 2020 roku mFaktoring S.A., spółka faktoringowa Grupy mBanku, oferowała usługę faktoringu z regresem z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu finansowanie działalności gospodarczej było prostsze i mogło z niego skorzystać więcej firm. Usługa chroniła je przed zatorami płatniczymi i pomagała zadbać o płynność finansową w trudnym czasie pandemii.

Gwarancja BGK zabezpiecza do 80% limitu finansowania. Gwarancją mogły zostać objęte limity faktoringowe udzielone przez mFaktoring nawet do 250 mln zł. Usługa była dostępna dla firm dowolnej wielkości, ze wszystkich branż, prowadzących działalność w Polsce, jak i eksporterów. Ta swoista „tarcza faktoringowa” była jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID‑19.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2, mBank udostępnił możliwość skorzystania z otwartego API dla wszystkich zarejestrowanych podmiotów trzecich (TPP – Third Party Providers). Szczegółowe informacje o usługach wprowadzanych w mBanku w związku z PSD2 w odniesieniu do klientów korporacyjnych dostępne są na stronie www.mbank.pl/psd2/msp-korporacje.

mBank dalej rozwija usługę inteligentnego wpłatomatu kasjerskiego. Dzięki możliwości zintegrowania z systemami wewnętrznymi przedsiębiorstw i systemem bankowości internetowej mBanku, rozwiązanie to umożliwia wpłatę i automatyczne księgowanie w czasie rzeczywistym gotówki bez wychodzenia z firmy. mBank bierze pełną odpowiedzialność za wpłacone środki od razu po ich zdeponowaniu, a urządzenie automatycznie komunikuje się z firmą konwojową, gdy zbliża się moment jego całkowitego zapełnienia. W 2020 roku uruchomiliśmy 22 wpłatomaty. Wprowadziliśmy też nowy typ integracji systemowej, oparty na bezpośredniej komunikacji Systemu Dostawcy (API). Dzięki temu zmniejszyliśmy pracochłonność obsługi gotówkowej, w tym w sortowniach. Uzyskaliśmy sprawniejszą komunikację miedzy systemami i automatyczne rozliczanie urządzeń. Większa kontrola nad gotówką banku przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa.

Rynki Finansowe

W dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza mBanku podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2020 roku Franka Bocka z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rynków Finansowych mBanku S.A. Negatywne skutki ekonomiczne spowodowane przez pandemię COVID-19 wymagają w sektorze bankowym dostosowania strategii oraz podejmowania niestandardowych działań. Rozwiązanie umowy z Panem Frankiem Bockiem z dniem 31 grudnia 2020 roku jest związane z reorganizacją obszaru rynków finansowych w ramach innych obszarów biznesowych banku. Jej celem jest podniesienie efektywności struktury organizacyjnej i procesowej. Skutkiem tej decyzji jest zmniejszenie o jedno liczby stanowisk w zarządzie banku. Pan Frank Bock był zaangażowany w reorganizację obszaru do końca 2020 roku.

Wyniki finansowe

Segment Rynków Finansowych w 2020 roku wypracował zysk brutto w wysokości 203,0 mln zł w porównaniu do 133,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 69,6 mln zł, tj. 52,2%. Największą dynamiką odznaczał się wynik na działalności handlowej i przyrost innych dochodów, który wynikał m.in. ze sprzedaży obligacji.

mln zł 2019 2020 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 217,1 211,2 -5,8 -2,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji -16,3 -12,7 3,6 -22,0%
Wynik na działalności handlowej 34,7 84,4 49,6 142,8%
Inne dochody 36,1 107,9 71,8 199,1%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych -0,9 -0,5 0,4 -44,8%
Dochody łącznie 270,8 390,4 119,6 44,2%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek 0,8 1,5 0,6 76,6%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -101,4 -111,5 -10,1 10,0%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -36,8 -77,3 -40,5 109,9%
Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych 133,4 203,0 69,6 52,2%

Działalność segmentu Rynków Finansowych w 2020 roku

W 2020 roku działania segmentu sprzedaży produktów rynku finansowego koncentrowały się na zapewnieniu najwyższej jakości i ciągłości obsługi klientom korporacyjnym i detalicznym w trudnym czasie pandemii COVID-19. Z początkiem marca 2020 roku zakończyliśmy zaplanowane działania rozwojowe. Objęły one nowy sposób zasilania platform transakcyjnych w ceny i digitalizację onboardingu klienta. Wspieraliśmy zarządzanie cyfrową relacją z klientami. Te działania pozwoliły jeszcze sprawniej obsługiwać naszych klientów. Od połowy marca 2020 roku pracownicy sprzedaży departamentu rynków finansowych pracują w 100% zdalnie. W tym czasie przeprowadzili regularne działania mające na celu utrzymanie relacji, zwiększenie liczby zrealizowanych transakcji oraz dochodu wygenerowanego w ramach współpracy banku z klientami, m.in.:

 • Zwiększona aktywność telefoniczna oraz cross-sell produktów rynków finansowych przyczyniły się do wzrostu marży na transakcjach z klientami korporacyjnymi o 12,6% w porównaniu do roku ubiegłego.
 • Rok 2020 to dla zespołu surowcowego przede wszystkim rok aktywnej akwizycji wyrażonej w liczbie nowych klientów zawierających transakcje surowcowe (39 nowych klientów). Odnotowaliśmy również wzrost liczby aktywnych klientów (111 wobec 87 w 2019 roku), a także liczby zawieranych transakcji. Dynamiczny wzrost oraz obsługa takiej liczby transakcji nie byłaby możliwa bez automatyzacji procesu ewidencji i potwierdzeń transakcji (FM Desk). Zespół wzbogacił również swoje doświadczenie sprzedając nowe produkty, wzmocnił obecność w mediach (LinkedIN, TV) oraz wprowadził cykliczny research surowcowy dla klientów banku (EUA – aukcje uprawnień do emisji CO2, metale).
 • Zespół ds. projektów w 2020 roku uczestniczył w ponad 100 projektach i zawarł transakcje zabezpieczające w 77 projektach. Zwiększył dochód na transakcjach zabezpieczających rok do roku o 15,8%. Dzięki temu zrealizował rekordową marżę w wysokości 22 mln zł. Zawarte transakcje dotyczyły projektów typu structured finance, CRE i OZE. Warto podkreślić, że zrealizowano 9 projektów finansujących OZE, na których marża wzrosła w stosunku do 2019 roku o ponad 200%. Rok 2020 upłynął także pod znakiem dostosowywania sposobu sprzedaży instrumentów pochodnych w transakcjach powiązanych i krzyżowych do aktualnych wymogów dyrektywy MIFID 2 oraz wytycznych i rekomendacji KNF.
 • Liczne działania akwizycyjne oraz umocnienie współpracy z liniami biznesowymi w Wydziale Sprzedaży do Klienta Detalicznego w 2020 roku przyczyniły się do wzrostu marży o 23% rok do roku. Zarówno poprawa modelu onboardingu nowych klientów, jak i nowa matryca grup marżowych oraz zwiększone limity nocne na platformie walutowej pozwoliły na wzrost liczby aktywnych klientów korzystających z usługi. Wśród klientów firmowych zanotowano wzrost o 8,7% rok do roku (ponad 28 tys. klientów) oraz wzrost klientów indywidualnych o 18% rok do roku (ponad 137 tys. klientów).

Udziały rynkowe mBanku na poszczególnych rynkach instrumentów finansowych na dzień 30 listopada 2020 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA
mBank 10,6% 20,7%

Instytucje Finansowe

Do obszaru Rynków Finansowych zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi. Bankowe instytucje finansowe obsługujemy w mBanku w Departamencie Klientów Finansowych. W drugiej połowie 2020 roku, w konsekwencji zmian struktury organizacyjnej banku, przejął on działalność Departamentu Instytucji Finansowych. W naszej pracy m.in. pozyskujemy finansowanie z innych banków. Zapewniamy również możliwości lokowania w innych bankach nadwyżek środków oraz udzielamy finansowania klientom bankowym.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku, mBank posiadał 7 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 4 271 mln zł. W ciągu 2020 roku bank spłacił przed terminem zapadalności kredyt w dolarze amerykańskim na kwotę 188 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów był o  227 mln zł wyższy niż na koniec 2019 roku. Wynikało to z wyraźnego osłabienia złotego względem euro i franka szwajcarskiego na koniec 2020 roku.

Na koniec grudnia 2020 roku zaangażowanie mBanku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom stanowiło łącznie równowartość 101,6 mln zł. Oznacza to spadek o 44,1 mln zł w porównaniu z 2019 rokiem. W portfelu mBanku znajdowały się krótko- i średnioterminowe czynne kredyty udzielone klientom bankowym z Polski oraz zagranicy.

Dzięki bardzo dobrym relacjom biznesowym z klientami bankowymi oraz jakości świadczonych usług, mBank utrzymuje swoją mocną pozycję w zakresie obsługi rozliczeń w złotych (PLN).

Ponadto, w 2020 roku działalność Departamentu Klientów Finansowych koncentrowała się mocno na  aktywnym wspieraniu transakcji handlowych zawieranych przez polskich eksporterów. Wsparcie to obejmowało w szczególności oferowanie bankowym instytucjom finansowym adekwatnego krótkoterminowego finansowania. Jednocześnie kontynuowaliśmy obsługę i oferowanie bankom z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) kredytów średnioterminowych, zabezpieczonych polisą KUKE.

2020 rok był dla nas wyzwaniem ze względu na pandemię COVID-19, która wymusiła zmianę modelu pracy. Pomimo przeniesienia bezpośrednich kontaktów i spotkań do świata wirtualnego i obsługi przez e-maile lub wideokonferencje, relacje z bankami korespondentami nie były zakłócone. Utrzymaliśmy standard obsługi naszych klientów na takim samym poziomie jak przed pandemią. Zdobyte doświadczenia i umiejętności stanowią szansę na jeszcze silniejsze wzmocnienie naszych relacji z bankami.

Usługi powiernicze

mBank świadczy usługi polegające m.in. na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych. Klientami mBanku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim instytucje finansowe, w tym w szczególności fundusze inwestycyjne i emerytalne, krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

W 2020 roku liczba obsługiwanych funduszy inwestycyjnych spadła w stosunku do 2019 roku o -15,7%.

Wyniki wyszukiwania: