pełne

częściowe

Wskaźniki podstawowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Zakres raportowania Umiejscowienie w raporcie / komentarz
102-1 Nazwa organizacji Kluczowe informacje
102-2 Główne marki, produkty lub usługi Kluczowe informacje
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji mBank S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów 3 kraje: Polska, Czechy i Słowacja
102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Kluczowe informacje
102-6 Obsługiwane rynki Kluczowe informacje
102-7 Skala działalności Kluczowe informacje
Akcjonariusze
102-8 Informacja o pracownikach Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
102-9 Łańcuch wartości Odpowiedzialny łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Od publikacji ostatniego raportu nie wystąpiły znaczące zmiany w łańcuchu dostaw organizacji.
102-11 Zasada ostrożności Zarządzanie obszarem środowiska
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Rośniemy z klientami i dzięki nim – Strategia na lata 2020-2023
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Rośniemy z klientami i dzięki nim – Strategia na lata 2020-2023
Strategia  
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List prezesa
102-15 Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse List prezesa
Etyka i uczciwość  
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Etyka, wartości i compliance
Zaangażowanie interesariuszy  
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Rośniemy z klientami i dzięki nim – Strategia na lata 2020-2023
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 0%
102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Rośniemy z klientami i dzięki nim – Strategia na lata 2020-2023
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Rośniemy z klientami i dzięki nim – Strategia na lata 2020-2023
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy O raporcie
Informacje raporcie  
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Działalność spółek Grupy
102-46 Proces definiowania treści raportu O raporcie
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu O raporcie
102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt W poprzednich raportach nie dokonaliśmy żadnych korekt.
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu O raporcie
102-50 Okres raportowania O raporcie
102-51 Data publikacji ostatniego raportu Ostatni raport został opublikowany w lipcu 2020 r.
102-52 Cykl raportowania O raporcie
102-53 Kontakt w sprawie raportu O raporcie
102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards O raporcie
102-55 Indeks treści GRI Indeks treści GRI
102-56 Weryfikacja zewnętrzna O raporcie
Wskaźniki tematyczne  
Wskaźniki ekonomiczne  
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
202-1 Wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
205-1 Odsetek i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją Etyka, wartości i compliance
205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Etyka, wartości i compliance
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Etyka, wartości i compliance
206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Nie stwierdzono przypadków naruszeń
Wskaźniki środowiskowe  
302-1 Zużycie energii w organizacji Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Emisje CO2
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych Emisje CO2
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Emisje CO2
Wskaźnik własny Zużycie papieru w organizacji Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
Wskaźniki społeczne  
401-1 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin System motywacyjny

Wszystkie świadczenia przysługują w równym stopniu zarówno pracownikom pełnoetatowym i niepełnoetatowym.

 

401-3 Urlopy rodzicielskie Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków w pracy Ergonomia i bezpieczeństwo w miejscu pracy
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
404-2 Programy rozwoju umiejętności pracowników, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej System motywacyjny
404-3 Odsetek pracowników regularnie otrzymujących ocenę pracy i rozwoju kariery 92% w spółce mFinanse i 100% w pozostałych spółkach
405-1 Różnorodność pracowników i organów zarządzających Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI
417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informacją o produktach i usługach W Grupie nie wystąpiły niezgodności w tym obszarze.
417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej W Grupie nie wystąpiły niezgodności w tym obszarze.
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Bezpieczeństwo danych klienta

Polityki i procedury

419-1 Niezgodności z prawem i regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym W Grupie nie wystąpiły niezgodności w tym obszarze.
Wskaźniki branżowe  
FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych Polityki i procedury
FS2 Procedury oceny i screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych Polityki i procedury
FS6 Struktura portfela w podziale na linie biznesowe, regiony, rozmiary (np. mikro/MŚP/duże) oraz sektory Bankowość detaliczna

Korporacje i Rynki Finansowe

FS14 Inicjatywy zwiększające dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Wyniki wyszukiwania: